Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ
Top rated - ห้องสมุดหนังสือ
Tripitaka_review.pdf
Tripitaka_review.pdfพระไตรปิฎกปริทัศน์1441 viewsโดยพระอมรเมธาจารย์ พระเมธีธรรมาภรณ์ และคณะ

หนังสือ "พระไตรปิฎกปริทัศน์" เป็นหนังสือที่พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) โดยที่หนังสือนี้เป็นการรวบรวมผลงานทางวิชาการของคณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
55555
(7 votes)
VipassanaNiyom.pdf
VipassanaNiyom.pdfวิปัสสนานิยม ว่าด้วยทฤษฎีและการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน2928 viewsเรียบเรียงโดยธนิต อยู่โพธิ์

หนังสือวิปัสสนานิยม ว่าด้วยทฤษฎีและการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ชี้ทางบรรลุมรรค ผล นิพพาน และวิธีเข้าผลสมาบัติ โดยสมบูรณ์แบบ โดยที่หนังสือเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้พยายามหาทางชี้แนให้โยคีผู้ปฏิบัติและท่านผู้อ่านที่เป็นนักปฏิบัติ พลจุดหมายปลายทางร่วมกัน คือ ปฏิเวธ เพราะมีความจริงอยู่ว่า พระปริยัติ เป็นเครื่องชี้ทางปฏิบัติเท่ากับสมุดมัคคุเทศก์ หรือจดหมายเหตุ บันทึกความจริงและสิ่งประสบพบเห็นไว้เป็นแนวทางดำเนิน
55555
(9 votes)
Science_B.pdf
Science_B.pdfวิทยาศาสตร์ ในทรรศนะของพระพุทธศาสนา1400 viewsโดยพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงและปรับปรุงจากปาฐกถาที่แสดงในการสัมมนาครูสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วประเทศ ณ สถาบันราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๘
55555
(6 votes)
14_Samathawipatsana_YukPoramanu.pdf
14_Samathawipatsana_YukPoramanu.pdfสมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู991 viewsพุทธทาสภิกขุ55555
(3 votes)
18_SantiphapLok.pdf
18_SantiphapLok.pdfสันติภาพของโลก536 viewsพุทธทาสภิกขุ55555
(3 votes)
18_PhutThik_Chariyatham.pdf
18_PhutThik_Chariyatham.pdfพุทธิกจริยธรรม509 viewsพุทธทาสภิกขุ55555
(3 votes)
51_TheknikKhong_Kan_Mi_Thamma.pdf
51_TheknikKhong_Kan_Mi_Thamma.pdfเทคนิคของการมีธรรมะ633 viewsพุทธทาสภิกขุ

...เทคนิคของการมีธรรมะ นี้ ด้วยมุ่งหมายให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในวิธีการของการมีธรรมะ ใช้ธรรมะ และพยายามช่วยเหลือกันทุกวิถีทางที่จะให้ศีลธรรมกลับมาสู่จิตใจของเพื่อนมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ทุกเพศวัย มิเลือก ชาติ ชั้น วรรณะ...
55555
(3 votes)
12_KhwamSuk.pdf
12_KhwamSuk.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๒ ความสุข715 viewsพุทธทาสภิกขุ

ความเอ๋ย ความสุข
ใครๆ ทุก คน,ชอบเจ้า เฝ้าวิ่งหา
"แกก็สุข, ฉันก็สุข ทุกเวลา"
แต่ดูหน้า ตาแห้ง ยังแคลงใจ

ถ้าเราเผา ตัวตัญหา ก็น่าจะสุข
ถ้ามันเผา เราก็ "สุก" หรือเกรียมได้
เขาว่าสุข สุขเน้อ อย่าเห่อไป
มันสุขเย็น หรือสุกไหม้ ให้แน่ เอยฯ
55555
(3 votes)
Winai_ChaoPhut.pdf
Winai_ChaoPhut.pdfวินัยชาวพุทธ675 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

..."คิหิวินัย" คือ วินัยของคฤหัสถ์ หรือ วินัยชาวบ้าน นี้ เป็นชุดคำสอนเดิม ที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ใน สิงคาลหสูตร และพระอรรคกถาจารย์ได้สรุปไว้ท้ายคำอธิบายว่า "พระสูตรนี้ ชื่อว่าคิหิวินัย" บ่งชัดถึงความสำคัญของพระสูตรนี้ พร้อมกับเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่า ชาวพุทธฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีข้อปฏิบัติที่เป็นแบบแผนแห่งชีวิตและสังคมของตน...
55555
(3 votes)
Knowledge_Tripitaka.pdf
Knowledge_Tripitaka.pdfความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ระดับมัธยมศึกษา1446 viewsโดยศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือความรู้เรื่องพระไตรปิฎก มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ซึ่งกล่าวถึงความหมายและความสำคัญของพระไตรปิฎก ประวัติความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก การสังคายนาพระธรรมวินัย พระไตรปิฎกกับพุทธศาสนิกชน พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรมมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนิกชน และการสืบพระพุทธศาสนาให้สถาพร ต่อไป
55555
(3 votes)
228 files on 23 page(s) 6