Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ
Most viewed - ห้องสมุดหนังสือ
Youth_and_Religion.pdf
Youth_and_Religion.pdfยุวชนกับศาสนา1429 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือยุวชนกับศาสนา เล่มนี้ เป็นการแสดงถึงความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาสำหรับยุวชน ซึื่งเนื้อหาภายในเล่มจะประกอบไปด้วย ความหมายและความสำคัญของศาสนา ลักษณะของศาสนา และเนื้อหาสุดท้ายคือ ศาสนา ไสยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
Knowledge_Tripitaka.pdf
Knowledge_Tripitaka.pdfความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ระดับมัธยมศึกษา1407 viewsโดยศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือความรู้เรื่องพระไตรปิฎก มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ซึ่งกล่าวถึงความหมายและความสำคัญของพระไตรปิฎก ประวัติความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก การสังคายนาพระธรรมวินัย พระไตรปิฎกกับพุทธศาสนิกชน พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรมมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนิกชน และการสืบพระพุทธศาสนาให้สถาพร ต่อไป
Tripitaka_review.pdf
Tripitaka_review.pdfพระไตรปิฎกปริทัศน์1405 viewsโดยพระอมรเมธาจารย์ พระเมธีธรรมาภรณ์ และคณะ

หนังสือ "พระไตรปิฎกปริทัศน์" เป็นหนังสือที่พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) โดยที่หนังสือนี้เป็นการรวบรวมผลงานทางวิชาการของคณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
8Foldpath.pdf
8Foldpath.pdfหนทางอันประเสริฐ สำหรับดำเนินชีวิต1400 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนทางอันประเสริฐ สำหรับดำเนินชีวิต เป็นการเรียบเรียงจากธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธทาส ในวโรกาสที่ท่านได้แสดงธรรมเทศนา ณ ศาลาโรงธรรม ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๐๓

ซึ่งเป็นการแสดงในส่วนของธรรมเทศนาพิเศษ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา อันจัดขึ้นเป็นที่ระลึกแก่การที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธัมมจักกับปปวัตตนสูตร
The_Great_Truth.pdf
The_Great_Truth.pdfความจริงอันประเสริฐ1378 viewsแปลโดย คณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนังสือ ความจริงอันประเสริฐ ซึ่งคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แปลจากภาษาเยอรมัน โดยที่หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกที่แสดงข้อธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า เท่าที่พบในบาลีพระสุตตันตปิฎก อย่างมีระบบที่สุด
Science_B.pdf
Science_B.pdfวิทยาศาสตร์ ในทรรศนะของพระพุทธศาสนา1366 viewsโดยพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงและปรับปรุงจากปาฐกถาที่แสดงในการสัมมนาครูสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วประเทศ ณ สถาบันราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๘
Work03.pdf
Work03.pdfสวรรค์ในหน้าที่การงาน และธรรมะที่ควรรู้จักเพื่อทำงานให้สนุก1352 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

"พอใจทุกหน้าที่... ถูกต้องพอใจไปทุอย่างทุกหน้าที่ มันจะเคารพตัวเองได้ จะชื่นใจตนเอง จะพอใจตัวเอง แล้วมันก็เป็นสุข จนยกมือไหว้ตัวเองได้ ด้วยความพอใจตัวเอง เคารพตัวเอง นับถือตัวเอง นี่คือ สวรรค์ที่นี่ และเดี๋ยวนี้"
Hinduism.pdf
Hinduism.pdfHinduism1331 viewsBy Prof.Dr.Somparn Promta

In the preface, author give some detail about Hinduism is treated as a culture of thought.
lutthiindia1_4.pdf
lutthiindia1_4.pdfบ่อเกิดลัทธิประเพณีอินเดีย 1-41324 viewsProf. Chamnong Tongpraset

Source of India Tradition
dhrama_manager.pdf
dhrama_manager.pdfคุณธรรมสำหรับนักบริหาร1314 viewsโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

นักบริหารที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีมันสมองในการจัดการบริหารงานต่างๆ ให้เกิดผลที่คุ้มค่าที่สุด นอกจากบริหารงานแล้วบุคลากรในหน่วยงานก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องบริหาร เพราะบุคลากรเหล่านี้ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ หรือพบกับความล้มเหลวได้เช่นกัน

การบริหารบุคลากรเพื่อความสำเร็จของงานได้นั้น การมีคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักบริหาร โดยนำหลักธรรมมาประยุกต์ใชในการบริหาร ซึ่งได้แก่ อธิปไตยสูตร และพละ๔ หากนักบริหารท่านใดมีคุณธรรมเช่นนี้ เขาสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอน
264 files on 27 page(s) 7