Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกฺขุ)
Most viewed - พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกฺขุ)
05_KoetMaThammai.pdf
05_KoetMaThammai.pdfพุทธทาสธรรมเล่มที่ ๕ ปัญหาของมนุษย์770 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ปัญหาทั้งหมดขึ้นอยู่กับปัญหาๆ เดียว ว่า เกิดมาทำไม ? เพราะฉะนั้นในชั้นนี้ ขอให้สนใจปัญหานี้ เพื่อจะเข้าใจตามที่จะพูดในลักษณะที่ว่า มันขึ้นอยู่กับปัญหาเดียวว่า เกิดมาทำไม ?...
MandaKhongLok.pdf
MandaKhongLok.pdfสรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วย สตรี ในฐานะมารดาของโลก769 viewsกรกวี รวบรวม

สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วย : สตรี ในฐานะมารดาของโลก
- ชาย - หญิง
- โสเภณีทางวิญญาณ
- สิทธิ และหน้าที่
- ผู้อยู่ในทิศเบื้องหน้า
Ariyasiladham03.pdf
Ariyasiladham03.pdfอริยศีลธรรม ๓: ปัญหาและทางออกของศีลธรรม758 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ปัญหาในโลกทั้งโลก ก็คือความไม่อยู่กันเป็นปกติสุข เพราะขาดศีลธรรม ในระดับไหนก็ตาม เรียกได้ว่าขาดศีลธรรมทั้งนั้น...
12_KhwamSuk.pdf
12_KhwamSuk.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๒ ความสุข756 viewsพุทธทาสภิกขุ

ความเอ๋ย ความสุข
ใครๆ ทุก คน,ชอบเจ้า เฝ้าวิ่งหา
"แกก็สุข, ฉันก็สุข ทุกเวลา"
แต่ดูหน้า ตาแห้ง ยังแคลงใจ

ถ้าเราเผา ตัวตัญหา ก็น่าจะสุข
ถ้ามันเผา เราก็ "สุก" หรือเกรียมได้
เขาว่าสุข สุขเน้อ อย่าเห่อไป
มันสุขเย็น หรือสุกไหม้ ให้แน่ เอยฯ
33_KaiwanYatham.pdf
33_KaiwanYatham.pdfไกวัลยธรรม745 viewsพุทธทาสภิกขุ
Ariyasiladham02.pdf
Ariyasiladham02.pdfอริยศีลธรรม ๒: มนุษย์กับศีลธรรม730 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ระบบศีลธรรมมันบังคับมนุษย์ ให้แต่างตั้งกันขึ้นมา เมื่ออยู่ไม่เป็นผาสุก คนก็ดิ้นรนที่จะแก้ไข, พบระบบที่ถูกต้อง ก็ตั้งขึ้นได้ ตั้งขึ้นไว้แล้วรักษากันไว้ เป็นระบบหนึ่ง...
31_ThamPaTiMok02.pdf
31_ThamPaTiMok02.pdfธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม ๒711 viewsพุทธทาสภิกขุ
20_ANaPaNosaTiPhawana.pdf
20_ANaPaNosaTiPhawana.pdfอานาปานสติภาวนา701 viewsพุทธทาสภิกขุ
14_KhwamTai.pdf
14_KhwamTai.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๔ ความตาย681 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ความตายของภาษาคน คือ ตายทางร่างกายนี้แล้วเข้าโลง นั้นจะไม่มี ไม่ใช่ว่าจะไม่มีกิริยาเช่นนั้น แต่มันหมดความหมาย ไม่มีความหมายเป็นความตายสำหรับขู่คนให้กลัว มันเป็นเพียงความสลายของเปลือกที่ไร้ค่าไร้ความหมาย...
51_TheknikKhong_Kan_Mi_Thamma.pdf
51_TheknikKhong_Kan_Mi_Thamma.pdfเทคนิคของการมีธรรมะ673 viewsพุทธทาสภิกขุ

...เทคนิคของการมีธรรมะ นี้ ด้วยมุ่งหมายให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในวิธีการของการมีธรรมะ ใช้ธรรมะ และพยายามช่วยเหลือกันทุกวิถีทางที่จะให้ศีลธรรมกลับมาสู่จิตใจของเพื่อนมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ทุกเพศวัย มิเลือก ชาติ ชั้น วรรณะ...
56 files on 6 page(s) 3