Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา
Most viewed - พุทธศาสตร์ศึกษา
Knowyourself.pdf
Knowyourself.pdfตัวเองที่ทุกคนควรรู้จัก และ มิตรสหาย ที่ทุกคนควรรู้จัก892 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนังสือเล่มนี้ เป็นการเรียบเรียงจากที่หลวงพ่อพุทธทาส ได้บรรยายให้แก่พระนิสิตของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๑๗
Suppa.pdf
Suppa.pdfโทษที่สับปลับเป็นพิเศษของตัวตน และอัตตาที่ท่านยังไม่รู้จัก877 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนังสือเล่มนี้ เป็นการชี้ให้เห็นโทษ ส่วนที่สับปลับเป็นพิเศษของความยิดถึงว่ามีตัวมีตน ว่าเป็นตัวเป็นตน --ของตน
Dhamma_365.pdf
Dhamma_365.pdfหนังสืออนุทินธรรมะ861 viewsโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสืออนุทินธรรมะ จัดทำขึ้นโดย พระราชวรมุนี(สมณศักดิ์ในขณะนั้น)(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) โดยท่านได้ปรารถว่า ธรรมะสำหรับ ๓๖๕ วัน เล่นนี้ เป็นผลจากความดำริริเริ่มและกุศลฉันทะของท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ผู้มอบหมายให้ ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียนมาอาราธนาให้ช่วยจัดทำเพื่อจะได้พิมพ์เผยแพร่เป็นอนุสรณ์งานเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช และหนังสือนี้ ได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในงานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
MotherI.pdf
MotherI.pdfแม่: ปรมัตถวิจารณ์เกี่ยวกับพระคุณของแม่855 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

หนังสือเล่มนี้ เป็นการเรียบเรียงจากการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
dhamma_extra.pdf
dhamma_extra.pdfพระธรรมเทศนากัณฑ์พิเศษ848 viewsโดยพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์เพื่อเป็นเครื่องแสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทีตาธรรมสถายเป็นมุทิตาสักการะ และยกย่องเชิดชูพระเดชพระคุณผู้ทรงภูมิธรรมและภูมิปัญญา โดยเนื่องในมงคลสมัยงานทำบุญวันคล้ายวันเกิด พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
Mahabundit.pdf
Mahabundit.pdfมหาบัณฑิตสัมมนา843 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ

หนังสือ "มหาบัณฑิตสัมมนา" เป็นหนังสือวิชาการที่พิมพ์ในโอกาสครบรอง ๑๒ ปี ของบัณฑิตวิทยาลัย เนื้อหาประกอบด้วยปาฐกถาที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาประจำสัปดาห์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย และรายงานดีเด่นของนิสิต ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้มอบให้อาจารย์ผู้บรรยายคัดจากรายงานที่นิสิตส่งประกอบการศึกษาวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งที่เป็นพระนิสิตและนิสิตคฤหัสถ์ ในปีการศึกษา ๒๕๔๑-๒๕๔๓
Friend.pdf
Friend.pdfเพื่อน843 viewsโดยพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากธรรมบรรยายเนื่องในพิธีบำเพ็จกุศลฉลองอายุครบ ๔ รอบของคณะเพื่อนชาวัฒนาวิทยาลัย ที่บ้านของ ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๐
Dead.pdf
Dead.pdfดับไม่เหลือ: ตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวที835 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากธรรมบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔
Thangpontook.pdf
Thangpontook.pdfทางพ้นทุกข์835 viewsเด็กน้อยในแดนธรรม

การเกิดขึ้นมาในโลกมีแต่ทุกข์ทั้งสิ้น ทางที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้คือการเข้าถึงอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค โดยแม่ทัพที่สำคัญคือ ใจ การฝึกใจทำได้โดยการภาวนา พิจารณากายและใจ ให้อยู่ในอารมณ์เดียวคือปัจจุบัน รู้เท่าทันกิเลส และให้เป็นกลางต่อกิเลสและอุปทานที่เกิด สามารถปฏิบัติได้แม้จะอยู่ในเพศฆราวาส หากปฏิบัติก็จะเห็นสัจธรรม และพ้นทุกข์ ได้จริงๆ
mankind.pdf
mankind.pdfHandbook for mankind834 viewsby Buddhadasa Bhikkhu

The present volume is one in a series of works by Ven.Buddhadhasa Bhikkhu of Chaiya. It is particularly suited to the reader who wishes to get a complete outline of Buddha-Dhamma expressed in straight forward language.

Particularly, valuable in the present work are the author's thoughts on Samsara, Karma and re-birth, subjects completely misunderstood by most western students of Buddhism

To anyone hoping to find in Buddha-Dhamma a guide to life rather than just an object of scholarly study, this "Handbook" is strongly recommended.
96 files on 10 page(s) 7