Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา
Most viewed - พุทธศาสตร์ศึกษา
The_Great_Truth.pdf
The_Great_Truth.pdfความจริงอันประเสริฐ1415 viewsแปลโดย คณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนังสือ ความจริงอันประเสริฐ ซึ่งคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แปลจากภาษาเยอรมัน โดยที่หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกที่แสดงข้อธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า เท่าที่พบในบาลีพระสุตตันตปิฎก อย่างมีระบบที่สุด
Science_B.pdf
Science_B.pdfวิทยาศาสตร์ ในทรรศนะของพระพุทธศาสนา1410 viewsโดยพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงและปรับปรุงจากปาฐกถาที่แสดงในการสัมมนาครูสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วประเทศ ณ สถาบันราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๘
Work03.pdf
Work03.pdfสวรรค์ในหน้าที่การงาน และธรรมะที่ควรรู้จักเพื่อทำงานให้สนุก1390 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

"พอใจทุกหน้าที่... ถูกต้องพอใจไปทุอย่างทุกหน้าที่ มันจะเคารพตัวเองได้ จะชื่นใจตนเอง จะพอใจตัวเอง แล้วมันก็เป็นสุข จนยกมือไหว้ตัวเองได้ ด้วยความพอใจตัวเอง เคารพตัวเอง นับถือตัวเอง นี่คือ สวรรค์ที่นี่ และเดี๋ยวนี้"
lutthiindia1_4.pdf
lutthiindia1_4.pdfบ่อเกิดลัทธิประเพณีอินเดีย 1-41370 viewsProf. Chamnong Tongpraset

Source of India Tradition
history_Aphidharma.pdf
history_Aphidharma.pdfตำนานพระอภิธรรม1348 viewsเรียบเรียง ธนิต อยู่โพธิ์

พระอภิธรรม เป็นธรรมละเอียดอ่อน ผ่องใส บริสุทธิ์สูงส่ง ผู้มีจักษุแปดเปื้อนขุ่นมัวด้วยละอองธุลี ยากจะหยั่งเห็น
dhrama_manager.pdf
dhrama_manager.pdfคุณธรรมสำหรับนักบริหาร1343 viewsโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

นักบริหารที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีมันสมองในการจัดการบริหารงานต่างๆ ให้เกิดผลที่คุ้มค่าที่สุด นอกจากบริหารงานแล้วบุคลากรในหน่วยงานก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องบริหาร เพราะบุคลากรเหล่านี้ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ หรือพบกับความล้มเหลวได้เช่นกัน

การบริหารบุคลากรเพื่อความสำเร็จของงานได้นั้น การมีคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักบริหาร โดยนำหลักธรรมมาประยุกต์ใชในการบริหาร ซึ่งได้แก่ อธิปไตยสูตร และพละ๔ หากนักบริหารท่านใดมีคุณธรรมเช่นนี้ เขาสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอน
lutthiindia5_6.pdf
lutthiindia5_6.pdfบ่อเกิดลัทธิประเพณีอินเดีย 5-61267 viewsProf. Chamnong Tongpraset

Source of India Tradition
Rituals_traditions.pdf
Rituals_traditions.pdfพิธีกรรม และ ประเพณี1260 viewsโดย แปลก สนธิรักษ์

ประเพณีเป็นเรื่องเก่า แต่ปัจจุบันก็ยังถือและยังทำกันอยู่ เพราะถือว่าประเพณีเป็นของขลังศักดิ์สิทธ์ สามารถเหนี่ยวจิตใจคนให้ยึดมั่นได้ตลอดเวลา แม้วิทยากรสมัยใหม่จะเจริญกว้าหน้าไป แต่ความเชื่อถือเป็นเรื่องเก่าที่ยังฝังแน่นตลอดเวลา เพราะเป็นของขลังศักดิ์สิทธิ์
history_sangka_education.pdf
history_sangka_education.pdfประวัติการศึกษาของสงฆ์1255 viewsโดยกรมการศาสนา

หนังสือประวัติการศึกษาของสงฆ์ กรมการศาสนาได้มอบหมายให้นายพิทูร มลิวัลย์ และนายไสว มาลาทอง เป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียง เกี่ยวกับประวัติการศึกษาพระปริยัติธรรม การเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษาพระปริยัติธรรม รวมทั้งประกาศ ระเบียบต่างๆ ที่ควรทราบ
Sati_dailylife.pdf
Sati_dailylife.pdfสติในชีวิตประจำวัน คติธรรมสอนใจเพื่อใช้เตือนตน1243 viewsโดยพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ปัญญาที่มีสมาธิเป็นพื้นฐานนั้นจะมีพลังมาก มีอานิสงค์มาก พระพุทธเจ้าต้องเจริญสติบำเพ็ญสมาธิ

เพราะฉะนั้น ฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันอย่าใจลอง ใจต้องอยู่กับเรื่องเฉพาะหน้าที่ต้องทำ ท่านจะมีสมาธิแล้วสมาธินั้นทำให้เกิดปัญญา ปัญญาที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเรียกว่า สัมปชัญญะ
96 files on 10 page(s) 4