Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ
Most viewed - ห้องสมุดหนังสือ
42_Khrai_Khue_Khrai.pdf
42_Khrai_Khue_Khrai.pdfใคร คือ ใคร ?491 viewsพุทธทาสภิกขุ

...หลักสำคัญในการพัฒนาจิตใจ ตั้งแต่เกิดเป็นปุถุชนคนธรรมดา กระทั้งเลื่อนขึ้นอริยบุคคลได้โดยลำดับ ซึ่งทุกคนสามารถฝึก ปฏิบัติ ขัดเกลา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทิฏฐิของตนๆ ให้เข้าถึงสันติสุขสำหรับตน และช่วยให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะด้วย...
10_KhwamManKhong.pdf
10_KhwamManKhong.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๐ ความมั่นคงของสังคมโลก486 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ความมั่นคงของชนชาติไทย ตกมาถึงมือของเยาวชนแห่งยุคปัจจุบันนี้ เราเรียกว่า มรดกที่บรรพบุรุษมอบให้ เป็นสิ่งที่พอจะกล่าวได้ว่า เป็นความมั่งคง เพราะว่าทรงตัวอยู่ได้ที่นี้ ก็ตกเป็นหน้าที่ของเยาวชนไทยในปัจจุบัน ที่จะรักษาเอาไว้ และกระทำให้ยิ่งขึ้นไป สมแก่สถานการณ์ในโลก ที่นับวันแต่จะยุ่งยากมากขึ้น...
18_Yaowachon_Kap_Sinlatham.pdf
18_Yaowachon_Kap_Sinlatham.pdfเยาวชน กับศีลธรรม486 viewsพุทธทาสภิกขุ
18_PhutThik_Chariyatham.pdf
18_PhutThik_Chariyatham.pdfพุทธิกจริยธรรม483 viewsพุทธทาสภิกขุ
dharmamag_58b.pdf
dharmamag_58b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๘479 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับการก่อนเกิดเป็นดังตฤณ ในหน้า ๑๙ และตามด้วยแง่คิดจาหนัง มาติดตาม "หนังรักในดวงใจ" เพื่อค้นหาคำตอบจากรักแท้มีจริง ในหน้า ๕๐ สุดท้าย เมื่อเราต้องอยู่กับโลกแล้วจะปฏิบัติธรรมอย่างไร มุมมองของคุณธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ในตอน เส้นทางคู่ขนานโลกและธรรม ในหน้า ๗๑
32_MueaThamKhrongLok.pdf
32_MueaThamKhrongLok.pdfเมื่อธรรมครองโลก478 viewsพุทธทาสภิกขุ
18_Kan_Klap_Ma_HaengSinlatham.pdf
18_Kan_Klap_Ma_HaengSinlatham.pdfการกลับมาแห่งศีลธรรม474 viewsพุทธทาสภิกขุ
44_RaChopToWat.pdf
44_RaChopToWat.pdfราชภโฏวาท459 viewsพุทธทาสภิกขุ

...เป็นข้อธรรม ศึกษาประพฤติปฏิบัติได้ ทั้งบรรพชิตและฆราวาสทุกเพศทุกวัย, เริ่มแต่รู้จักปฏิบัติตน เกี่ยวกับความเป็นอยู่ตลอดชีวิต, ให้ดำรงอยู่ตามแนวทางของศาสนา เป็นต้นว่า อยู่อย่างเป็นเกลอกับธรรมชาติ, รู้จักเก็บความโกรธ, อยู่อย่างลดหัวลดหาง ฯลฯ, กระทั้ง รู้จักเคารพตนเอง เป็นต้น...
PhonTalotPi.pdf
PhonTalotPi.pdfพรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป448 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...คนเราที่อยู่อย่างดีนี้ จะต้องดำเนินชีวิตเป็น คือรู้จักดำเนินชีวิตนั่นเอง ถ้าใครรู้จักดำเนินชีวิต ชีวิตนั้นก็จะเป็นชีวิตที่ดีงาม เป็นชีวิตที่พัฒนาเจริญก้าวหน้าประสบประโยชน์สุข แต่ถ้าดำเนินชีวิตไม่เป็น ก็มีแต่ขาดทุน และประสบแต่ความทุกข์ และความเสื่อม ฉะนั้นจะต้องรู้จักดำเนินชีวิต หรือดำเนินชีวิตเป็น...
podchong.pdf
podchong.pdfโพชฌงค์438 viewsพระอาจารย์มหาวิบูลย์ พุทธญาโณ

ให้ความเข้าใจกับความหมายของคำว่า "โพชฌงค์" ที่จะทำให้สามัญชนได้ตื่นจากอำนาจของนิวรณ์ทั้ง ๕ นอกจากนี้ยังได้ให้ความเข้าใจถึงเรื่องของ "พลธรรม ๕ ประการ" อันเป็นสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติธรรม
264 files on 27 page(s) 24