Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา
Top rated - พุทธศาสตร์ศึกษา
Dhamma_365.pdf
Dhamma_365.pdfหนังสืออนุทินธรรมะ861 viewsโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสืออนุทินธรรมะ จัดทำขึ้นโดย พระราชวรมุนี(สมณศักดิ์ในขณะนั้น)(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) โดยท่านได้ปรารถว่า ธรรมะสำหรับ ๓๖๕ วัน เล่นนี้ เป็นผลจากความดำริริเริ่มและกุศลฉันทะของท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ผู้มอบหมายให้ ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียนมาอาราธนาให้ช่วยจัดทำเพื่อจะได้พิมพ์เผยแพร่เป็นอนุสรณ์งานเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช และหนังสือนี้ ได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในงานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
55555
(1 votes)
Tripitaka_review.pdf
Tripitaka_review.pdfพระไตรปิฎกปริทัศน์1445 viewsโดยพระอมรเมธาจารย์ พระเมธีธรรมาภรณ์ และคณะ

หนังสือ "พระไตรปิฎกปริทัศน์" เป็นหนังสือที่พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) โดยที่หนังสือนี้เป็นการรวบรวมผลงานทางวิชาการของคณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
55555
(7 votes)
Science_B.pdf
Science_B.pdfวิทยาศาสตร์ ในทรรศนะของพระพุทธศาสนา1411 viewsโดยพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงและปรับปรุงจากปาฐกถาที่แสดงในการสัมมนาครูสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วประเทศ ณ สถาบันราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๘
55555
(6 votes)
Knowledge_Tripitaka.pdf
Knowledge_Tripitaka.pdfความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ระดับมัธยมศึกษา1449 viewsโดยศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือความรู้เรื่องพระไตรปิฎก มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ซึ่งกล่าวถึงความหมายและความสำคัญของพระไตรปิฎก ประวัติความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก การสังคายนาพระธรรมวินัย พระไตรปิฎกกับพุทธศาสนิกชน พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรมมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนิกชน และการสืบพระพุทธศาสนาให้สถาพร ต่อไป
55555
(3 votes)
Tawatad.pdf
Tawatad.pdfคำให้การของพระเทวทัต1090 viewsหนังสือ "คำให้การของพระเทวทัต" เขียนโดยกนกบุญ เป็นการเรื่องขั้นจากความชื่มชนในความสำนึกครั้งสุดท้ายของพระเทวทัต ไม่ใช้เขียนเพื่อตำหนิติติงความประพฤติปฏิบัติอันเป็นอนันตริยกรรมของท่านแต่อย่างใด

ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่า พระเทวทัตนั้นเป็นเหมือนไม้ต้นคด ปลายตรง ซึ่งย่อมดีกว่าไม้ดันตรง ปลายคด โดยผู้เขียนสมมุติให้พระเทวทัตสารภาพผิดออกมาในรูปแบบของ "คำให้การ" โดยเล่าเรื่องราวต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ทั้งนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลาย
55555
(3 votes)
Human_manual.pdf
Human_manual.pdfคู่มือมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์4365 viewsโดย พุทธทาสภิกขุ

ธรรมบรรยายเล่มนี้ มุ่งแสดงหลักพุทธศาสนา สำหรับบุคคลผู้มีปกติเพ่งพินิจหาเหตุผล จึงเป็นข้อธรรมะที่กล่าวเจาะจงถึงเนื้อแท้ อย่างเข้าใจง่าย และค่อยสูงขึ้นตามลำดับ
55555
(22 votes)
The_Great_Truth.pdf
The_Great_Truth.pdfความจริงอันประเสริฐ1415 viewsแปลโดย คณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนังสือ ความจริงอันประเสริฐ ซึ่งคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แปลจากภาษาเยอรมัน โดยที่หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกที่แสดงข้อธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า เท่าที่พบในบาลีพระสุตตันตปิฎก อย่างมีระบบที่สุด
55555
(8 votes)
history_sangka_education.pdf
history_sangka_education.pdfประวัติการศึกษาของสงฆ์1255 viewsโดยกรมการศาสนา

หนังสือประวัติการศึกษาของสงฆ์ กรมการศาสนาได้มอบหมายให้นายพิทูร มลิวัลย์ และนายไสว มาลาทอง เป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียง เกี่ยวกับประวัติการศึกษาพระปริยัติธรรม การเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษาพระปริยัติธรรม รวมทั้งประกาศ ระเบียบต่างๆ ที่ควรทราบ
55555
(6 votes)
Buddhism_G.pdf
Buddhism_G.pdfพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์1665 viewsโดยพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากปาฐกถาพิเศษในการประชุมใหญ่ของสมาคมชาวพุทธทั่วประเทศ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๘
55555
(4 votes)
Good_teacher.pdf
Good_teacher.pdfครูที่ดีต้องมีธรรมะ932 viewsโดยพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากปาฐกถาธรรมแสดงเนื่องในงานวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๓๔ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง
55555
(2 votes)
84 files on 9 page(s) 3