Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา
Last additions - พุทธศาสตร์ศึกษา
book45.pdf
book45.pdfคนดี ที่โลกต้องการ665 viewsดร.สนอง วรอุไร

คนดีที่โลกต้องการ จะเป็นแบบไหน อยู่ที่มุมมองของแต่ละคน หนังสือเล่มนี้จะได้บอกกล่าวถึงตัวอย่างของพฤติกรรมที่บุคคลได้กระทำแล้ว เก็บสั่งสมไว้ในดวงจิต กลายเป็นหลักฐานให้บุคคลได้รับผลแห่งการกระทำนั้นๆ มีทั้งดีและชั่ว เป็นกฎแห่งกรรม เป็นเหตุผลักดันชีวิตไปสู่ภพต่างๆ ซึ่งผู้อ่านจะได้ใช้เป็นบทเรียน นำไปคิดพิจารณาบริหารจัดการชีวิตให้เป็นไปตามที่เราต้องการ
Oct 01, 2013
Visutti_Magga.pdf
Visutti_Magga.pdfพระวิสุทธิมรรค เล่มเดียวจบ6326 viewsชำระและตรวจทานโดย มหาวงศ์ ชาญบาลี

วิสุทธิมรรคประกอบด้วย 3 คัมภีร์คือ ศีลนิเทศ สมาธินิเทศ , ปัญญานิเทศ ถือว่าเป็นหลักของพระพุทธศษสนา อีกทั้งนักปราชญ์ยกย่องว่าเป็นหนังสือที่แต่งดี ฉนั้นวิสุทธิมรรคนี้จึงเป็นหนังสือที่มีประโยชน์สำคัญแก่พุทธศาสนิกชน
Apr 29, 2011
Vinaya_Pitaka02.pdf
Vinaya_Pitaka02.pdfพระวินัยปิฎก ๒2119 viewsเรียบเรียงโดย แสวง อุดมศรี

หนังสือ "วิันัยปิฎก ๒" ซึ่งประกอบด้วยพระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค ๑ มหาวรรค ภาค ๒ จูฬวรรค ภาค ๑ จูฬวรรค ภาค ๒ และปริวาร ตรงกับพระวินัยปิฎกเล่มที่ ๔-๘ โดยที่ใช้คัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์วิเสส ทั้งภาคภาษาบาลีและภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหลักในการเรียบเรียง
Apr 29, 2011
Vinaya_Pitaka01.pdf
Vinaya_Pitaka01.pdfพระวินัยปิฎก ๑ ว่าด้วยมหาวิภังค์หรือภิกขุวิภังค์2109 viewsเรียบเรียงโดย แสวง อุดมศรี

หนังสือ "วิันัยปิฎก ๑" ซึ่งว่าด้วยมหาวิภังค์หรือภิกขุวิภังค์ ประมวลเฉพาะสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์บัญญัติไว้สำหรับภิกษุ ๒๒๗ สิกขาบท
Apr 29, 2011
Introduction_Pali_Literature.pdf
Introduction_Pali_Literature.pdfความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี2694 viewsโดยเสนาะ ผดุงฉัตร

หนังสือ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี" นี้เป็นหนังสือที่ศึกษาความเป็นมา ประเภทของวรรณคดี ภาษาที่ใช้ในวรรณคดี ตลอดจนวิวัฒนาการของวรรณคดีบาลียุคต่างๆ
Apr 29, 2011
Introduction_Tipitaka.pdf
Introduction_Tipitaka.pdfความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎก2062 viewsโดย เสนาะ ผดุงฉัตร

หนังสือความรู้เบื้องตนเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเล่มนี้ ผู้ประพันธ์ได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาขอบข่ายของวิชาอันเป็นสาระจากหนังสือต่างๆ ตามที่มีปรากฏในบรรณานุกรมท้ายหนังสือเล่มนี้ ก็ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยมีหนังสือค้นคว้าประกอบการเศึกษา อันจะทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขี้น
Apr 28, 2011
Sustainable_Development.pdf
Sustainable_Development.pdfการพัฒนาที่ยั่งยืน4489 viewsโดยพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

หนังสือ "การพัฒนาที่ยั่งยืน" เล่มนี้ เป็นการเรียบเรียงจากปาฐกถาของพระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) เนื่องในงานฉลองอายุครบ ๕ รอบนักษัตรของอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และในโอกาสอาจารย์สุลักษณ์กลับมาจากการรับรางวัลสัมมาชีพ (Right Livelihood) ณ ประเทศสวีเดน
Apr 28, 2011
Ministry_government.pdf
Ministry_government.pdfการปกครองคณะสงฆ์ไทย3046 viewsโดย แสวง อุดมศรี

หนังสือการปกครองคณะสงฆ์ไทย ซึ่งประพันธ์โดยอาจารย์แสวง อุดมศรี เพื่อให้เข้าใจหลักการปกครองและการบริหาร รองรู้ในเหตุการณ์ของคณะสงฆ์ และเข้าใจในการจัดองค์กร ซึ่งเหมาะสำหรับพระภิกษุ เพื่อเตรียมตัวเป็นนักบริหารคณะสงฆ์ที่ดีในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการสืบพระศาสนา เพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรในสถาบันสงฆ์
Apr 28, 2011
The_Great_Truth.pdf
The_Great_Truth.pdfความจริงอันประเสริฐ1415 viewsแปลโดย คณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนังสือ ความจริงอันประเสริฐ ซึ่งคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แปลจากภาษาเยอรมัน โดยที่หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกที่แสดงข้อธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า เท่าที่พบในบาลีพระสุตตันตปิฎก อย่างมีระบบที่สุด
Apr 28, 2011
Mahanikai_Dhammyuttika.pdf
Mahanikai_Dhammyuttika.pdfมหานิกาย -ธรรมยุต: ความขัดแย้งภายในคณะสงฆ์ไทย2686 viewsโดย กระจ่าง นันทโพธิ

หนังสือ "มหานิกาย-ธรรมยุต" กล่าวถึงความขัดแย้งภายในของคณะสงฆ์ไทยฯ เป็นหนังสือบันทึกถึงการก่อกำเนิดและความเป็นมาของคณะธรรมยุต หรือธรรมยุตนิกาย และความแตกแยกภายในสังฆมณฑลอันเนื่องมาแต่การอุบัติขึ้นของคณะธรรมยุต
Apr 20, 2011
96 files on 10 page(s) 3