Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Most viewed - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Khrongruean_KhrongRak.pdf
Khrongruean_KhrongRak.pdfครองเรือน-ครองรัก จักเลิศแท้ ด้วยครองธรรม732 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

ฆราวาสธรรม แปลว่า หลักธรรมสำคัญสำหรับการครองเรือนหรือหลักธรรมสำหรับฆราวาสนั่นเอง ตรงไปตรงมา ฆราวาสธรรม ก็คือธรรมสำหรับฆราวาส ที่จริง ฆราวาสในที่นี้ไม่ได้หมายถึงบุคคล แต่แปลว่าการครองเรือน ธรรมะสำหรับการครองเรือน และไม่ใช่เฉพาะคู่ครอง ชาวบ้านทุกคนต้องใช้ทั้งนั้น โดยเฉพาะก็เริ่มจากผู้ที่มามีชีวิตร่วมกัน
ChoHaKhwamching.pdf
ChoHaKhwamching.pdfเจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ722 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

"เจาะหาความจริงเรื่อง ศาสนาประจำชาติ" เป็นคำบรรยายพิเศษ ของพระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต) ในการประชุมสัมมนาเรื่อง "จิตสำนึกของชาวพุทธเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ" จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๗ ชื่อเรื่องเดิมตามอาราธนาว่า "พุทธศ่าสนา ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติไทย" แต่ในการพิมพ์เผยแพร่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อุดมธรรมนำจิตสำนึกของคนไทย"
ChakDaiKhapdanYukIT.pdf
ChakDaiKhapdanYukIT.pdfจักรใดขับดันยุคไอที677 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

ธรรมกถาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ในงานทำบุญเข้าพรรษา และเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เดิมตั้งชื่อเรื่องว่า "เอาวงกลมมาหมุนพาเราไป แต่อย่าให้ตัวหมุนติดอยู่ในวงกลม"
Winai_ChaoPhut.pdf
Winai_ChaoPhut.pdfวินัยชาวพุทธ667 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

..."คิหิวินัย" คือ วินัยของคฤหัสถ์ หรือ วินัยชาวบ้าน นี้ เป็นชุดคำสอนเดิม ที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ใน สิงคาลหสูตร และพระอรรคกถาจารย์ได้สรุปไว้ท้ายคำอธิบายว่า "พระสูตรนี้ ชื่อว่าคิหิวินัย" บ่งชัดถึงความสำคัญของพระสูตรนี้ พร้อมกับเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่า ชาวพุทธฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีข้อปฏิบัติที่เป็นแบบแผนแห่งชีวิตและสังคมของตน...
Laksana_Phraphutthasatsana.pdf
Laksana_Phraphutthasatsana.pdfลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา652 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัยนี้ เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเองได้ตรัสไว้แก่พระนางปชาบดีโคตมี มีอยู่ ๘ ประการด้วยกัน...
Chiwit_Thi_Sangsan.pdf
Chiwit_Thi_Sangsan.pdfชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใสและสุขสันต์650 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

เนื้อหาของหนังสือ เป็นการรวบรวมธรรมนิพนธ์หลากเรื่อง นำมารวมเป็นเล่มเดียว เพื่อแนะแนวทางการดำเนินชีวิตทีสร้างสรรค์ สดใส และสุขสันต์รวมเล่มมาจาก :- ชีวิตจะงาม สังคมจะดี ต้องมีการศึกษาที่ไม่ผิด- ชีวิต...
Thammanun_Chiwit.pdf
Thammanun_Chiwit.pdfธรรมนูญชีวิต649 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

เนื้อหาในหนังสือนี้ได้รวบรวมจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาทั้งหลาย ซึ่งเป็นคัมภีร์ของพระพุทธศาสนา (ยุคแรก) สายเถรวาท ที่ทุกวันนี้ยังใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และถือปฏิบัติกันอยู่ ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คำสอนนี้มีอายุเกินกว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้ว
Withi_Su_Santiphap.pdf
Withi_Su_Santiphap.pdfวิถีสู่สันติภาพ627 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ถ้าคุณต้องการข้ามแม่น้ำนี้ไปฝั่งโน้น เพราะว่าหมู่บ้านที่คุณต้องการอยู่ฝั่งโน้น การข้ามแม่น้ำนี้จะยากหรือไม่ยากก็ตาม คุณก็ต้องข้าม กรณีนี้ มันจำเป็นแล้วจะมาอ้างความยากไม่ได้ คำถามมีได้แต่ว่า คุณจะไปหรือไม่ไป ถ้าคุณจะไปให้ถึง คุณก็ต้องข้ามมันไปให้ได้ ไม่ว่ามันจะยาก หรือไม่ยากก็ตาม...
ChuanKhunPho_khunMae_Pai_WaiPhra.pdf
ChuanKhunPho_khunMae_Pai_WaiPhra.pdfชวนคุณพ่อคุณแม่ไปไหว้พระ616 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

หนังสือเล่มนี้ ถูกทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธรูป ซึ่งเป็นวัตถุที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา โดยที่คุณชาคริต อาชวอำรุง เป็นผู้รวบรวม
KhonThaiYukIT.pdf
KhonThaiYukIT.pdfคนไทย ยุคไอที613 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

เนื้อหาของหนังสือมาจาก การนำเอาปาฐกถาธรรมและคำบรรยายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ๓ เรื่อง ต่างวาระกัน ได้แก่
1. ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี
2. ไอที : ภายใต้วัฒธรรมแห่งปัญญา
3. คนไทยกับเทคโนโลยี
นำมารวมเป็นเล่มเดียว โดยมีการปรับปรุงให้อ่านง่ายขึ้น และแทรกเสริมเนื้อความบางแห่ง รวมทั้งเพิ่มคำกำกับภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้า เนื่องด้วยทั้งสามเรื่องเข้ากันได้ โดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี จึงนำมาจัดพิมพ์รวมกันในชื่อ "คนไทย สู่ยุคไอที"
43 files on 5 page(s) 2