Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา
Most viewed - พุทธศาสตร์ศึกษา
Buddhism_education_Theory_knowledge.pdf
Buddhism_education_Theory_knowledge.pdfพระพุทธศาสนากับการศึกษา: ภาคทฤษฎีแห่งความรู้1829 viewsโดย อาจารย์สนิท ศรีสำแดง อาจารย์พิเศษ คณะพุทธศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มจร.

หนังสือเล่มนี้ เป็นผลจากคำบรรยายที่ผู้ประพันธ์ใช้บรรยายเรื่อง "พุทธศาสนากับการศึกษา" ในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ เมื่อปี 2533 ข้อความและภาษาค่อยข้างยากโดยมุ่งให้นิสิตมองเห็นเพชรในพระไตรปิฎก
sankaGove_Act.pdf
sankaGove_Act.pdfการคณะสงฆ์กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ1674 viewsโดยพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากคำบรรยายและคำอภิปรายในโอกาสต่างๆ ดังนี้
๑. คำบรรยายเรื่อง "พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ"
๒. คำบรรยายเรื่อง "นโยบายคณะสงฆ์กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ"
๓. คำอภิปรายเรื่อง "วิสัยทัศน์การศึกษาไทยปี ๒๐๐๐"
๔. คำอภิปรายเรื่อง "ปฏิรูปการเรียนรู้สู่สหัสวรรษใหม่"
Buddhism_G.pdf
Buddhism_G.pdfพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์1665 viewsโดยพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากปาฐกถาพิเศษในการประชุมใหญ่ของสมาคมชาวพุทธทั่วประเทศ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๘
Royal_twelve_months.pdf
Royal_twelve_months.pdfพระราชพิธีสิบสองเดือน1653 viewsพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หนังสือ พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นี้ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็น "ยอดของความเรียงอธิบาย"
lutthichian1_3.pdf
lutthichian1_3.pdfบ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน ภาค ๑ - ๓1564 viewsProf. Chamnong Tongpraset

"Sources of Chinese Tradition"
action_birth.pdf
action_birth.pdfหลักกรรมและการเกิดใหม่1543 viewsโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

เรื่องหลักกรรมและการเกิดใหม่ เป็นเรื่องที่พูดถึงกันบ่อยและยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอน ทั้งนี้เพราะเหตุที่ว่า เรื่องนี้ ไม่สามารถจะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจ ส่วนมากเราพูดกันเพื่อให้ได้แนวทางดำเนินชีวิต คือมีศรัทธาแบบชาวพุทธ

หนังสือ กรรมและการเกิดใหม่ นี้ เป็นการพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวพันกับความเชื่อหรือศรัทธา ศรัทธาเป็นเครื่องแสดงลักษณะของศาสนา บางคนอาจจะบอกว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีเหตุผล คือเป็นศาสนาที่สอนให้คนคิดไตรสวนถามก่อนที่จะปลงใจเชื่อ โดยเขาอ้าง กาลามสูตร ขึ้นมาว่า คนเราไม่ควรเชื่อเพียงเพราะฟังตามๆ กันมา ไม่ควรเชื่อเพียงเพราะตรรก ไม่ควรเชื่อเพียงเพราะอ้างตำรา และสรุปว่าพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งเหตุผล ไม่ใช่เป็นศาสนาที่สอนให้คนมีศรัทธาเป็นแกนนำอย่างเดียว
Buddhism_Thai_King.pdf
Buddhism_Thai_King.pdfพระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย1541 viewsโดย เสทื้อน ศุภโสภณ

หนังสือเล่มนี้ ผู้ประพันธ์ ได้ใช้เวลาค้นคว้าสอบสวนจากเอกสารประวัติศาสตร์ เริ่มต้นแต่ พุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทย และองค์พระมหากษิตริย์ของไทยทรงเสื่อมใส ทะนุบำรุงพุทธศาสนา โดยแบ่งเป็น 4 สมัย คือ สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ต่อมา สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
Knowledge_Tripitaka.pdf
Knowledge_Tripitaka.pdfความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ระดับมัธยมศึกษา1449 viewsโดยศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือความรู้เรื่องพระไตรปิฎก มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ซึ่งกล่าวถึงความหมายและความสำคัญของพระไตรปิฎก ประวัติความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก การสังคายนาพระธรรมวินัย พระไตรปิฎกกับพุทธศาสนิกชน พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรมมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนิกชน และการสืบพระพุทธศาสนาให้สถาพร ต่อไป
Tripitaka_review.pdf
Tripitaka_review.pdfพระไตรปิฎกปริทัศน์1445 viewsโดยพระอมรเมธาจารย์ พระเมธีธรรมาภรณ์ และคณะ

หนังสือ "พระไตรปิฎกปริทัศน์" เป็นหนังสือที่พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) โดยที่หนังสือนี้เป็นการรวบรวมผลงานทางวิชาการของคณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
8Foldpath.pdf
8Foldpath.pdfหนทางอันประเสริฐ สำหรับดำเนินชีวิต1435 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนทางอันประเสริฐ สำหรับดำเนินชีวิต เป็นการเรียบเรียงจากธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธทาส ในวโรกาสที่ท่านได้แสดงธรรมเทศนา ณ ศาลาโรงธรรม ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๐๓

ซึ่งเป็นการแสดงในส่วนของธรรมเทศนาพิเศษ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา อันจัดขึ้นเป็นที่ระลึกแก่การที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธัมมจักกับปปวัตตนสูตร
96 files on 10 page(s) 3