Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ
Top rated - ห้องสมุดหนังสือ
Stipastan_for_everyone.pdf
Stipastan_for_everyone.pdfสติปัฏฐานสำหรับทุกคน2516 viewsโดยธนิต อยู่โพธิ์

สติปัฏฐานสำหรับทุกคน จาก พระสติปัฏฐานสูตร ตำราพระกัมมัฏฐานจากพระโอษฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ อธิบายความพระสติปัฏฐานสูตร แปลจาก คัมภีร์ปปัญจสูทนี
44444
(10 votes)
46_ThamLemNoi.pdf
46_ThamLemNoi.pdfธรรมะเล่มน้อย569 viewsพุทธทาสภิกขุ

ธรรมโฆษณ์เล่มนี้ ท่านอาจารย์บรรยายมุ่งหมายให้เป็นธรรมะเล่มน้อย เล่มเดียวจบ คือได้สรุปรวมหลักการศึกษาพุทธธรรมไว้อย่างรวบรัด ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ. ท่านผู้ใช้หนังสือนี้ จะได้รับประโยชน์ สะดวกในการศึกษาค้นคว้า ต่อไป...
44444
(5 votes)
sankaGove_Act.pdf
sankaGove_Act.pdfการคณะสงฆ์กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ1644 viewsโดยพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากคำบรรยายและคำอภิปรายในโอกาสต่างๆ ดังนี้
๑. คำบรรยายเรื่อง "พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ"
๒. คำบรรยายเรื่อง "นโยบายคณะสงฆ์กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ"
๓. คำอภิปรายเรื่อง "วิสัยทัศน์การศึกษาไทยปี ๒๐๐๐"
๔. คำอภิปรายเรื่อง "ปฏิรูปการเรียนรู้สู่สหัสวรรษใหม่"
44444
(5 votes)
ApiPradya.pdf
ApiPradya.pdfคู่มืออภิปรัชญา2723 viewsโดย นายอดิศักดิ์ ทองบุญ

วิชาอภิปรัชญา เป็นสาขาหนึ่งของวิชาประเภทปรัชญา และเป็นสาขาที่เข้าใจได้ยาก เพราะเนื้อหาของวิชานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความจริงของชีวิตมนุษย์ โลก และภาวะเหนือธรรมชาติ เช่นเรื่องพระเป็นเจ้า วิญญาณ ที่ศาสนาและลัทธิ ปรัชญาต่างๆ มีความคิด ความเห็นแตกต่างกัน ทั้งเรื่องเหล่านี้ ก็ล้วนเป็นเรื่องทางนามธรรม ยากแก่การที่จะพิสูจน์และใช้เหตุผลอธิบายให้เข้าใจได้
44444
(11 votes)
Introduction_Tipitaka.pdf
Introduction_Tipitaka.pdfความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎก2018 viewsโดย เสนาะ ผดุงฉัตร

หนังสือความรู้เบื้องตนเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเล่มนี้ ผู้ประพันธ์ได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาขอบข่ายของวิชาอันเป็นสาระจากหนังสือต่างๆ ตามที่มีปรากฏในบรรณานุกรมท้ายหนังสือเล่มนี้ ก็ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยมีหนังสือค้นคว้าประกอบการเศึกษา อันจะทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขี้น
44444
(7 votes)
Wind_Passes_Graveyard.pdf
Wind_Passes_Graveyard.pdfสายลมที่พัดผ่านสุสาน1154 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือ "สายลมที่พัดผ่านสุสาน" เป็นความเรียงว่าด้วยบรรยกาศทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วย ชีวิตกับความขัดแย้ง, เพื่อน, ครูกับศิษย์ และปีใหม่กับความหวังใหม่
44444
(8 votes)
Anapanasati_Bhavana.pdf
Anapanasati_Bhavana.pdfคู่มืออานาปานสติภาวนา อย่างสมบูรณ์แบบ5024 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

การ บรรยายในชุดคู่มือจำเป็นที่ต้องมีในการศึกษาและปฏิบัติของท่านอาจารย์พุทธ ทาสภิกขุ ตามแบบและวิธีของตนเองเพื่อเผยแผ่คำสอนที่ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติอานาปานสติ ทั้ง ๑๖ ขั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมะใน พระพุทธศาสนา
44444
(18 votes)
Buddharangsi.pdf
Buddharangsi.pdfพุทธรังษีธฤษดีญาณ ว่าด้วยสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน 4 ยุค3278 viewsโดย ธฤษดีญาณ ว่าด้วยสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน 4 ยุค

หนังสือสมถะและวิปัสสนาของเก่าหลายสำนวน ได้มาจากต่างถิ่นต่างทาง คือได้มาจาก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่เป็นของเนื่องมาจากแต่นครเวียงจันทร์ อันพระเถระเจ้าทั้งหลายชาวนครเวียงจันทร์แด่โบราณกาลได้รจนาขึ้นไว้บ้าง ได้มาจากจังหวัดลพบุรีบ้าง ได้มาจากทางพระนครกรุงศรีอยุธยาบ้าง ได้ที่พระนครกรุงเทพฯ นี้บ้าง หนังสือปวงนี้ พระมหาโชติปญฺโญ ป.๕ วัดบรมนิวาส เป็นผู้รวบรวบจัดพิมพ์ขึ้นไว้เป็นหนังสือ
44444
(18 votes)
PranyaWest_New.pdf
PranyaWest_New.pdfปรัชญาตะวันตก สมัยใหม่2957 viewsหนังสือปรัชญาตะวันตก สมัยใหม่ ซึ่งเป็นหนังสือปรัชญาที่ทรงคุณค่าอีกเล่มหนึ่ง แต่งโดยอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

โดยที่ปรัชญาเป็นวิชาที่สอนให้คนรู้จักใช้เหตุผล รู้จักฟังความคิดความเห็นของคนอื่น รู้จักความประนีประนอม ปรัชญาถ้าศึกษาอย่างถูกต้องแล้ว จะทำให้มนุษย์เรามีความเห็นแก่ตัวน้อยลง
44444
(11 votes)
PradyaGreek.pdf
PradyaGreek.pdfปรัชญากรีก2519 viewsหนังสือปรัชญากรีก บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก ของพระราชวรมุนี(สมณศักดิ์ในขณะนั้น) (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เป็นผลงานอันทรงคุณค่าของท่าน ในขณะดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งหนังสือเล่านี้ ท่านได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจนมีความละเอียดลึกซึ้งอยู่ในตัวและอ่านเข้าใจง่าย นอกจากนี้ ท่านยังได้ให้ข้อสังเกตในตอนท้ายของทุกบท อีกทั้งยังเปรียบเทียบกับคำสอนของพระพุทธศาสนาในบางตอน ทำให้ผู้อ่านแม้ไม่มีพื้นฐานด้านปรัชญาตะวันตกมาก่อน ก็ย่อมเข้าใจได้44444
(9 votes)
228 files on 23 page(s) 10