Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ
Last additions - ห้องสมุดหนังสือ
Laksana_Phraphutthasatsana.pdf
Laksana_Phraphutthasatsana.pdfลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา652 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัยนี้ เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเองได้ตรัสไว้แก่พระนางปชาบดีโคตมี มีอยู่ ๘ ประการด้วยกัน...
Oct 06, 2013
Mong_SantiphapLok.pdf
Mong_SantiphapLok.pdfมองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์592 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...เมื่อโลกเจริญมาถึงยุคที่เรียกว่า เป็นโลกาภิวัตน์แล้ว ถ้ามนุษย์เป็นผู้ถือตัวว่ามีอารยธรรม ยังไม่ยอมพัฒนาระบบวิธีคิดและแก้ไขระบบคุณค่าที่ยึดถือเกี่ยวกับปัญหาการแบ่งแยกกลุ่มพวก เนื่องจากลัทธินิยมทางศาสนาและพงศ์เผ่าเหล่ากอ เพื่อปรับระบบพฤติกรรมเสียใหม่ มนุษยชาติก็ปราศจากความหวังที่จะมีสังคมแห่งสันติสุข...
Oct 06, 2013
SatsanaKapSangkhom.pdf
SatsanaKapSangkhom.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๔: ศาสนากับสังคม403 viewsพุทธทาสภิกขุ

...เรื่องวัตถุมันเป็นเรื่องทางกาย แล้วก็เพ่งเล็งเอาความสุขสนุกสนานเอร็ดอร่อยทางเนื้อหนังเป็นของสูงสุด เดี๋ยวนี้คนกำลังเป็นอย่างนี้กันทั่วโลก มากขึ้นๆ บูชาความสุขทางเนื้อหนังมากขึ้น ก็ต้องทิ้งธรรมศาสตร์นั้นไป ทิ้งธรรมะในฐานะที่เป็นศาสตร์นั้นไปไปๆ จนเอาอะไรมาเป็นศาสตร์ก็ดูเอาเองสิ แล้วมันไม่มีอะไรจะแก้ปัญหาของคนสมัยนี้ได้ ปัญหาที่โลกไม่มีสันติภาพในเวลานี้อะไรจะแก้ได้ หรือที่ปลีกย่อยลงมานี่อันธพาลเต็มบ้านเต็มเมือง ที่กรุงเทพฯเป็นอย่างไรคุณก็เห็นอยู่อะไรจะแก้ อะไรจะเป็นศาสตร์ที่จะตัดปัญหานี้ออกไป.
Oct 05, 2013
FaSang_ThangKhanaSong.pdf
FaSang_ThangKhanaSong.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๓: ฟ้าสางทางคณะสงฆ์380 viewsพุทธทาสภิกขุ

...วินัยนี้มุ่งหมายจะให้หมู่คณะ คือคณะสงฆ์นี้ตั้งบอยู่ได้ เป็นจุดหมายอย่างนี้ สำหรับบุคคลนั้นเป็นส่วนน้อย ถ้าหมู่คณะ หรือคณะสงฆ์ตั้งอยู่ได้ ก็คือบุคคลตั้งอยู่ได้ เพราะฉะนั้นจึงมีข้อบังคับให็ปฏิบัติอย่างนั้นๆ ทำให้รวมกันให้เป็นคณะสงฆ์นี้ตั้งอยู่ได้ ก็เลยเรียกว่า วินัยบังคับให้ช่วยกันปฏิบัติเพื่อให้คณะสงฆ์อยู่ยืนยาวมาได้ ตั้งสองพันกว่าปี จนถึงบัดนี้นั้นก็เพราะมีวินัย เป็นหลักสำคัญ รักษาความปรกติสม่ำเสมอไว้ได้ ไม่เช่นนั้นจะสูญหายไปแล้ว..
Oct 05, 2013
KanSatsana02.pdf
KanSatsana02.pdfพุทธทาสธรรม เล่ม ๒: การพระศาสนา ๒354 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม; ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นชื่อว่า เห็นธรรม, ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นต้องเห็นปฏิจจสมุปบาท...
...ต้องเห็นอาการของปฏิจจสมุปบาท ที่มันเกิดขึ้น ดับไป...
Oct 05, 2013
Tripidok.pdf
Tripidok.pdfพระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้1657 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...พระไตรปิฎกบาลีของพระพุทธ-ศาสนาฝ่ายเถรวาท เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ที่สุด ดั้งเดิมที่สุด สมบูรณ์ที่สุด และถูกต้องแม่นยำที่สุด ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ในฐานะที่เป็นแหล่งอ้างอิงขั้นสุดท้ายสูงสุด พระไตรปิฎกใช้เป็นมาตรฐานหรือเกณฑ์ตัดสินว่าคำสอนหรือวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นของพระพุทธ-ศาสนาจริงหรือไม่...
Oct 05, 2013
ThukSamrapHen.pdf
ThukSamrapHen.pdfทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา608 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

หนังสือเล่มนี้เดิมใช้ชื่อเรื่องว่า แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) บรรยายแก่ผู้บริหารระดับสูง ของกรมการศาสนา ที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยบทความในหนังสือแบ่งเป็น ๓ ตอนคือ หัวใจพุทธศาสนา แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา และแก่นธรรมเพื่อชีวิต.
Oct 05, 2013
ThamYangrai_ChaHaiKrot.pdf
ThamYangrai_ChaHaiKrot.pdfทำอย่างไรจะหายโกรธ580 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ความโกรธเป็นศัตรูที่คอยขัดขวางไม่ให้เมตตาเกิดขึ้น คนบางคนเป็นผู้มักโกรธ พอโกรธขึ้นมาแล้วก็ต้องทำอะไรรุนแรงออกไป ทำให้เกิดความเสียหาย ถ้าทำอะไรไม่ได้ ก็หงุดหงิดงุ่นง่านทรมานใจตัวเองในเวลานั้นเมตตาหลบหาย ไม่รู้ว่าไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหน ไม่ยอมปรากฏให้เห็น ส่วนความโกรธ ทั้งที่ไม่ต้องการแต่ก็ไม่ยอมหนีไป บางทีจนปัญญาไม่รู้จะขับไล่หรือกำจัดให้หมดไปได้อย่างไร...
Oct 05, 2013
Thammathippatai.pdf
Thammathippatai.pdfธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ537 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

... เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้าย แม้จะเป็นความขัดแย้งที่รุนแรง ถึงขั้นวิกฤต นักบริหารที่มุ่งธรรม ก็จะมองเป็นโอกาสที่จะก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ในการเข้าถึงบูรณภาพแห่งธรรม เพราะจะทำให้สามารถสำรวจตรวจสอบมองเห็นจุดเห็นแง่ที่ยังขาดยังพร่องที่จะได้แก้ไข จัดปรับให้สมบูรณ์ เขาจึงไม่ปฏิบัติการเชิงลบที่จะสูญเสีย หรือทำลายพลังงานด้วยการวิวาทต่อกรพยายามเอาชนะภายนอก...
Oct 05, 2013
Thammanun_Chiwit.pdf
Thammanun_Chiwit.pdfธรรมนูญชีวิต649 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

เนื้อหาในหนังสือนี้ได้รวบรวมจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาทั้งหลาย ซึ่งเป็นคัมภีร์ของพระพุทธศาสนา (ยุคแรก) สายเถรวาท ที่ทุกวันนี้ยังใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และถือปฏิบัติกันอยู่ ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คำสอนนี้มีอายุเกินกว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้ว
Oct 05, 2013
264 files on 27 page(s) 8