Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
ยินดีต้อนรับ !

ห้องสมุดพุทธศาสนา ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ก่อตั้งเพื่อสนับสนุนการ ศึกษาและการปฏิบัติตามค ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า. ในจุดเริ่มต้นของ การพัฒนาระบบ มีความคาดหวังที่จะรวบรวมแล ะนำเสนอ วัฒนธรรมและภาษา


เพราะฉะนั้น จึงได้แสวงหาการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนในก ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่ห้องสมุดพุทธศาสนา ทางอิเล็กทรอนิกส์ จะได้ใช้ในวงกว้าง สำหรับทุกคนที่ใช้ทรัพยากรนี้ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับกา รใช้งานด้านการศึกษา หรือเพื่อความสนใจทั่วไป


ผู้จัดก่อตั้ง ไม่ได้คิดค่าบริการ หรือจำกัดการใช้ของเนื้อหา ดังนั้นไม่ว่า ผู้ใช้งาน จะเป็นผู้ใหม่กับคำส อนของพุทธศาสนา ผู้จัดก่อตั้ง ไม่ได้คิดค่าบริการ หรือจำกัดการใช้ของเนื้อหา ดังนั้นไม่ว่า ผู้ใช้งาน จะเป็นผู้ใหม่กับคำส อนของพุทธศาสนา


วิธีที่จะมีส่วนรวมในเนื้อห าของห้องสมุดพุทธศาสนา ทางอิเล็กทรอนิกส์


เรากำลังหาเนื้อหาในภาค ภาษาอังกฤษ ไทย จีน โปรตุเกส และสเปน นอกจากนี้ เรายังมีความสนใจในการสรร หาผู้สนับสนุนอีกด้วย ถ้าท่านมีความต้องการช่ วยเหลือ โปรดติดต่อได้ที่ พระปัญญาวโร


วิธีการบริจาค

การบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนให้ห้องสมุดพุท ธศาสนา ทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังดำเนินการต่อไป โปรดใช้แบบฟอร์มการบริจาค


เครือข่ายทางสังคม

ห้องสมุดพุทธศาสนา ทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏในสังคมออนไลน์ บนเฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ โปรดกดไลน์ ได้ทางเฟซบุ๊ก หรือติดตามได้ทางทวิตเตอร์ เพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับห้องสมุ ดพุทธศาสนา


สามารถติดต่อผู้ร่วมก่อตั้ง ห้องสมุดพุทธศาสนา ได้ที่ พระปัญญาวโร


Join the Buddhist eLibrary on Facebook Follow the Buddhist eLibrary on Twitter
 

หมวดหมู่ภาพ อัลบั้มภาพ ภาพ
ห้องสมุดภาพรวมรวมรูปภาพ แฟ้มภาพ ทางด้านพระพุทธศาสนา
3 152
ห้องสมุดวิดีโอแหล่งรวบรวมวีดีโอ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทย
1 2
ห้องสมุดหนังสือแหล่งรวบรวมหนังสือในภาคภาษาไทย
4 76
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกฺขุ)รวบรวมผลงานของพุทธทาสภิกขุ ประเภทหนังสือ
3 56
พุทธศาสตร์ศึกษาแหล่งรวบรวมหนังสือที่เกี่ยวกับการศึกษา การค้นคว้า และการวิจัย ทางพระพุทธศาสนา โดยมีหัวข้อย่อยประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐาน หลักธรรมคำสั่งสอนของคณาจารย์ต่างๆ คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพุทธ
6 96
ศาสนาความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ อธิบายว่าทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาดำรงอยู่และจะเป็นเช่นไรต่อไป มีหลักการ สถาบัน หรือประเพณี ที่เป็นที่เคารพโดยทั่วไป แล้วอาจกล่าวได้ว่า ศาสนาเป็นสิ่งที่ควบคุม และประสานความสัมพันธ์ของมนุษย์ ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข คือ ให้มีหลักการ ค่านิยม วัฒนธรรมร่วมกันและวิถีทางที่มนุษย์เลือกใช้ในการดำรงชีวิต ให้สังคมเป็นหนึ่งเดียวกัน มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยหลักจริยธรรม คุณธรรม ศิลธรรมที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน
1 7
สมาธิการฝึกฝนอบรมจิตใจ และเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีความมั่นคง ตั้งมั่น และทำให้มีคุณภาพทางจิตใจที่ดีขึ้น โดยมีหลากหลายรูปแบบ ในทางพระพุทธศาสนา มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ สมถะ และ วิปัสสนา
2 9
ปรัชญาความรู้อันประเสริฐ หรือ วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และหลักแห่งความจริง โดยที่ความรู้และความจริง ในทุกศาสตร์และในทุกสาขาความรู้ของมนุษย์ ซึ่งผลจากการศึกษาของปรัชญา ก็สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ ในทุกศาสตร์และในทุกสาขาความรู้ของมนุษย์ด้วย ดังนั้นปรัชญา จึงเป็น ความรู้ที่เป็นหลักแห่งความรู้ และจึงเป็น ความรู้ที่เป็นหลักแห่งความจริง
3 20
ห้องสมุดเสียงแหล่งรวบรวมแถบเสียงบันทึก ของผู้ทรงคุณวุฒิ
4 86
ธรรมบรรยายเทศนาธรรม บรรยายธรรม ของอริยสงฆ์ อาจารย์ที่เคารพ
3 12
516 ไฟล์ใน 30 อัลบั้ม และ10 หมวดหมู่ภาพ กับ 0 คำวิจารณ์ในการชม 593,150 ครั้ง