Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดภาพ
Top rated - ห้องสมุดภาพ
a016.jpg
a016.jpgพระเจ้าสญชัยไถ่ สองกุมารจากชูชก1264 viewsพระเจ้าสญชัยไถ่ สองกุมารจากชูชก โดยโปรดให้เบิกสมบัติท้องพระคลัง มาไถ่ตัวพระนัดดาจากชูชก และโปรดให้จัด ข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงดูชูชก เพื่อตอบแทนที่พา พระนัดดากลับมาถึงเมือง ชูชกพราหมณ์เฒ่าขอทาน ไม่เคยได้บริโภค อาหารดีๆ ก็ไม่รู้จักยับยั้ง บริโภคมาจนทนไม่ไหว ถึงแก่ ความตายในที่สุด11111
(5 votes)
Buddha_life_07.gif
Buddha_life_07.gifเจ้าชายทรงตัดพระเมาลี1241 viewsเมื่อเสด็จถึงฝั่งแม่น้ำอโนมา เจ้าชายทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขรรค์11111
(3 votes)
a014.jpg
a014.jpgพระโอรสธิดา แอบซ่อนอยู่ในสระน้ำ1302 viewsพระชาลีกัณหา ทราบว่า พระบิดาจะยกตน ให้แก่ชูชก ก็ทรงหวาดกลัว จึงพากันไปหลบ ซ่อน โดยเดินถอยหลังลงสู่สระบัว เอาใบบัว บังเศียรไว้ จนพระเวสสันดร ทรงต้องออกมาตามหาพระชาลีกัณหา จึงตรัสเรียกพระโอรสธิดาว่า "ชาลีกัณหา เจ้าจงขึ้นมาหาพ่อเถิด หากเจ้า นิ่งเฉยอยู่ พราหมณ์เฒ่าก็จะเยาะเย้ยว่าพ่อนี้ ไร้วาจาสัตย์ พ่อตั้งใจจะบำเพ็ญทานบารมี เพื่อสละละกิเลสให้บรรลุพระโพธิญาณ จะได้เป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกทั้งหลาย ในภาย ภาคหน้า ให้พ้นจากทุกข์แห่งการเวียนว่าย ตายเกิด เจ้าจงมาช่วยพ่อประกอบการบุญ เพื่อบรรลุ ผล คือ พระโพธิญาณนั้นเถิด" ทั้งสองกุมารทรงได้ยินพระบิดาตรัสเรียก ก็ทรงรำลึกได้ถึงหน้าที่ของบุตรที่ดี ที่ถึง เชื่อฟังบิดามารดา รำลึกได้ถึงความ พากเพียรของพระบิดาที่จะประกอบ บารมีเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลส ทั้งยังรำลึกถึง ขัตติยมานะว่าทรงเป็น โอรสธิดากษัตริย์ ไม่สมควรจะหวาดกลัว ต่อสิ่งใด จึงเสด็จขึ้นมาจากสระบัว พระบิดาก็จูงทั้งสองพระองค์มาทรงบริจาค เป็นทานแก่ชูชก11111
(3 votes)
Buddha_life_06.gif
Buddha_life_06.gifมหาภิเนษกรมณ์ (การเสด็จออกผนวช)1250 viewsเมื่อกลับจากการประพาสพระราชอุทยานครั้งสุดท้าย ทรงทราบว่าพระชายา ประสูติพระโอรส ก็ทรงตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวชในคืนวันนั้น11111
(4 votes)
a021.jpg
a021.jpgพระเวสสันดร กลับสู่พระนคร1332 viewsกษัตริย์ทั้งหกก็ทรงได้พบกันด้วยความโสมนัส ยินดี พระเจ้าสญชัยจึงตรัสบอกพระเวสสันดร ว่าประชาชนชาวสีวีได้เห็นสิ่งที่ถูกที่ควรแล้ว และพากันร่ำร้องได้ ทูล เชิญเสด็จกลับเมืองสีวี พระเวสสันดร พระนางมัทรี และพระชาลี กัณหาจึงได้เสด็จกลับเมือง พระเจ้าสญชัย ทรงอภิเษก พระ เวสสันดรขึ้นครองเมืองสืบ11111
(4 votes)
Buddha_life_02.gif
Buddha_life_02.gifพระนางมหามายาทรงพระสุบิน1444 viewsพระนางมหามายาทรงพระสุบินว่า ลูกช้างเผือกเข้าไปสู่ประครรภ์ของพระนาง ตั้งแต่นั้นมาก็ทรงพระครรภ์00000
(3 votes)
Buddha_life_05.gif
Buddha_life_05.gifเสด็จประพาสพระราชอุทยาน1803 viewsในการเสด็จประพาสพระราชอุทยาน ๔ ครั้ง ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช โดยลำดับ ทำให้เจ้าชายทรงเบื่อหน่ายต่อสิ่งที่ปัจจัยปรุ่งแต่งทั้งหลาย 00000
(4 votes)
a012.jpg
a012.jpgพระนางมัทรีกลับมาจากหาผลไม้1362 viewsพระนางมัทรีทรงกลับมาจากหาผลไม้ ในป่า ในระหว่างทางได้เจอสิงหาราสัตว์ มาขัดขวางในการเดินทางกลับ ซึ่งสัตว์ที่มาขัดขวาง คือ เสือโคร่ง สิงโต และเสือดาว00000
(4 votes)
Buddha_life_19.jpg
Buddha_life_19.jpgเสด็จเยือนพระชายาและพระโอรส1333 viewsเมื่อประทับอยู่ ณ กรุงกบิลพัสดุ์ พระพุทธเจ้าได้เสด็จเยือนพระชายา คือ พระนางยโสธรา และพระโอรส คือ พระราหุล 00000
(3 votes)
Tripitaka_Building_MCU_001.jpg
Tripitaka_Building_MCU_001.jpgหอพระไตรปิฎก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย941 views00000
(1 votes)
140 files on 14 page(s) 14