Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดเสียง
Most viewed - ห้องสมุดเสียง
Buddha_intoning.mp3
Buddha_intoning.mp3บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ10198 viewsองค์ใด พระสัมพุทธ สุวิสุทธ สันดาน
ตัดมูล เกลศมาร บ มิหม่น มิหมองมัว
หนึ่งใน พระทัยท่าน ก็เบิกบาน คือดอกบัว
ราคี บ พันพัว สุวคนธกำจร

องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร มละโอฆกันดาร
ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์
ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย

พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง
กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ

ข้าขอประณตน้อม ศิรเกล้า บังคมคุณ
สัมพุทธการุญ- ญภาพนั้น นิรันดร (กราบ)
Dhrama_intoning.mp3
Dhrama_intoning.mp3บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ ทำนองสรภัญญะ5844 viewsธรรมะคือคุณากร ส่วนชอบสาธร
ดุจดวงประทีปชัชวาล
แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน
สว่างกระจ่างใจมล
ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล
และเก้านับทั้งนฤพาน
สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข
ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง
คือทางดำเนินดุจครอง ให้ล่วงลุปอง
ยังโลกอุดรโดยตรง
ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนง
ด้วยจิตและกายวาจาฯ (กราบ)
Songka_intoning.mp3
Songka_intoning.mp3บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ4631 views สงฆ์ใดสาวกศาสดา รับปฏิบัติมา
แต่องค์สมเด็จภควันต์
เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร- ลุทางที่อัน
ระงับและดับทุกข์ภัย
โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส
สะอาดและปราศมัวหมอง
เหินห่างทางข้าศึกปอง บ มิลำพอง
ด้วยกายและวาจาใจ
เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- ศาลแด่โลกัย
และเกิดพิบูลย์พูนผล
สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต์
อเนกจะนับเหลือตรา
ข้าขอนพหมู่พระศรา- พกทรงคุณา-
นุคุณประดุจรำพัน
ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน
อุดมดิเรกนิรัติศัย
จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรายใดใด
จงดับและกลับเสื่อมสูญ (กราบ)
02_Vimutti.MP3
02_Vimutti.MP3วิมุตติ2441 viewsโดย พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)
01_Practice_guidelines.MP3
01_Practice_guidelines.MP3แนวทางการปฏิบัติธรรม2073 viewsโดย พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

พระสุญฺโญฺภิกขุ พระภิกษุชาวอเมริกัน จดบันทึกเป็นภาษาอังกฤษเมื่อลาสิกขาแล้ว ท่านได้พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน ต่อมามีผู้แปลเป็นภาษาไทยและหลวงพ่อชาให้พระวีรพล เตชปญฺโญ แห่งวัดหนองป่าพงสอบทาน แล้วจึงได้พิมพ์ภาษาไทย
03_Out_of_suffering.MP3
03_Out_of_suffering.MP3ทางพ้นทุกข์1953 viewsโดยพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)
04_Calmness_Wisdom.MP3
04_Calmness_Wisdom.MP3ความสงบบ่อเกิดปัญญา1710 viewsเสียงอ่านบทบรรยายธรรมของพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)
05_Let_oneself_on.MP3
05_Let_oneself_on.MP3การปล่อยวาง1683 viewsการที่เราอยู่ร่วมกันนี้จะต้องมีระเบียบ ระเบียบเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนหมู่มาก ไม่ใช่จำเป็นเฉพาะบุคคลเท่านั้น อยู่คนเดียวก็ต้องมีระเบียบอย่างพระวินัย พระวินัยสมัยก่อนนี้มีนิดเดียวพระสงฆ์ที่มาบวชในพระพุทธศาสนามีมากขึ้นต่างคนต่างจะทำอำร ก็มีหลายเรื่อง บางคนอยากจะทำอย่างนั้น บางคนอยากจะทำอย่างนี้ ก็มีกันมาเรื่อยๆ เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าของเราตั้งข้อกติกา คือพระวินัยขึ้นมา เพื่อเป็นข้อปฏิบัติ
09_Intuitive_difficult.MP3
09_Intuitive_difficult.MP3ธรรมที่หยั่งรู้ยาก1573 viewsทุกวันนี้เราทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะการเกิดมา เพราะฉะนั้นท่านจึงพยายามขจัดความเกิด แต่ไม่ใช่ว่าการเกิด คือร่างกายมันเกิดนะ หรือการตาย คือร่างกายที่มันตายนี่นะ แบบนี้เด็ก ๆ มันก็รู้จัก คนเราโดยมาจะรู้จักว่า มันตายตรงที่ร่างกายนี่ตาย ลมมันหมดแล้ว นอนอยู่ ส่วนคนตายที่หายใจอยู่ ไม่ค่อยรู้จักกัน คนตายที่พูดได้ เดินได้ วิ่งได้ คนไม่รู้จัก
Insight_Meditation_PhraKruKasemtham.mp3
Insight_Meditation_PhraKruKasemtham.mp3การเจริญสติปัฏฐาน 41532 viewsบรรยายธรรม เรื่องการเจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อให้เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อหาทางออกจากทุกข์ ของมนุษย์ โดยพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) จากสำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
98 files on 10 page(s) 1