Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา
Last additions - พุทธศาสตร์ศึกษา
Two_Buffaloes.pdf
Two_Buffaloes.pdfLife Should Be Harnessed by Two Buffaloes802 viewsBy Buddhadasa Bhikkhu

The content of this book was delivered about thirty years ago in the front of a group of university students who joined the monastic life for only a temporary period of time. It was a time when western culture and modern technology and even political ideological concepts were beginning to exert their respective influences on the Thai thinking and way of life, causing some young people to become western-orientated and seemed to pay no need to the traditional concepts of values...
Apr 13, 2011
Rightlylives.pdf
Rightlylives.pdfการดำรงชีวิตที่ถูกต้อง927 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากการบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ชุดธรรมะโดยหลักพื้นฐาน ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๘
Apr 13, 2011
MotherI.pdf
MotherI.pdfแม่: ปรมัตถวิจารณ์เกี่ยวกับพระคุณของแม่855 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

หนังสือเล่มนี้ เป็นการเรียบเรียงจากการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
Apr 12, 2011
Life.pdf
Life.pdfคุณค่าของชีวิต: ส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิต1033 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากธรรมบรรยายของหลวงพ่อพุทธทาส ที่ท่านเมตตาบรรยายแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๓
Apr 12, 2011
Knowyourself.pdf
Knowyourself.pdfตัวเองที่ทุกคนควรรู้จัก และ มิตรสหาย ที่ทุกคนควรรู้จัก892 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนังสือเล่มนี้ เป็นการเรียบเรียงจากที่หลวงพ่อพุทธทาส ได้บรรยายให้แก่พระนิสิตของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๑๗
Apr 12, 2011
8Foldpath.pdf
8Foldpath.pdfหนทางอันประเสริฐ สำหรับดำเนินชีวิต1435 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนทางอันประเสริฐ สำหรับดำเนินชีวิต เป็นการเรียบเรียงจากธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธทาส ในวโรกาสที่ท่านได้แสดงธรรมเทศนา ณ ศาลาโรงธรรม ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๐๓

ซึ่งเป็นการแสดงในส่วนของธรรมเทศนาพิเศษ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา อันจัดขึ้นเป็นที่ระลึกแก่การที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธัมมจักกับปปวัตตนสูตร
Apr 12, 2011
28ORH.pdf
28ORH.pdf๒๘ พระอรหันต์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 2025 viewsโดยวัดอโศการาม

หนังสือ ๒๘ พระอรหันต์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม เป็นหนังสือที่พิมพ์เพื่อเป็นธรรมบรรณาการในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) ในวโรกาสครบรอบวันมรณภาพปีที่ ๔๘ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ ณ วัดอโศการาม ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
Apr 10, 2011
Dharma_EnvironmentProtecting.pdf
Dharma_EnvironmentProtecting.pdfธรรมะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม1997 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือธรรมะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประพันธ์โดยพระเทพโสภณ (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือชุด "พระเทพโสภณเทศนา"

โดยที่หนังสือเล่นนี้ เป็นการเรียบเรียงจากที่ผู้ประพันธ์ไปปาฐกถาธรรม แสดง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๓๔ และหัวข้อ "ศาสนาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ประพันธ์ไปปาฐกถานำ ในการสัมมนาผู้นำศาสนาเรื่อง "ศาสนากับสิ่งแวดล้อม" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕
Nov 25, 2010
wellmaking.pdf
wellmaking.pdfทำความดีมีความสุข778 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือ "ทำความดีมีความสุข" ประพันธ์พระเทพโสภณ(สมณศักดิ์ในขณะนั้น) โดยหนังสือเล่นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชุด "พระเทพโสภณเทศนา"

หนังสือเล่นนี้ เป็นการเรียบเรียงขึ้นจากที่ผู้ประพันธ์ได้บรรยายที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๖ ในวโรกาส ที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ทำบุญต้อนรับปีใหญ่ โดยเป็นการอธิบายคำว่า "บุญ" เพื่อความเข้าใจที่ทุกต้อง
Nov 25, 2010
Dharmma_life.pdf
Dharmma_life.pdfธรรมมงคลแห่งชีวิต892 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือ "ธรรมมงคลแห่งชีวิต" เล่นนี้ ประพันธ์โดยพระเมธีธรรมาภรณ์ (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) เมื่อ กันยายน ๒๕๓๙ ซึ่งจัดพิมพ์โดยมูลนิธิพุทธธรรม

โดยที่หนังสือเล่นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชุด "พระเมธีธรรมาภรณ์เทศนา" เป็นหนังสือธรรมะที่มีความลึกซึ้ง พร้อมทั้งอ่านเข้าใจง่าย และประกอบด้วยะรรมหรรษา รวมทั้งเป็นแหล่งแห่งความรู้และความเพลิดเพลิน
Nov 23, 2010
96 files on 10 page(s) 7