Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Top rated - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
khunbida.pdf
khunbida.pdfคุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล551 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

.. ความรักของพ่อแม่ คืออยากทำให้ลูกมีความสุข และมีความสุขเมื่อเห็นลูกเป็นสุข เมื่ออยากเห็นลูกมีความสุข พ่อแม่ก็หาทางทำทุกอย่างให้ลูกมีความสุข วิธีที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกมีความสุข ก็คือการให้แก่ลูก เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะมีความสุขในการให้แก่ลูก เพราะการให้นั้นเป็นการทำให้ลูกมีความสุข...
33333
(1 votes)
ChuanKhunPho_khunMae_Pai_WaiPhra.pdf
ChuanKhunPho_khunMae_Pai_WaiPhra.pdfชวนคุณพ่อคุณแม่ไปไหว้พระ616 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

หนังสือเล่มนี้ ถูกทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธรูป ซึ่งเป็นวัตถุที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา โดยที่คุณชาคริต อาชวอำรุง เป็นผู้รวบรวม
33333
(1 votes)
ChakDaiKhapdanYukIT.pdf
ChakDaiKhapdanYukIT.pdfจักรใดขับดันยุคไอที677 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

ธรรมกถาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ในงานทำบุญเข้าพรรษา และเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เดิมตั้งชื่อเรื่องว่า "เอาวงกลมมาหมุนพาเราไป แต่อย่าให้ตัวหมุนติดอยู่ในวงกลม"
33333
(1 votes)
Laorian_Thamngan_KanPai.pdf
Laorian_Thamngan_KanPai.pdfเล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร522 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ที่พูดว่าดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตน หรือเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้น ที่จริงสาระของมันก็อยู่ที่งานนี่เอง ที่เป็นตัวพัฒนา งานนี้แหละเป็นสิ่งที่พัฒนาชีวิตของเรา พัฒนาให้เรามีความสามารถ ทำให้เรามีความชี่ยวชาญ มีความเก่งกาจในทางใดทางหนึ่ง แม้ในด้านการฝึกฝนทางจิตใจหรือในทางคุณธรรม งานก็เป็นเครื่องมือฝึกฝนคน ทำให้เรามีความขยัน มีความอดทน ทำให้มีระเบียบวินัย มีใจเข้มแข็ง ทำให้รู้จักสัมพันธ์กับเพื่อนพ้อง ผู้ร่วมงานและคนทั่วไป สิ่งเหล่านี้ล้วนอาศัยงานเป็นเครื่องฝึก ถ้าคนรู้จักทำงาน คือทำงานเป็
33333
(1 votes)
WisaiTham.pdf
WisaiTham.pdfวิสัยธรรม เพื่อเบิกนำวิสัยทัศน์526 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ปัจจุบันนี้ คนที่เรียกตัวว่าเป็น ชาวพุทธโดยมาก เหมือนเป็นคนไม่มีหลัก ราวกะถือลัทธิว่า ชาวพุทธเป็นคนมีอิสระเสรี จะเชื่อถือหรือประพฤติตัวอรางไรก็ได้ แท้จริงนั้น การที่จะเป็นอะไร หรือเรียกชื่อว่าอย่างไร ก็ต้องมีหลักเกณฑ์ สำหรับเป็นเครื่องกำหนด หรือเป็นมาตรฐาน...
33333
(3 votes)
BuddhaSolutionBi.pdf
BuddhaSolutionBi.pdfพุทธวิธีแก้ปัญหา เพื่อศตวรรษที่ ๒๑1012 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นมา ได้เป็นไปในแนวทางของการสนองโลภะและโทสะเสียเป็นส่วนใหญ่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งความเจริญของเทคโนโลยีทางด้านข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร ได้ถูกใช้ในการนำมากล่อมมนุษย์ให้เพลิดเพลินลุ่มหลงอยู่ในความมัวเมาต่างๆ มากกว่าจะใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาตัวมนุษย์เอง...
33333
(3 votes)
ChoHaKhwamching.pdf
ChoHaKhwamching.pdfเจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ722 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

"เจาะหาความจริงเรื่อง ศาสนาประจำชาติ" เป็นคำบรรยายพิเศษ ของพระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต) ในการประชุมสัมมนาเรื่อง "จิตสำนึกของชาวพุทธเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ" จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๗ ชื่อเรื่องเดิมตามอาราธนาว่า "พุทธศ่าสนา ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติไทย" แต่ในการพิมพ์เผยแพร่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อุดมธรรมนำจิตสำนึกของคนไทย"
33333
(2 votes)
CharikBun_CharuekTham.pdf
CharikBun_CharuekTham.pdfจาริกบุญ จารึกธรรม895 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

หนังสือ "จาริกบุญ จารึกธรรม" นี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการเดินทางและแสดงธรรมกถา ในการจาริกนมัสการสังเวชนียสถานในแดนพุทธภูมิ ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบุญจริยาในการจาริกนมัสการพระรัตนตรัย ณ สังเวชนียสถานและพุทธเจดีย์ทั้งหลายในชมพูทวีป ช่วยเพิ่มพูนความรู้เข้าใจในพระพุทธศาสนาและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอันพึงรู้ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี
22222
(4 votes)
Nitisat_NaeoPhut.pdf
Nitisat_NaeoPhut.pdfนิติศาสตร์แนวพุทธ1077 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษย์เป็นคุณ เมื่อมันเป็นเครื่องมือสนองความต้องการของธรรมแต่เมื่อความต้องการธรรมเลือนลางจางหาย กฎหมาย ก็อาจกลายเป็นเครื่องมือสนองความปรารถนาส่วนตัวของบุคคล...
22222
(1 votes)
RueangNueaSamanWisai.pdf
RueangNueaSamanWisai.pdfเรื่องเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฏิหาริย์-เทวดา571 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...สำหรับพระพุทธศาสนา ปัญหาว่าผีสางเทวดา อำนาจลึกลับ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ มีอยู่จริงหรือไม่ ไม่สำคัญเท่ากับปัญหาว่าในกรณีที่มีอยู่จริง สิ่งเหล่านั้นมีฐานะอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และอะไรคือความสัมพันธ์อันถูกต้องระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหล่านั้น...
22222
(1 votes)
32 files on 4 page(s) 3