Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกฺขุ)
Most viewed - พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกฺขุ)
Aesthetics_Spirit.pdf
Aesthetics_Spirit.pdfสรรนิพนธ์พุทธทาสภิกขุว่าด้วย ศิลปะและสุนทรียภาพทางจิตวิญญาณ997 viewsพุทธทาสภิกขุ

ศิลปะและสุนทรียภาพ ทางจิตวิญญาณ กวีวงศ รวบรวม
18_PloiWang.pdf
18_PloiWang.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๘ ปล่อยวาง941 viewsพุทธทาสภิกขุ

...การศึกษาให้เข้าใจเรื่องกิเลสส่วนที่เป็นเหตุให้ยึดถือ หรือที่เรียกว่า "อุปาทาน" นี้แหละเสียก่อน จะเป็นการช่วยให้เราเข้าใจพุทธศาสนาได้ชัดเจน ลึกซึ้งถึงที่สุด และโดยง่าย...
13_OSaReTapPhathonRom.pdf
13_OSaReTapPhathonRom.pdfโอสาเรตัพพธรรม941 viewsพุทธทาสภิกขุ
Ariyasiladham01.pdf
Ariyasiladham01.pdfอริยศีลธรรม ๑: ศีลธรรม916 viewsพุทธทาสภิกขุ

...นี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า การมีศีลธรรม กับการเจริญทางร่างกาย ทางเนื้อหนังนี้ ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน สามารถจะแยกจากกันได้, หรือสามารถจะทำให้มีพร้อมๆ กันก็ได้ แต่ต้องระวังในข้อที่ว่า ถ้ามีความหลงไหลในทางวัตถุแล้ว ศีลธรรมมันก็ค่อยๆ หายไปเอง ถ้าจะเจริญกันในทางวัตถุแล้ว ก็จะต้องระวังให้มากสักหน่อย อย่างให้ถึงกับทำลายเรื่องทางนามธรรม หรือทางจิตใจ...
14_PatipBapRiThat.pdf
14_PatipBapRiThat.pdfปฏิปทาปริทรรศน์908 viewsพุทธทาสภิกขุ
tao.pdf
tao.pdfสารนิพนธ์พุทธทาสภิกขุ ว่าด้วย "เต๋า"872 viewsกรกวี รวบรวม

เต๋า เป็นสัจจะสากลซึ่งมีอยู่ในลัทธิศาสนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพุทธ คริสต์ ฮินดู เพียงแต่ว่าในศาสนานั้นๆ อาจจะพูดหรือเอ่ยชื่อต่างกัน เรียกว่า นิพพาน พระเจ้าปรมาตมัน เต๋า หรือที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเรียกรวมๆว่า ไกวัลยธรรม ก็ตาม เพราะแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้ ไม่ว่าจะมีชื่ออย่างไร ก็เป็นธรรมชาติ เป็นกฎธรรมชาติ ศาสดาทั้งหลายเป็นผู้ค้นพบแล้วนำมาเปิดเผย
WithiPrachathippatai.pdf
WithiPrachathippatai.pdfสรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยวิถีประชาธิปไตยและหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง833 viewsโดยพุทธทาสภิกขุ
กวีวงศ์ รวบรวมเรียบเรียง

...สิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั้น คือ ระบบการจัดหรือการกระทำ เพื่อคนจำนวนมากจะอยู่กันโดยปราศจากปัญหา โดยไม่ต้องใช้อาชญา แต่ความสำคัญมันก็อยู่ที่ว่า มันเป็นระบบ ที่ต้องจัดต้องทำขึ้น นี้อย่างหนึ่ง แล้วก็เพื่อคนจำนวนมาก หรือคนนั้นหมดจะอยู่กันโดยปราศจากปัญหาแล้วก็เพื่อคนจำนวนมาก หรือคนนั้หมดจะอยู่กันโดยปราศจากปัญหา ไม่ใช่เพื่อคน 2-3 คน แล้วก็อยู่กันโดยปราศจากปัญหา...
16_Kan_Thamngan.pdf
16_Kan_Thamngan.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๖ การทำงาน797 viewsพุทธทาสภิกขุ

...การทำงานนั้น คือการปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะเป็นการทำงานอะไร ระดับไหน ถ้าเป็นการงานที่บริสุทธิ์แล้ว เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวการงานนั้น ไม่ต้องมาทำที่วัดก็ได้ ทำการงานอยู่ที่ไหนโดยบริสุทธิ์ใจ เป็นการงานตามความหมายที่ถูกต้อง อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แล้วก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรม...
11_Setthasat_Phutthasatsana.pdf
11_Setthasat_Phutthasatsana.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๑ เศรษฐศาสตร์พุทธศาสนา775 viewsพุทธทาสภิกขุ

...คำนิยามของคำว่า เศรษฐกิจ ตามทัศนะของพุทธบริษัท ควรจะมีว่า การจัดให้เกิดความถูกต้อง ถูกต้องของชีวิต เกี่ยวกับปัจจัย ในทางที่จะทำให้ชีวิตนี้ เกิดเป็นผลเป็นกำไร ถึงระดับสูงสุดที่ธรรมชาติจัดมาให้...
15_Thamma_Kap_Sanchattayan.pdf
15_Thamma_Kap_Sanchattayan.pdfธรรมะกับสัญชาตญาณ771 viewsพุทธทาสภิกขุ
56 files on 6 page(s) 2