Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ
Top rated - ห้องสมุดหนังสือ
Work03.pdf
Work03.pdfสวรรค์ในหน้าที่การงาน และธรรมะที่ควรรู้จักเพื่อทำงานให้สนุก1358 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

"พอใจทุกหน้าที่... ถูกต้องพอใจไปทุอย่างทุกหน้าที่ มันจะเคารพตัวเองได้ จะชื่นใจตนเอง จะพอใจตัวเอง แล้วมันก็เป็นสุข จนยกมือไหว้ตัวเองได้ ด้วยความพอใจตัวเอง เคารพตัวเอง นับถือตัวเอง นี่คือ สวรรค์ที่นี่ และเดี๋ยวนี้"
44444
(7 votes)
Youth_and_Religion.pdf
Youth_and_Religion.pdfยุวชนกับศาสนา1437 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือยุวชนกับศาสนา เล่มนี้ เป็นการแสดงถึงความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาสำหรับยุวชน ซึื่งเนื้อหาภายในเล่มจะประกอบไปด้วย ความหมายและความสำคัญของศาสนา ลักษณะของศาสนา และเนื้อหาสุดท้ายคือ ศาสนา ไสยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
44444
(8 votes)
23_MokkhaTham_Prayuk.pdf
23_MokkhaTham_Prayuk.pdfโมกขธรรมประยุกต์595 viewsพุทธทาสภิกขุ44444
(3 votes)
Buddhist_Science02.pdf
Buddhist_Science02.pdfพุทธวิทยา เล่ม 22382 viewsโดย พร รัตนสุวรรณ

เป็นหนังสือพุทธปรัชญา เล่มที่ 2 ที่ประพันธ์ในเชิงวิชาการฉบับพิสดารที่อธิบายความรู้และหลักธรรม ตลอดถึงแนวความคิดการตีความด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เป็นแนวใหม่ที่จะทำให้เข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และถูกต้องที่สุด พร้อมทั้งหลักฐานที่มาไว้ชัดเจน ตามคัมภีร์พระไตรปิฎก
44444
(13 votes)
Visutti_Magga.pdf
Visutti_Magga.pdfพระวิสุทธิมรรค เล่มเดียวจบ6259 viewsชำระและตรวจทานโดย มหาวงศ์ ชาญบาลี

วิสุทธิมรรคประกอบด้วย 3 คัมภีร์คือ ศีลนิเทศ สมาธินิเทศ , ปัญญานิเทศ ถือว่าเป็นหลักของพระพุทธศษสนา อีกทั้งนักปราชญ์ยกย่องว่าเป็นหนังสือที่แต่งดี ฉนั้นวิสุทธิมรรคนี้จึงเป็นหนังสือที่มีประโยชน์สำคัญแก่พุทธศาสนิกชน
44444
(33 votes)
Buddhist_meditation.pdf
Buddhist_meditation.pdfธรรมภาคปฏิบัติ2485 viewsโดยพระสมภาร สมภาโร อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสงฆ์/วิปัสสนาจารย์

หนังสือธรรมะภาคปฏิบัติเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาความรู้ภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ ทั้งด้านสมถะและวิปัสสนา ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรม ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตที่สูงสุดที่มีปรากฏอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น เป็นสิ่งที่มีความประเสริฐวิเศษสุด
44444
(10 votes)
C_religion.pdf
C_religion.pdfศาสนาปัจจุบัน1869 viewsโดย ดร. จินดา จันทร์แก้ว

เหตุที่หนังสือนี้ใช้ชื่อว่า "ศาสนาปัจจุบัน" เพราะเป็นผลมาจากการปรับปรุงแนวคำบรรยายวิชาศาสนาปัจจุบัน ในคณะพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีลักษณ์มุ่งสู่ประเด็นสำคัญๆ ในแต่ละศาสนามากกว่าที่จะให้รายละเอียดอย่างวิจิตรพิสดาร โดยเฉพาะต้องการเน้นให้เห็นบทบาทหรือสภาพปัจจุบันของแต่ละศาสนา
44444
(11 votes)
samathi_mun.pdf
samathi_mun.pdfวิธีการทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น2275 viewsโดยพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปณฺโณ)

หนังสือวิธีการทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น เป็นหนังสือที่ชมรมกัลยาณธรรม ได้จัดพิมพ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอาจริยบูชา ในปัญญาประจักษ์แจ้งของครูบาอาจารย์ ที่เคยผ่านเส้นทางแห่งการแสวงหามาก่อนแล้ว ซึ่งแนวทางการปฏิบัติ ในมรรคาแห่งมหาสติปัฏฐานสี่ อันเป็นทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าได้รอบรองผลการปฏิบัติมาแล้ว
44444
(9 votes)
Vinaya_Pitaka01.pdf
Vinaya_Pitaka01.pdfพระวินัยปิฎก ๑ ว่าด้วยมหาวิภังค์หรือภิกขุวิภังค์2067 viewsเรียบเรียงโดย แสวง อุดมศรี

หนังสือ "วิันัยปิฎก ๑" ซึ่งว่าด้วยมหาวิภังค์หรือภิกขุวิภังค์ ประมวลเฉพาะสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์บัญญัติไว้สำหรับภิกษุ ๒๒๗ สิกขาบท
44444
(10 votes)
Atta_Anatta.pdf
Atta_Anatta.pdfเพื่อความเข้าใจปัญหาเรื่อง อัตตา-อนัตตา1726 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือ "เพื่อความเข้าใจปัญหาเรื่องอัตตา-อนัตตา" ซึ้งประพันธ์โดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา นี้ เมื่อปลายฤดูฝน ๒๕๕๓
44444
(10 votes)
228 files on 23 page(s) 9