Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา
Top rated - พุทธศาสตร์ศึกษา
Work03.pdf
Work03.pdfสวรรค์ในหน้าที่การงาน และธรรมะที่ควรรู้จักเพื่อทำงานให้สนุก1390 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

"พอใจทุกหน้าที่... ถูกต้องพอใจไปทุอย่างทุกหน้าที่ มันจะเคารพตัวเองได้ จะชื่นใจตนเอง จะพอใจตัวเอง แล้วมันก็เป็นสุข จนยกมือไหว้ตัวเองได้ ด้วยความพอใจตัวเอง เคารพตัวเอง นับถือตัวเอง นี่คือ สวรรค์ที่นี่ และเดี๋ยวนี้"
44444
(7 votes)
Visutti_Magga.pdf
Visutti_Magga.pdfพระวิสุทธิมรรค เล่มเดียวจบ6326 viewsชำระและตรวจทานโดย มหาวงศ์ ชาญบาลี

วิสุทธิมรรคประกอบด้วย 3 คัมภีร์คือ ศีลนิเทศ สมาธินิเทศ , ปัญญานิเทศ ถือว่าเป็นหลักของพระพุทธศษสนา อีกทั้งนักปราชญ์ยกย่องว่าเป็นหนังสือที่แต่งดี ฉนั้นวิสุทธิมรรคนี้จึงเป็นหนังสือที่มีประโยชน์สำคัญแก่พุทธศาสนิกชน
44444
(33 votes)
Vinaya_Pitaka01.pdf
Vinaya_Pitaka01.pdfพระวินัยปิฎก ๑ ว่าด้วยมหาวิภังค์หรือภิกขุวิภังค์2109 viewsเรียบเรียงโดย แสวง อุดมศรี

หนังสือ "วิันัยปิฎก ๑" ซึ่งว่าด้วยมหาวิภังค์หรือภิกขุวิภังค์ ประมวลเฉพาะสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์บัญญัติไว้สำหรับภิกษุ ๒๒๗ สิกขาบท
44444
(10 votes)
sankaGove_Act.pdf
sankaGove_Act.pdfการคณะสงฆ์กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ1674 viewsโดยพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากคำบรรยายและคำอภิปรายในโอกาสต่างๆ ดังนี้
๑. คำบรรยายเรื่อง "พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ"
๒. คำบรรยายเรื่อง "นโยบายคณะสงฆ์กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ"
๓. คำอภิปรายเรื่อง "วิสัยทัศน์การศึกษาไทยปี ๒๐๐๐"
๔. คำอภิปรายเรื่อง "ปฏิรูปการเรียนรู้สู่สหัสวรรษใหม่"
44444
(5 votes)
Introduction_Tipitaka.pdf
Introduction_Tipitaka.pdfความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎก2062 viewsโดย เสนาะ ผดุงฉัตร

หนังสือความรู้เบื้องตนเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเล่มนี้ ผู้ประพันธ์ได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาขอบข่ายของวิชาอันเป็นสาระจากหนังสือต่างๆ ตามที่มีปรากฏในบรรณานุกรมท้ายหนังสือเล่มนี้ ก็ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยมีหนังสือค้นคว้าประกอบการเศึกษา อันจะทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขี้น
44444
(7 votes)
Thai_Buddhism.pdf
Thai_Buddhism.pdfThai Buddhism in the Buddhist world1152 viewsThis book "Thai Buddhism in the Buddhist World" written by the Most Venerable Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), the great scholar of Thailand, has been published as a complementary for this conference.44444
(7 votes)
Vinaya_Pitaka02.pdf
Vinaya_Pitaka02.pdfพระวินัยปิฎก ๒2119 viewsเรียบเรียงโดย แสวง อุดมศรี

หนังสือ "วิันัยปิฎก ๒" ซึ่งประกอบด้วยพระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค ๑ มหาวรรค ภาค ๒ จูฬวรรค ภาค ๑ จูฬวรรค ภาค ๒ และปริวาร ตรงกับพระวินัยปิฎกเล่มที่ ๔-๘ โดยที่ใช้คัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์วิเสส ทั้งภาคภาษาบาลีและภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหลักในการเรียบเรียง
44444
(5 votes)
Buddhadham_Dev.pdf
Buddhadham_Dev.pdfพุทธธรรมเพื่อการพัฒนา1120 viewsโดยพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากปาฐกถาธรรมที่แสดงเนื่องในงานทอดกฐิน ณ วัดธมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
44444
(3 votes)
8Foldpath.pdf
8Foldpath.pdfหนทางอันประเสริฐ สำหรับดำเนินชีวิต1435 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนทางอันประเสริฐ สำหรับดำเนินชีวิต เป็นการเรียบเรียงจากธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธทาส ในวโรกาสที่ท่านได้แสดงธรรมเทศนา ณ ศาลาโรงธรรม ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๐๓

ซึ่งเป็นการแสดงในส่วนของธรรมเทศนาพิเศษ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา อันจัดขึ้นเป็นที่ระลึกแก่การที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธัมมจักกับปปวัตตนสูตร
44444
(3 votes)
book_26.pdf
book_26.pdfพระศิริมานนทสูตร739 viewsพระคิริมานนท์ ซึ่งกำลังอาพาธหนักจนไม่สามารถมาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ ได้ขอนิมนต์ให้พระอานนท์นำอาการอาพาธไปกราบทูล พระพุทธเจ้า เพื่อให้พระองค์ได้ทรงพระมหากรุณาสงเคราะห์ พระพุทธองค์จึงตรัสพระสูตรนี้แก่พระอานนท์เพื่อนำไปแสดงแก่พระคิริมานนท์ โดยทรงแสดงสัญญา ๒ ประการคือ รูปสัญญา นามสัญญา และอื่นๆ เมื่อพระคิริมานนท์กำหนดตามพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุพระอรหันตผล ในขณะที่วางธุระในรูปนาม โรคภัยของพระคิริมานนท์ที่เจ็บปวดก็อันตรธานหายในขณะนั้น 44444
(2 votes)
84 files on 9 page(s) 4