Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ
Most viewed - ห้องสมุดหนังสือ
C_religion.pdf
C_religion.pdfศาสนาปัจจุบัน1899 viewsโดย ดร. จินดา จันทร์แก้ว

เหตุที่หนังสือนี้ใช้ชื่อว่า "ศาสนาปัจจุบัน" เพราะเป็นผลมาจากการปรับปรุงแนวคำบรรยายวิชาศาสนาปัจจุบัน ในคณะพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีลักษณ์มุ่งสู่ประเด็นสำคัญๆ ในแต่ละศาสนามากกว่าที่จะให้รายละเอียดอย่างวิจิตรพิสดาร โดยเฉพาะต้องการเน้นให้เห็นบทบาทหรือสภาพปัจจุบันของแต่ละศาสนา
Putthatard.pdf
Putthatard.pdfเปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาส-ซาตร์1892 viewsหนังสือเรื่องเปรียบเทียบพุทธทาสกับซาตร์ ของพระเมธีธรรมาภรณ์ (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) นี้ เป็นหนังสือปรัชญาเปรียบเทียบระหว่าง ระบบแนวคิดที่สะท้อนโลกทัศน์ของท่านพุทธทาส กับปรัชญาของฌอง-ปอล ซาตร์
02_AriyasatChakPhraOtthaS01.pdf
02_AriyasatChakPhraOtthaS01.pdfอริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น1880 viewsพุทธทาสภิกขุ
PradyaPrayook_India.pdf
PradyaPrayook_India.pdfปรัชญาประยุกต์ ชุดอินเดีย1859 viewsโดยอาจารย์ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

ในคำนำของหนังสือปรัชญาประยุกต์ ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาวิชาปรัชญานั้นมิเคยทำให้ผู้ศึกษาเป็นคนพาล หากแต่กลับทำให้คนเป็นบัณฑิต และยิ่งหากศึกษาอย่างมีสติสัมปชัญญะ ก็ยิ่งก่อให้เกิดสติปัญญาแก่กล้าขึ้น จนพบหนทางเข้าสู่สัจธรรมได้

วิชาปรัชญาเป็นวิชาที่มีขอบข่ายกว้างขวางยิ่งกว่าวิชาใดๆ ในโลก เพราะวิชาปรัชญาเป็นต้นกำเนิดของศาสตร์ทั้งหลาย แต่การศึกษาปรัชญานั้นค่อนข้างจะยาก เพราะภาษาที่ใช้ในวิชาปรัชญาเป็นภาษาที่เข้าใจยาก และมีคำ เทคนิคมากมาย
Buddhism_education_Theory_knowledge.pdf
Buddhism_education_Theory_knowledge.pdfพระพุทธศาสนากับการศึกษา: ภาคทฤษฎีแห่งความรู้1820 viewsโดย อาจารย์สนิท ศรีสำแดง อาจารย์พิเศษ คณะพุทธศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มจร.

หนังสือเล่มนี้ เป็นผลจากคำบรรยายที่ผู้ประพันธ์ใช้บรรยายเรื่อง "พุทธศาสนากับการศึกษา" ในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ เมื่อปี 2533 ข้อความและภาษาค่อยข้างยากโดยมุ่งให้นิสิตมองเห็นเพชรในพระไตรปิฎก
Atta_Anatta.pdf
Atta_Anatta.pdfเพื่อความเข้าใจปัญหาเรื่อง อัตตา-อนัตตา1757 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือ "เพื่อความเข้าใจปัญหาเรื่องอัตตา-อนัตตา" ซึ้งประพันธ์โดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา นี้ เมื่อปลายฤดูฝน ๒๕๕๓
04_PatiChotSamupBatChakPhraOttha.pdf
04_PatiChotSamupBatChakPhraOttha.pdfปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์1742 viewsพุทธทาสภิกขุ
Buddhist_Bioethics.pdf
Buddhist_Bioethics.pdfเกิดแก่เจ็บตาย1673 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือ "เกิดแก่เจ็บตาย" ซึ้งประพันธ์โดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา ได้ให้ทัศนะทางชีวจริยศาสตร์ของพุทธศาสนา ซึ่งในหนังสือประกอบไปด้วย พุทธจริยศาสตร์สองระบบ จริยธรรมสำหรับบุคคล จริยธรรมสำหรับสังคม เกิดแก่เจ็บตาย และคุณค่าของชีวิตมนุษย์
sankaGove_Act.pdf
sankaGove_Act.pdfการคณะสงฆ์กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ1665 viewsโดยพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากคำบรรยายและคำอภิปรายในโอกาสต่างๆ ดังนี้
๑. คำบรรยายเรื่อง "พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ"
๒. คำบรรยายเรื่อง "นโยบายคณะสงฆ์กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ"
๓. คำอภิปรายเรื่อง "วิสัยทัศน์การศึกษาไทยปี ๒๐๐๐"
๔. คำอภิปรายเรื่อง "ปฏิรูปการเรียนรู้สู่สหัสวรรษใหม่"
Tripidok.pdf
Tripidok.pdfพระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้1664 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...พระไตรปิฎกบาลีของพระพุทธ-ศาสนาฝ่ายเถรวาท เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ที่สุด ดั้งเดิมที่สุด สมบูรณ์ที่สุด และถูกต้องแม่นยำที่สุด ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ในฐานะที่เป็นแหล่งอ้างอิงขั้นสุดท้ายสูงสุด พระไตรปิฎกใช้เป็นมาตรฐานหรือเกณฑ์ตัดสินว่าคำสอนหรือวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นของพระพุทธ-ศาสนาจริงหรือไม่...
264 files on 27 page(s) 5