Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา
Top rated - พุทธศาสตร์ศึกษา
Three_Characteristics_daily_life.pdf
Three_Characteristics_daily_life.pdfไตรลักษณ์ในชีวิตประจำวัน2153 viewsโดย พระธรรมโกศาจารย์(ประยูีร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือ ไตรลักษณ์ในชีวิตประจำวันเล่มนี้ กล่าวถึง ไตรลักษณ์ในชีวิตประจำวัน และอยู่อย่างไรให้เป็นสุข โดยมองไปที่ความสุขแบบสัจจนิยม สุขทุกข์ใครทำให้ สมบูรณนิยม ความสุขกับความสำเร็จ สวรรค์อยู่ที่ผัสสะ เสื้อแห่งความสุข เหตุแห่งทุกข์ หัดลดมาตรฐาน มองแง่ดี สร้างความสุข การทำงานคือการปฏิบัติธรรม และวิธีสร้างความสุข
33333
(13 votes)
dhrama_manager.pdf
dhrama_manager.pdfคุณธรรมสำหรับนักบริหาร1343 viewsโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

นักบริหารที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีมันสมองในการจัดการบริหารงานต่างๆ ให้เกิดผลที่คุ้มค่าที่สุด นอกจากบริหารงานแล้วบุคลากรในหน่วยงานก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องบริหาร เพราะบุคลากรเหล่านี้ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ หรือพบกับความล้มเหลวได้เช่นกัน

การบริหารบุคลากรเพื่อความสำเร็จของงานได้นั้น การมีคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักบริหาร โดยนำหลักธรรมมาประยุกต์ใชในการบริหาร ซึ่งได้แก่ อธิปไตยสูตร และพละ๔ หากนักบริหารท่านใดมีคุณธรรมเช่นนี้ เขาสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอน
33333
(9 votes)
28ORH.pdf
28ORH.pdf๒๘ พระอรหันต์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 2025 viewsโดยวัดอโศการาม

หนังสือ ๒๘ พระอรหันต์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม เป็นหนังสือที่พิมพ์เพื่อเป็นธรรมบรรณาการในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) ในวโรกาสครบรอบวันมรณภาพปีที่ ๔๘ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ ณ วัดอโศการาม ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
33333
(6 votes)
podchong.pdf
podchong.pdfโพชฌงค์469 viewsพระอาจารย์มหาวิบูลย์ พุทธญาโณ

ให้ความเข้าใจกับความหมายของคำว่า "โพชฌงค์" ที่จะทำให้สามัญชนได้ตื่นจากอำนาจของนิวรณ์ทั้ง ๕ นอกจากนี้ยังได้ให้ความเข้าใจถึงเรื่องของ "พลธรรม ๕ ประการ" อันเป็นสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติธรรม
33333
(1 votes)
jittapawana.pdf
jittapawana.pdfจิตตภาวนา703 viewsพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

หนังสือเล่นนี้ เกิดเป็นรูปเล่มให้สมบูรณ์ขึ้นได้นั้นเนื่องจากคณะศรัทธาญาติธรรมได้ไปฟังเทศน์ที่วัด เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเทศน์กัณฑ์นี้ แม้จะเป็นการเทศน์เพียงย่อๆ แต่เนื้อหาอธิบายให้เข้าใจได้ดีในการนำเอาปฏิบัติภาวนาสำหรับบุคคลผู้สนใจในการปฏิบัติและเริ่มต้นฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบเป็นสมาธิ
33333
(1 votes)
controlMine.pdf
controlMine.pdfการควบคุมสัญชาตญาณ1091 viewsโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือ "การควบคุมสัญชาตญาณ" จะพูดถึงสัญาชญาณที่มีทั้งฝ่ายสูงและฝ่ายต่ำ ฝ่ายสูงนั้น เราควรจะพัฒนา ส่วนฝ่ายต่ำเราควรจะควบคุม สัญชาตญาณบางอย่าง เป็นสิ่งที่ดี เช่นสัญชาตญาณในการหลบภัย สัญชาตญาณในการป้องกันตัว ถ้าใครมาข้างหลังจะตีหัวท่าน ท่านจะหลบทันที่ด้วยสัญชาตญาณในการหลบภัย เพราะธรรมชาติช่วยให้ท่านรู้จักหลบภัย ท่านจึงรอดชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ แต่ท่านเชื่อไหมว่า ถ้าหากว่าท่านไม่ควบคุมสัญชาตญาณในการหลบภัยให้ดี สัญชาตญาณนี้กลับจะสร้างภัยให้ท่าน
33333
(9 votes)
lutthijapan1_4.pdf
lutthijapan1_4.pdfบ่อเกิดลัทธิประเพณีญีปุ่น 1-41161 viewsProf. Chamnong Tongpraset

Source of Japanese Tradition
33333
(6 votes)
KanasongThai.pdf
KanasongThai.pdfการปกครองคณะสงฆ์ไทย3433 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

จากการศึกษาพัฒนาการของการปกครองคณสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน เราพบว่ารูปแบบการจัดโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์แต่ละสมัยคล้อยตามแบบอย่างการปกครองบ้านเมื่องในสมัยนั้น หนังสือเล่มนี้จะอธิบายให้ทราบว่า ในสมัยสุโขทัย มีการปกครองในระบบพ่อขุน และคณะสงฆ์จะปกครองแบบใด ในสมัยอยุธยาเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และคณะสงฆ์ละปกครองอย่างไร ร่วมทั้งในสมัยรัตนโกสินทร์ละคณะสงฆ์ปกครองกันอย่างไร

เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ ตลอดทั้งเล่มแล้ว จะสามารถมองภาพรวมของการปกครองของคณะสงฆ์ไทย อย่างเป็นอย่างดี ซึ่งผู้เขียนได้เมตตาอธิบายได้อย่างละเอียด
33333
(23 votes)
lutthichian1_3.pdf
lutthichian1_3.pdfบ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน ภาค ๑ - ๓1565 viewsProf. Chamnong Tongpraset

"Sources of Chinese Tradition"
33333
(8 votes)
Mahabundit.pdf
Mahabundit.pdfมหาบัณฑิตสัมมนา843 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ

หนังสือ "มหาบัณฑิตสัมมนา" เป็นหนังสือวิชาการที่พิมพ์ในโอกาสครบรอง ๑๒ ปี ของบัณฑิตวิทยาลัย เนื้อหาประกอบด้วยปาฐกถาที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาประจำสัปดาห์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย และรายงานดีเด่นของนิสิต ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้มอบให้อาจารย์ผู้บรรยายคัดจากรายงานที่นิสิตส่งประกอบการศึกษาวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งที่เป็นพระนิสิตและนิสิตคฤหัสถ์ ในปีการศึกษา ๒๕๔๑-๒๕๔๓
33333
(4 votes)
84 files on 9 page(s) 7