Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ
Top rated - ห้องสมุดหนังสือ
book_30.pdf
book_30.pdfหลวงปู่เล่าเรื่อง656 viewsพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

“ การที่เทวดาอินทร์พรหมจะช่วยมนุษย์เราน่ะ มนุษย์เราต้องช่วยตนเองให้เต็มที่เสียก่อน ต้องสั่งสมบุญให้มากซะก่อน ” คำสอนจากพระกรรมฐานศิษย์ของหลวงปู่มั่น เคยได้ปฏิบัติรับใช้และมีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นโดยตรง หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อธรรมส่วนหนึ่งของท่าน อันเป็นธรรมะของพระสุปฏิปันโน ซึ่งความดีของท่าน แม้แต่เทพยดาและพวกกายทิพย์อย่างพญานาค ยังอดไม่ได้ที่จะอนุโมทนาและชื่นชม “
55555
(1 votes)
book_28.pdf
book_28.pdfมองชีวิตด้วยจิตว่าง698 viewsดร. สนอง วรอุไร

หนังสือที่ร้อยเรียงเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงของท่านอาจารย์ ดร . สนอง วรอุไร ที่ต้องการถ่ายทอดการมองชีวิต ด้วยใจที่ปราศจากความขุ่นมัว ปราศจากอารมณ์ปรุงแต่งใดๆ จะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆ อย่างแท้จริง รู้เห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เหมาะที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต
55555
(1 votes)
50_ToHangSunak.pdf
50_ToHangSunak.pdfธรรมบรรยายต่อหางสุนัข552 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ชีวิตนี้ จักต้องรู้จัก คู่ชีวิต-ทิศทั้งหก - นรกกับสรรค์ -- นิพพานที่นี้และเดี๋ยวนี้ - โพธิและกิเลส แล้วตัดต่อเหตุทันเวลา, ปฏิบัติตาม มัชฌิมาคือหนทาง, แล้วจะพบ สะอาด สว่าง สงบ, พบชีวิตจริง, ทุกสิ่งอยู่เหนือปัญหา...
55555
(1 votes)
17_Sukkhaphap_Thang_ChitWinyan.pdf
17_Sukkhaphap_Thang_ChitWinyan.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๗ สุขภาพทางจิตวิญญาณ416 viewsพุทธทาสภิกขุ

...พระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยารักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวง สัตว์โลกทั้งปวงเป็นคนไข้ของอวิชชา คนไข้เหล่านั้นมีอาการโรคต่างๆ กัน แม้จะมากมายอย่างไร ก็อยู่ในวิสัยที่พระพุทธเจ้าจะทางเยียวยาได้...
55555
(1 votes)
09_Khumue_PhutBorisat.pdf
09_Khumue_PhutBorisat.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๙ คู่มือพุทธบริษัท588 viewsพุทธทาสภิกขุ

...สิ่งใดที่ทำให้เบาใจ ทำให้หายกลัว ให้จิตพ้นจากสิ่งที่ไม่พึงปราถนา สิ่งนั้นก็เรียกว่า สรณะ ตัวหนังสือแปลว่าที่ระลึกถึง สรณะ--ระลึกถึง แต่เราเอามาใช้ในความหมายว่าเป็นที่พึง อย่างเช่นมีอะไรเป็นสรณะ นี้ก็หมายความว่า มีอะไรเป็นแก่นสาร เป็นที่พึง...
55555
(1 votes)
05_KoetMaThammai.pdf
05_KoetMaThammai.pdfพุทธทาสธรรมเล่มที่ ๕ ปัญหาของมนุษย์691 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ปัญหาทั้งหมดขึ้นอยู่กับปัญหาๆ เดียว ว่า เกิดมาทำไม ? เพราะฉะนั้นในชั้นนี้ ขอให้สนใจปัญหานี้ เพื่อจะเข้าใจตามที่จะพูดในลักษณะที่ว่า มันขึ้นอยู่กับปัญหาเดียวว่า เกิดมาทำไม ?...
55555
(1 votes)
ThukSamrapHen.pdf
ThukSamrapHen.pdfทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา592 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

หนังสือเล่มนี้เดิมใช้ชื่อเรื่องว่า แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) บรรยายแก่ผู้บริหารระดับสูง ของกรมการศาสนา ที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยบทความในหนังสือแบ่งเป็น ๓ ตอนคือ หัวใจพุทธศาสนา แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา และแก่นธรรมเพื่อชีวิต.
55555
(1 votes)
LongLife.pdf
LongLife.pdfชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณค่า393 viewsดร . สนอง วรอุไร

การปรารถนาจะมีอายุยืนยาว มีอยู่ ๓ เงื่อนไข คือ การสละและบริจาคทานบ่อยจนเป็นมหาทาน การตั้งความปราถนาหรือตั้งจิตอธิษฐานให้อายุยืนยาว และการสร้างเหตุให้ตรง หนังสือเล่มนี้ยังได้กล่าวถึงการทำให้ชีวิตมีคุณค่าคือ ชีวิตที่มีงานดีทำ ทำงานให้กับมวลชน มีคุณค่าไม่เบียดเบียนใคร
งานที่สร้างสรรค์ความสุขความเจริญ ชีวิตที่มีการเรียนรู้ถึงแก่นของชีวิต และต้องเป็นชีวิตที่มีคุณธรรม
55555
(1 votes)
Volume_1_06_Mar2011.pdf
Volume_1_06_Mar2011.pdfวารสารปัญญา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔785 viewsบรรณาธิการโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

วารสารปัญญาฉบับนี้ มีบทความจากบรรณาธิการเรื่องภาษากับความคิดของมนุษย์ และเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย สำนักกฎหมายอิงธรรม(๓) และการใช้ปรัชญาภาษาสำหรับวิเคราะห์คำสอนในพุทธศาสนา
55555
(1 votes)
Volume_1_01_Oct2010.pdf
Volume_1_01_Oct2010.pdfวารสารปัญญา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓1225 viewsบรรณาธิการโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

วารสารปัญญาฉบับนี้ มีเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย กฎหมายคืออะไร และพระพุทธศาสนามองความเปลี่ยนแปลงอย่างไร
55555
(1 votes)
228 files on 23 page(s) 4