Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา
Most viewed - พุทธศาสตร์ศึกษา
ThaiSocial_look.pdf
ThaiSocial_look.pdfมองสังคมไทย817 viewsโดยพระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเป็นเล่ม จากคอลัมน์ "วัดมองบ้าน" ในมาตุภูมิรายสัปดาห์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา บทความเหล่านี้ มุ่งสะท้อนโลกทัศน์แบบชาวพุทธที่เสนอการนำธรรมมาประยุกต์ใช้วิเคราะห์และแก้ปัญหาของสังคมไทยในโลกปัจจุบัน
Dream_true.pdf
Dream_true.pdfสร้างผันให้เป็นจริง816 viewsโดยพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากปกฐกถาธรรมแสดง ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘
Two_Buffaloes.pdf
Two_Buffaloes.pdfLife Should Be Harnessed by Two Buffaloes802 viewsBy Buddhadasa Bhikkhu

The content of this book was delivered about thirty years ago in the front of a group of university students who joined the monastic life for only a temporary period of time. It was a time when western culture and modern technology and even political ideological concepts were beginning to exert their respective influences on the Thai thinking and way of life, causing some young people to become western-orientated and seemed to pay no need to the traditional concepts of values...
Dhamma_newlife.pdf
Dhamma_newlife.pdfธรรมะเพื่อชีวิตใหม่796 viewsโดยพระเมธีะรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เป็นธรรมบรรยายที่ท่านได้แสดงไว้ในวาระโอกาสที่ต่างกันโดยมีธรรมะเพื่อชีวิตใหม่เป็นปฐมกัณฑ์ ซึ่งเป็นการจัดพิมพ์ในศุภวาระดิถีขึ้นปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
dhamma_emperor.pdf
dhamma_emperor.pdfจักรพรรดิธรรม779 viewsโดยพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากปาฐกถาธรรม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
wellmaking.pdf
wellmaking.pdfทำความดีมีความสุข778 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือ "ทำความดีมีความสุข" ประพันธ์พระเทพโสภณ(สมณศักดิ์ในขณะนั้น) โดยหนังสือเล่นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชุด "พระเทพโสภณเทศนา"

หนังสือเล่นนี้ เป็นการเรียบเรียงขึ้นจากที่ผู้ประพันธ์ได้บรรยายที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๖ ในวโรกาส ที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ทำบุญต้อนรับปีใหญ่ โดยเป็นการอธิบายคำว่า "บุญ" เพื่อความเข้าใจที่ทุกต้อง
book_28.pdf
book_28.pdfมองชีวิตด้วยจิตว่าง743 viewsดร. สนอง วรอุไร

หนังสือที่ร้อยเรียงเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงของท่านอาจารย์ ดร . สนอง วรอุไร ที่ต้องการถ่ายทอดการมองชีวิต ด้วยใจที่ปราศจากความขุ่นมัว ปราศจากอารมณ์ปรุงแต่งใดๆ จะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆ อย่างแท้จริง รู้เห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เหมาะที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต
book_26.pdf
book_26.pdfพระศิริมานนทสูตร739 viewsพระคิริมานนท์ ซึ่งกำลังอาพาธหนักจนไม่สามารถมาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ ได้ขอนิมนต์ให้พระอานนท์นำอาการอาพาธไปกราบทูล พระพุทธเจ้า เพื่อให้พระองค์ได้ทรงพระมหากรุณาสงเคราะห์ พระพุทธองค์จึงตรัสพระสูตรนี้แก่พระอานนท์เพื่อนำไปแสดงแก่พระคิริมานนท์ โดยทรงแสดงสัญญา ๒ ประการคือ รูปสัญญา นามสัญญา และอื่นๆ เมื่อพระคิริมานนท์กำหนดตามพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุพระอรหันตผล ในขณะที่วางธุระในรูปนาม โรคภัยของพระคิริมานนท์ที่เจ็บปวดก็อันตรธานหายในขณะนั้น
lp_panya.pdf
lp_panya.pdfทุกชีวิต... เป็นเช่นนั้นเอง733 viewsพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ)

... ชีวิตของเราก็เหมือนกับดอกไม้ เกิดใหม่ก็ยังดี สดชื่น ยิ้มแย้มแจ่มใส่ แล้วก็โตขึ้น โตขึ้น แต่ผลที่สุดก็โรยไปกองอยู่ที่ป่าช้า
นั้นคือชีวิต ชีวิตก็เหมือนกับดอกไม้ ร่วงแล้วเค้าก็กวาดเอาไปทิ้งที่กองขยะ ไม่สาระต่อไป...
book_30.pdf
book_30.pdfหลวงปู่เล่าเรื่อง704 viewsพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

“ การที่เทวดาอินทร์พรหมจะช่วยมนุษย์เราน่ะ มนุษย์เราต้องช่วยตนเองให้เต็มที่เสียก่อน ต้องสั่งสมบุญให้มากซะก่อน ” คำสอนจากพระกรรมฐานศิษย์ของหลวงปู่มั่น เคยได้ปฏิบัติรับใช้และมีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นโดยตรง หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อธรรมส่วนหนึ่งของท่าน อันเป็นธรรมะของพระสุปฏิปันโน ซึ่งความดีของท่าน แม้แต่เทพยดาและพวกกายทิพย์อย่างพญานาค ยังอดไม่ได้ที่จะอนุโมทนาและชื่นชม “
96 files on 10 page(s) 8