Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ
Most viewed - ห้องสมุดหนังสือ
Buddharangsi.pdf
Buddharangsi.pdfพุทธรังษีธฤษดีญาณ ว่าด้วยสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน 4 ยุค3335 viewsโดย ธฤษดีญาณ ว่าด้วยสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน 4 ยุค

หนังสือสมถะและวิปัสสนาของเก่าหลายสำนวน ได้มาจากต่างถิ่นต่างทาง คือได้มาจาก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่เป็นของเนื่องมาจากแต่นครเวียงจันทร์ อันพระเถระเจ้าทั้งหลายชาวนครเวียงจันทร์แด่โบราณกาลได้รจนาขึ้นไว้บ้าง ได้มาจากจังหวัดลพบุรีบ้าง ได้มาจากทางพระนครกรุงศรีอยุธยาบ้าง ได้ที่พระนครกรุงเทพฯ นี้บ้าง หนังสือปวงนี้ พระมหาโชติปญฺโญ ป.๕ วัดบรมนิวาส เป็นผู้รวบรวบจัดพิมพ์ขึ้นไว้เป็นหนังสือ
Calmness_Insight.pdf
Calmness_Insight.pdfหลักปฏิบัติ สมถะและวิปัสสนากรรมฐาน3195 viewsรจนาโดยพระธรรมธีรราชมุนี (โชดก ป.ธ. ๙)

หนังสือ หลักปฏิบัติ สมถะและวิปัสสนากรรมฐาน เล่มนี้ เป็นหนังสือที่เห็นหลักในการดำเนินปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามพุทธโอวาทที่ว่า "ตราบใดที่พุทธบริษัทของเรายังพากันศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยู่ ตราบนั้นศาสนาของเราตถาคต ก็ยังคงดำรงทรงสถาพรอยู่ตลอดไป"
ancient_philosophy.pdf
ancient_philosophy.pdfปรัชญาตะวันตก ปรัญากรีกโบราณ ตอนที่ 1-23112 viewsโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือปรัชญาตะวันตก ปรัชญากรีกโบราณ ตอนที่ 1-2 นี้ ได้รอบรวมจากพุทธจักร หนังสือรายเดือนของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อครั้งผู้เขียนกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย ได้เขียนส่งมาลงในพุทธจักรเป็นตอนๆ
Ministry_government.pdf
Ministry_government.pdfการปกครองคณะสงฆ์ไทย3027 viewsโดย แสวง อุดมศรี

หนังสือการปกครองคณะสงฆ์ไทย ซึ่งประพันธ์โดยอาจารย์แสวง อุดมศรี เพื่อให้เข้าใจหลักการปกครองและการบริหาร รองรู้ในเหตุการณ์ของคณะสงฆ์ และเข้าใจในการจัดองค์กร ซึ่งเหมาะสำหรับพระภิกษุ เพื่อเตรียมตัวเป็นนักบริหารคณะสงฆ์ที่ดีในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการสืบพระศาสนา เพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรในสถาบันสงฆ์
PranyaWest_New.pdf
PranyaWest_New.pdfปรัชญาตะวันตก สมัยใหม่2999 viewsหนังสือปรัชญาตะวันตก สมัยใหม่ ซึ่งเป็นหนังสือปรัชญาที่ทรงคุณค่าอีกเล่มหนึ่ง แต่งโดยอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

โดยที่ปรัชญาเป็นวิชาที่สอนให้คนรู้จักใช้เหตุผล รู้จักฟังความคิดความเห็นของคนอื่น รู้จักความประนีประนอม ปรัชญาถ้าศึกษาอย่างถูกต้องแล้ว จะทำให้มนุษย์เรามีความเห็นแก่ตัวน้อยลง
VipassanaNiyom.pdf
VipassanaNiyom.pdfวิปัสสนานิยม ว่าด้วยทฤษฎีและการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน2925 viewsเรียบเรียงโดยธนิต อยู่โพธิ์

หนังสือวิปัสสนานิยม ว่าด้วยทฤษฎีและการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ชี้ทางบรรลุมรรค ผล นิพพาน และวิธีเข้าผลสมาบัติ โดยสมบูรณ์แบบ โดยที่หนังสือเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้พยายามหาทางชี้แนให้โยคีผู้ปฏิบัติและท่านผู้อ่านที่เป็นนักปฏิบัติ พลจุดหมายปลายทางร่วมกัน คือ ปฏิเวธ เพราะมีความจริงอยู่ว่า พระปริยัติ เป็นเครื่องชี้ทางปฏิบัติเท่ากับสมุดมัคคุเทศก์ หรือจดหมายเหตุ บันทึกความจริงและสิ่งประสบพบเห็นไว้เป็นแนวทางดำเนิน
Buddhist_Science01.pdf
Buddhist_Science01.pdfพุทธวิทยา เล่ม 12867 viewsโดย พร รัตนสุวรรณ

เป็นหนังสือพุทธปรัชญา เชิงวิชาการฉบับพิสดารที่อธิบายความรู้และหลักธรรม ตลอดถึงแนวความคิดการตีความด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เป็นแนวใหม่ที่จะทำให้เข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และถูกต้องที่สุด พร้อมทั้งหลักฐานที่มาไว้ชัดเจน ตามคัมภีร์พระไตรปิฎก
PranyaWest_Middle.pdf
PranyaWest_Middle.pdfปรัชญาตะวันตก สมัยกลาง2856 viewsหนังสือปรัชญาตะวันตก สมัยกลาง ของอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิตประเภทปรัชญา สาขาวิชาตรรกศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์ และการเมือง ซึ่งมหาจุฬาราชวิทยาลัย ได้จำพิมพ์เป็นครั้งที่ ๕ แล้วนั้น เป็นหนังสือที่มีหลักวิชาที่มีคุณค่าทางวิชาการมาก โดยที่ในคำนำ ได้กล่าวว่า "ปรัชญาตะวันตก สมัยกลาง เป็นหนังสือใน ชุดปรัชญาตะวันตก โดยต่อเนื่องมาจาก ปรัชญาตะวันตก สมัยโบราณ"
ApiPradya.pdf
ApiPradya.pdfคู่มืออภิปรัชญา2755 viewsโดย นายอดิศักดิ์ ทองบุญ

วิชาอภิปรัชญา เป็นสาขาหนึ่งของวิชาประเภทปรัชญา และเป็นสาขาที่เข้าใจได้ยาก เพราะเนื้อหาของวิชานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความจริงของชีวิตมนุษย์ โลก และภาวะเหนือธรรมชาติ เช่นเรื่องพระเป็นเจ้า วิญญาณ ที่ศาสนาและลัทธิ ปรัชญาต่างๆ มีความคิด ความเห็นแตกต่างกัน ทั้งเรื่องเหล่านี้ ก็ล้วนเป็นเรื่องทางนามธรรม ยากแก่การที่จะพิสูจน์และใช้เหตุผลอธิบายให้เข้าใจได้
Introduction_Pali_Literature.pdf
Introduction_Pali_Literature.pdfความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี2686 viewsโดยเสนาะ ผดุงฉัตร

หนังสือ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี" นี้เป็นหนังสือที่ศึกษาความเป็นมา ประเภทของวรรณคดี ภาษาที่ใช้ในวรรณคดี ตลอดจนวิวัฒนาการของวรรณคดีบาลียุคต่างๆ
264 files on 27 page(s) 2