Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ
Last additions - ห้องสมุดหนังสือ
46d_FaSang02.pdf
46d_FaSang02.pdfฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ ตอน ๒445 viewsพุทธทาสภิกขุOct 10, 2013
44_RaChopToWat.pdf
44_RaChopToWat.pdfราชภโฏวาท478 viewsพุทธทาสภิกขุ

...เป็นข้อธรรม ศึกษาประพฤติปฏิบัติได้ ทั้งบรรพชิตและฆราวาสทุกเพศทุกวัย, เริ่มแต่รู้จักปฏิบัติตน เกี่ยวกับความเป็นอยู่ตลอดชีวิต, ให้ดำรงอยู่ตามแนวทางของศาสนา เป็นต้นว่า อยู่อย่างเป็นเกลอกับธรรมชาติ, รู้จักเก็บความโกรธ, อยู่อย่างลดหัวลดหาง ฯลฯ, กระทั้ง รู้จักเคารพตนเอง เป็นต้น...
Oct 10, 2013
42_Khrai_Khue_Khrai.pdf
42_Khrai_Khue_Khrai.pdfใคร คือ ใคร ?509 viewsพุทธทาสภิกขุ

...หลักสำคัญในการพัฒนาจิตใจ ตั้งแต่เกิดเป็นปุถุชนคนธรรมดา กระทั้งเลื่อนขึ้นอริยบุคคลได้โดยลำดับ ซึ่งทุกคนสามารถฝึก ปฏิบัติ ขัดเกลา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทิฏฐิของตนๆ ให้เข้าถึงสันติสุขสำหรับตน และช่วยให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะด้วย...
Oct 10, 2013
42c_HuakhoTham_NaiKhamKlon.pdf
42c_HuakhoTham_NaiKhamKlon.pdfหัวข้อธรรมในคำกลอน และบทประพันธ์ของ "สิริวยาส"526 viewsอนุสรณ์ในงานธรรมสมโภช ฉลองชนมวรษ ๘๐ ปี ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุOct 10, 2013
40_Khumue_KansueksaPhutthasatsana.pdf
40_Khumue_KansueksaPhutthasatsana.pdfคุ่มือการศึกษาพุทธศาสนา573 viewsพุทธทาสภิกขุ

...คำว่า "คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา" มีความหมาย ๒ อย่าง คือ คู่มือศึกษาพุทธศาสนา ในความหมายกว้าง ที่ครอบคลุมหมดทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ คือเป็นคู่มือที่กินความกว้างทั้งการศึกษาเรื่องปริยัติ อันเป็นการเล่าเรียนพระคัมภีร์ คัมภีร์ปกรณ์ ต่างๆ ก็ดี ศึกษาเรื่องปฏิบัติแง่ต่างๆ ก็ดี และศึกษาเรื่องปฏิเวธ คือผลของการปฏิบัติก็ดี ก็รวมเรียกว่า คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา...
Oct 10, 2013
Samanchan_Lae_SantiWithi.pdf
Samanchan_Lae_SantiWithi.pdfสรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยสมานฉันท์และสันติวิธี1194 viewsโดยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กวีวงศ์

...ความเจริญ การพัฒนาในโลก มันเป็นไปในทางผิด ผิดคือไปเป็นทาสของกิเลส ไปตามใจตัวเอง เห็นแก่ตัวกูของกู ถ้ายิ่งเจริญในแบบนี้แล้วก็ยิ่งไม่มีสันติภาพ การค้นคว้า ก็ก้าวหน้า คิดดูซิ การศึกษาก็ก้าวหน้า การค้นคว้าก็ก้าวหน้า การประดิษฐ์ของใหม่ๆก็ก้าวหน้า การผลิตขึ้นมาเป็นภูเขาเลากา ด้วยอำนาจเครื่องจักรนี้มันก็ก้าวหน้า แต่ก้าวหน้ามาอย่างไร มาเท่าไร มันก็ก้าวไป เป็นทาสของกิเลส...
Oct 09, 2013
WithiPrachathippatai.pdf
WithiPrachathippatai.pdfสรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยวิถีประชาธิปไตยและหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง765 viewsโดยพุทธทาสภิกขุ
กวีวงศ์ รวบรวมเรียบเรียง

...สิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั้น คือ ระบบการจัดหรือการกระทำ เพื่อคนจำนวนมากจะอยู่กันโดยปราศจากปัญหา โดยไม่ต้องใช้อาชญา แต่ความสำคัญมันก็อยู่ที่ว่า มันเป็นระบบ ที่ต้องจัดต้องทำขึ้น นี้อย่างหนึ่ง แล้วก็เพื่อคนจำนวนมาก หรือคนนั้นหมดจะอยู่กันโดยปราศจากปัญหาแล้วก็เพื่อคนจำนวนมาก หรือคนนั้หมดจะอยู่กันโดยปราศจากปัญหา ไม่ใช่เพื่อคน 2-3 คน แล้วก็อยู่กันโดยปราศจากปัญหา...
Oct 09, 2013
18_PloiWang.pdf
18_PloiWang.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๘ ปล่อยวาง899 viewsพุทธทาสภิกขุ

...การศึกษาให้เข้าใจเรื่องกิเลสส่วนที่เป็นเหตุให้ยึดถือ หรือที่เรียกว่า "อุปาทาน" นี้แหละเสียก่อน จะเป็นการช่วยให้เราเข้าใจพุทธศาสนาได้ชัดเจน ลึกซึ้งถึงที่สุด และโดยง่าย...
Oct 08, 2013
17_Sukkhaphap_Thang_ChitWinyan.pdf
17_Sukkhaphap_Thang_ChitWinyan.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๗ สุขภาพทางจิตวิญญาณ432 viewsพุทธทาสภิกขุ

...พระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยารักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวง สัตว์โลกทั้งปวงเป็นคนไข้ของอวิชชา คนไข้เหล่านั้นมีอาการโรคต่างๆ กัน แม้จะมากมายอย่างไร ก็อยู่ในวิสัยที่พระพุทธเจ้าจะทางเยียวยาได้...
Oct 08, 2013
16_Kan_Thamngan.pdf
16_Kan_Thamngan.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๖ การทำงาน744 viewsพุทธทาสภิกขุ

...การทำงานนั้น คือการปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะเป็นการทำงานอะไร ระดับไหน ถ้าเป็นการงานที่บริสุทธิ์แล้ว เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวการงานนั้น ไม่ต้องมาทำที่วัดก็ได้ ทำการงานอยู่ที่ไหนโดยบริสุทธิ์ใจ เป็นการงานตามความหมายที่ถูกต้อง อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แล้วก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรม...
Oct 08, 2013
264 files on 27 page(s) 5