Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ
Most viewed - ห้องสมุดหนังสือ
18_AriyaSinlatham.pdf
18_AriyaSinlatham.pdfอริยศีลธรรม571 viewsพุทธทาสภิกขุ
07_Kansueksa_Kap_Sinlatham.pdf
07_Kansueksa_Kap_Sinlatham.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๗ การศึกษากับศีลธรรม560 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ระบบทำลายความเห็นแก่ตัว โดยศีล โดยสมาธิ โดยปัญญา เป็นการศึกษาตามแบบของพระพุทธศาสนา ซึ่งทรงแสดงไว้โดยพระพุทธเจ้า เสร็จการศึกษานี้แล้ว ก็มีนิพพานเป็นรางวัล...
khunbida.pdf
khunbida.pdfคุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล555 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

.. ความรักของพ่อแม่ คืออยากทำให้ลูกมีความสุข และมีความสุขเมื่อเห็นลูกเป็นสุข เมื่ออยากเห็นลูกมีความสุข พ่อแม่ก็หาทางทำทุกอย่างให้ลูกมีความสุข วิธีที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกมีความสุข ก็คือการให้แก่ลูก เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะมีความสุขในการให้แก่ลูก เพราะการให้นั้นเป็นการทำให้ลูกมีความสุข...
47_Chaikhwam_Haeng_KhriSataTham.pdf
47_Chaikhwam_Haeng_KhriSataTham.pdfใจความแห่งคริสตธรรมเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ554 viewsพุทธทาสภิกขุ

...การบรรยายชุดนี้ ท่านอาจารย์ได้แจ้งความมุ่งหมายไว้ว่า ไม่ประสงค์จะทำให้มีการแตกแยกกันระหว่างศาสนิก แต่กระทำไปเพื่อความเข้าใจอันดีของแต่ละฝ่าย...
dharmamag_40b.pdf
dharmamag_40b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๐๔๐549 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้พบกับความรู้เฉพาะตน ในเรื่องบุรุษผู้กระหายความตาย และไม่อยากจะเชื่อเลย สัพเพเหระธรรม กับวันลวงโลก ใน April Fool's Day และไปอ่านบทความเกี่ยวกับโรงเรียนวัฏสงสารใน เรื่องสั้นอิงธรรม
dharmamag_38b.pdf
dharmamag_38b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๐๓๘544 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้พบกับกรณีเฉพาะของคุณแม่ลูกอ่อนขึ้ใจร้อน กับอาจารย์สอนเปียโนที่ฝักใฝ่ในการเจริญสติ และมาอ่านประสบการณ์การทำงานในต่างแดนของคุณ Rainbow ใน ทำทานด้วยเงิน ๑ รูปี และอ่านหลักธรรมอันจำเป็นสำหรับครอบครัวที่อบอุ่นคืออะไร ติดตามได้ใน บ้านของฉัน
Thammathippatai.pdf
Thammathippatai.pdfธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ543 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

... เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้าย แม้จะเป็นความขัดแย้งที่รุนแรง ถึงขั้นวิกฤต นักบริหารที่มุ่งธรรม ก็จะมองเป็นโอกาสที่จะก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ในการเข้าถึงบูรณภาพแห่งธรรม เพราะจะทำให้สามารถสำรวจตรวจสอบมองเห็นจุดเห็นแง่ที่ยังขาดยังพร่องที่จะได้แก้ไข จัดปรับให้สมบูรณ์ เขาจึงไม่ปฏิบัติการเชิงลบที่จะสูญเสีย หรือทำลายพลังงานด้วยการวิวาทต่อกรพยายามเอาชนะภายนอก...
RungArun_Khong_Kansueksa.pdf
RungArun_Khong_Kansueksa.pdfรุ่งอรุณของการศึกษา539 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้ และแบบอย่างที่ดี
มีชีวิต และอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบด้วยวินัย
พร้อมแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์
มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ
ปรับทัศนคติ และค่านิยมให้สมแนวเหตุผล
มีสติกระตือรือร้นตื่นตัวทุกเวลา
แก้ปัญหา และพึ่งพาตนได้ด้วยความรู้คิด
Sinlapasat_Naeo_Phut.pdf
Sinlapasat_Naeo_Phut.pdfศิลปศาสตร์แนวพุทธ539 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...วิชาศิลปศาสตร์นั้นเป็นวิชาการสำหรับสร้างคนให้เป็นนักศึกษา คือ ให้เป็นผู้มีความพร้อม และมีท่าทีที่ถูกต้องในการที่จะศึกษาเล่าเรียน เมื่อเขามีความพร้อมและมีท่าทีที่ถูกต้อง แล้วเขาก็จะสามารถไปเล่าเรียนวิชาเฉพาะต่างๆ อย่างได้ผลดี...
18_SantiphapLok.pdf
18_SantiphapLok.pdfสันติภาพของโลก534 viewsพุทธทาสภิกขุ
264 files on 27 page(s) 22