Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา
Last additions - พุทธศาสตร์ศึกษา
Buddhism_Asia.pdf
Buddhism_Asia.pdfพระพุทธศาสนาในอาเซีย2126 viewsโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

... ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า พระพุทธศาสนาไม่สูญสิ้นไปจากประเทศอินเดีย เพราะสิ่งที่พระพุทธศาสนาสร้างขึ้นแล้วในประเทศอินเดีย ก็ยังคงอยู่ในประเทศอินเดีย ในรูปศิลปะ, โบราณคดี วัฒนธรรมต่างๆ ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนในด้านหลักธรรมก็เป็นเครื่องปรับปรุงขัดเกลา และเป็นแบบอย่างที่ทำให้ศาสนาฮินดูิซึ่งเจริญมาถึงปัจจุบันกลายรูปไปในทางที่ประณีตขึ้น เช่น เลิกการบูชายัญ มีหลักศีลธรรมเด่นชัดขึ้น มีหลักปรัชญาที่ลึกซึ้งขึ้น ด้วยวิธีดึงเอามาจากพุทธศาสนาเท่าที่เป็นประโยชน์แก่ตน ดังนี้เป็นต้น
Apr 15, 2011
ThaiSocial_look.pdf
ThaiSocial_look.pdfมองสังคมไทย817 viewsโดยพระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเป็นเล่ม จากคอลัมน์ "วัดมองบ้าน" ในมาตุภูมิรายสัปดาห์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา บทความเหล่านี้ มุ่งสะท้อนโลกทัศน์แบบชาวพุทธที่เสนอการนำธรรมมาประยุกต์ใช้วิเคราะห์และแก้ปัญหาของสังคมไทยในโลกปัจจุบัน
Apr 14, 2011
Suppa.pdf
Suppa.pdfโทษที่สับปลับเป็นพิเศษของตัวตน และอัตตาที่ท่านยังไม่รู้จัก877 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนังสือเล่มนี้ เป็นการชี้ให้เห็นโทษ ส่วนที่สับปลับเป็นพิเศษของความยิดถึงว่ามีตัวมีตน ว่าเป็นตัวเป็นตน --ของตน
Apr 14, 2011
Science_B.pdf
Science_B.pdfวิทยาศาสตร์ ในทรรศนะของพระพุทธศาสนา1410 viewsโดยพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงและปรับปรุงจากปาฐกถาที่แสดงในการสัมมนาครูสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วประเทศ ณ สถาบันราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๘
Apr 14, 2011
Sati_dailylife.pdf
Sati_dailylife.pdfสติในชีวิตประจำวัน คติธรรมสอนใจเพื่อใช้เตือนตน1242 viewsโดยพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ปัญญาที่มีสมาธิเป็นพื้นฐานนั้นจะมีพลังมาก มีอานิสงค์มาก พระพุทธเจ้าต้องเจริญสติบำเพ็ญสมาธิ

เพราะฉะนั้น ฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันอย่าใจลอง ใจต้องอยู่กับเรื่องเฉพาะหน้าที่ต้องทำ ท่านจะมีสมาธิแล้วสมาธินั้นทำให้เกิดปัญญา ปัญญาที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเรียกว่า สัมปชัญญะ
Apr 14, 2011
sankaGove_Act.pdf
sankaGove_Act.pdfการคณะสงฆ์กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ1674 viewsโดยพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากคำบรรยายและคำอภิปรายในโอกาสต่างๆ ดังนี้
๑. คำบรรยายเรื่อง "พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ"
๒. คำบรรยายเรื่อง "นโยบายคณะสงฆ์กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ"
๓. คำอภิปรายเรื่อง "วิสัยทัศน์การศึกษาไทยปี ๒๐๐๐"
๔. คำอภิปรายเรื่อง "ปฏิรูปการเรียนรู้สู่สหัสวรรษใหม่"
Apr 14, 2011
Friend.pdf
Friend.pdfเพื่อน843 viewsโดยพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากธรรมบรรยายเนื่องในพิธีบำเพ็จกุศลฉลองอายุครบ ๔ รอบของคณะเพื่อนชาวัฒนาวิทยาลัย ที่บ้านของ ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๐
Apr 14, 2011
Dream_true.pdf
Dream_true.pdfสร้างผันให้เป็นจริง816 viewsโดยพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากปกฐกถาธรรมแสดง ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘
Apr 14, 2011
dhamma_extra.pdf
dhamma_extra.pdfพระธรรมเทศนากัณฑ์พิเศษ848 viewsโดยพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์เพื่อเป็นเครื่องแสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทีตาธรรมสถายเป็นมุทิตาสักการะ และยกย่องเชิดชูพระเดชพระคุณผู้ทรงภูมิธรรมและภูมิปัญญา โดยเนื่องในมงคลสมัยงานทำบุญวันคล้ายวันเกิด พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
Apr 14, 2011
Dhamma_newlife.pdf
Dhamma_newlife.pdfธรรมะเพื่อชีวิตใหม่796 viewsโดยพระเมธีะรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เป็นธรรมบรรยายที่ท่านได้แสดงไว้ในวาระโอกาสที่ต่างกันโดยมีธรรมะเพื่อชีวิตใหม่เป็นปฐมกัณฑ์ ซึ่งเป็นการจัดพิมพ์ในศุภวาระดิถีขึ้นปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
Apr 13, 2011
96 files on 10 page(s) 5