Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา
Top rated - พุทธศาสตร์ศึกษา
MotherI.pdf
MotherI.pdfแม่: ปรมัตถวิจารณ์เกี่ยวกับพระคุณของแม่854 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

หนังสือเล่มนี้ เป็นการเรียบเรียงจากการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
44444
(1 votes)
Dharmma_life.pdf
Dharmma_life.pdfธรรมมงคลแห่งชีวิต892 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือ "ธรรมมงคลแห่งชีวิต" เล่นนี้ ประพันธ์โดยพระเมธีธรรมาภรณ์ (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) เมื่อ กันยายน ๒๕๓๙ ซึ่งจัดพิมพ์โดยมูลนิธิพุทธธรรม

โดยที่หนังสือเล่นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชุด "พระเมธีธรรมาภรณ์เทศนา" เป็นหนังสือธรรมะที่มีความลึกซึ้ง พร้อมทั้งอ่านเข้าใจง่าย และประกอบด้วยะรรมหรรษา รวมทั้งเป็นแหล่งแห่งความรู้และความเพลิดเพลิน
44444
(1 votes)
Trakkasat.pdf
Trakkasat.pdfตรรกศาสตร์2405 viewsศิลปะแห่งการนิยามความหมายและการให้เหตุผล โดย จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต พิมพ์ครั้งที่ ๑๑ เมื่อ ธันวาคม ๒๕๓๘44444
(14 votes)
history_Aphidharma.pdf
history_Aphidharma.pdfตำนานพระอภิธรรม1347 viewsเรียบเรียง ธนิต อยู่โพธิ์

พระอภิธรรม เป็นธรรมละเอียดอ่อน ผ่องใส บริสุทธิ์สูงส่ง ผู้มีจักษุแปดเปื้อนขุ่นมัวด้วยละอองธุลี ยากจะหยั่งเห็น
44444
(7 votes)
Dead.pdf
Dead.pdfดับไม่เหลือ: ตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวที835 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากธรรมบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔
44444
(3 votes)
Buddhism_Asia.pdf
Buddhism_Asia.pdfพระพุทธศาสนาในอาเซีย2126 viewsโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

... ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า พระพุทธศาสนาไม่สูญสิ้นไปจากประเทศอินเดีย เพราะสิ่งที่พระพุทธศาสนาสร้างขึ้นแล้วในประเทศอินเดีย ก็ยังคงอยู่ในประเทศอินเดีย ในรูปศิลปะ, โบราณคดี วัฒนธรรมต่างๆ ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนในด้านหลักธรรมก็เป็นเครื่องปรับปรุงขัดเกลา และเป็นแบบอย่างที่ทำให้ศาสนาฮินดูิซึ่งเจริญมาถึงปัจจุบันกลายรูปไปในทางที่ประณีตขึ้น เช่น เลิกการบูชายัญ มีหลักศีลธรรมเด่นชัดขึ้น มีหลักปรัชญาที่ลึกซึ้งขึ้น ด้วยวิธีดึงเอามาจากพุทธศาสนาเท่าที่เป็นประโยชน์แก่ตน ดังนี้เป็นต้น
44444
(14 votes)
Introduction_Pali_Literature.pdf
Introduction_Pali_Literature.pdfความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี2694 viewsโดยเสนาะ ผดุงฉัตร

หนังสือ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี" นี้เป็นหนังสือที่ศึกษาความเป็นมา ประเภทของวรรณคดี ภาษาที่ใช้ในวรรณคดี ตลอดจนวิวัฒนาการของวรรณคดีบาลียุคต่างๆ
44444
(7 votes)
Buddhism_education.pdf
Buddhism_education.pdfพระพุทธศาสนากับการศึกษา1931 viewsโดย อาจารย์สนิท ศรีสำแดง

การศึกษาเชิงพุทธ เป็นการศึกษาเพื่อเปิดตา คือ ปัญญา ของชาวโลก ให้มองเห็นแสงสว่างด้วยตนเขาเอง ผู้สอนเป็นเพียงผู้บอกทางให้ และจัดลำดับข้อมูลให้เป็นระบบ ส่วนความรู้เป็นหน้าที่ของผู้เรียนที่จะได้จากแหล่งข้อมูลนั้นโดยการคิดอย่างลึกซึ้ง ภายในกรอบก่อนแล้วค่อยๆ ขยายฐานการเรียนรู้ให้ไกลออกไป จนถึงขั้นเกิดความรู้ เกิด เกิดญาณ และความสว่างในเรื่องที่ไม่เคยได้ยิน ได้ฟัง ได้ศึกษาจากใคร จากแหล่งใดมาก่อน เป็นความคิดใหม่
44444
(7 votes)
Buddhism_Thai_King.pdf
Buddhism_Thai_King.pdfพระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย1541 viewsโดย เสทื้อน ศุภโสภณ

หนังสือเล่มนี้ ผู้ประพันธ์ ได้ใช้เวลาค้นคว้าสอบสวนจากเอกสารประวัติศาสตร์ เริ่มต้นแต่ พุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทย และองค์พระมหากษิตริย์ของไทยทรงเสื่อมใส ทะนุบำรุงพุทธศาสนา โดยแบ่งเป็น 4 สมัย คือ สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ต่อมา สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
44444
(8 votes)
Buddhism_Social.pdf
Buddhism_Social.pdfพระพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง1907 viewsโดย นายจำนงค์ ทองประเสริฐ

ในหนังสือเล่นนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมบทความที่ได้ตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ มาเป็นเล่ม และบทความส่วนมาก เน้นหนักไปทางศาสนาที่มีส่วนสัมพันธ์ก้บสังคมและการเมืองเป็นส่วนใหญ่ บางเรื่องอาจจะใช้ข้อความหรือสำนวนค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่อง "สมณศักดิ์" โดยผู้เขียนได้วิพากษ์วิจารย์ทั้งในแง่ลบและแง่บวก เพื่อชี้ให้เห็นทั้งผลดีและผลเสียว่าเป็นอย่างไร

ส่วนบทความบางเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม เช่นโรคจิตทราม เป็นต้น
33333
(14 votes)
84 files on 9 page(s) 5