Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา > หลักธรรม คำสั่งสอน
Last additions - หลักธรรม คำสั่งสอน
putta_utan.pdf
putta_utan.pdfพุทธอุทาน548 viewsจาก พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกายอุทานOct 01, 2013
podchong.pdf
podchong.pdfโพชฌงค์587 viewsพระอาจารย์มหาวิบูลย์ พุทธญาโณ

ให้ความเข้าใจกับความหมายของคำว่า "โพชฌงค์" ที่จะทำให้สามัญชนได้ตื่นจากอำนาจของนิวรณ์ทั้ง ๕ นอกจากนี้ยังได้ให้ความเข้าใจถึงเรื่องของ "พลธรรม ๕ ประการ" อันเป็นสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติธรรม
Oct 01, 2013
LongLife.pdf
LongLife.pdfชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณค่า535 viewsดร . สนอง วรอุไร

การปรารถนาจะมีอายุยืนยาว มีอยู่ ๓ เงื่อนไข คือ การสละและบริจาคทานบ่อยจนเป็นมหาทาน การตั้งความปราถนาหรือตั้งจิตอธิษฐานให้อายุยืนยาว และการสร้างเหตุให้ตรง หนังสือเล่มนี้ยังได้กล่าวถึงการทำให้ชีวิตมีคุณค่าคือ ชีวิตที่มีงานดีทำ ทำงานให้กับมวลชน มีคุณค่าไม่เบียดเบียนใคร
งานที่สร้างสรรค์ความสุขความเจริญ ชีวิตที่มีการเรียนรู้ถึงแก่นของชีวิต และต้องเป็นชีวิตที่มีคุณธรรม
Oct 01, 2013
jittapawana.pdf
jittapawana.pdfจิตตภาวนา880 viewsพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

หนังสือเล่นนี้ เกิดเป็นรูปเล่มให้สมบูรณ์ขึ้นได้นั้นเนื่องจากคณะศรัทธาญาติธรรมได้ไปฟังเทศน์ที่วัด เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเทศน์กัณฑ์นี้ แม้จะเป็นการเทศน์เพียงย่อๆ แต่เนื้อหาอธิบายให้เข้าใจได้ดีในการนำเอาปฏิบัติภาวนาสำหรับบุคคลผู้สนใจในการปฏิบัติและเริ่มต้นฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบเป็นสมาธิ
Oct 01, 2013
exercise_heart.pdf
exercise_heart.pdfการบริหารใจเพื่อสร้างจิตสำนึก559 viewsดร.สนอง วรอุไร

จิตสำนึกที่ดีจะนำชีวิตไปในทางที่ดีงาม พบกับความสุขความเจริญ การบริหารใจให้เกิดจิตสำนึกที่ดีเป็นสิ่งที่คนทั่วไปยังละเลย ทั้งที่ทุกคนต้องการความดีงามให้แก่ตนเอง แต่ยังใช้ปัญาญาไอคิวนำพาชีวิตโดยด้านเดียว อาจนำไปสู่ความเห็นผิดเป็นผู้หลงทาง พาชีวิตประสบทุกข์ได้ หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีการบริหารจิตใจให้เกิดปัญาญาเห็นแจ้ง เพื่อนำจิตให้เกิดสำนึกที่ดี เพื่อความเจริญและงอกงามของชีวิตอย่างแท้จริง
Oct 01, 2013
DAE_THUR.pdf
DAE_THUR.pdfแด่เธอผู้มาใหม่ และแนวทางปฏิบัติธรรมโดยสังเขป522 viewsพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช

บทความเรื่อง แด่เธอผู้มาใหม่ และแนวทางปฏิบัติธรรมโดยสังเขป จัดพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ให้กับผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมตามแนวทางดูจิต เพื่อเป็นการตอบข้อสงสัยต่างๆ และเพื่อเห็นหลักสำหรับใช้ในการดูจิต สืบต่อไป
Oct 01, 2013
book_50.pdf
book_50.pdfพลังจิตเพื่อสุขภาพ756 viewsอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร

มนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนพลังให้เกิดขึ้นกับตัวเอง พลังที่กล่าวถึงนี้ คือ พลังจิต ซึ่งมีทั้งที่ให้ผลเป็นบวกและให้ผลเป็นลบกับการดำเนินชีวิตของตนเอง มนุษย์มีร่างกายเป็นเครื่องมือให้จิตใช้งาน ผู้ใดใช้ร่างกายพัฒนาจิตไปในหนทางที่ถูกต้องชอบธรรม ผลดีย่อยเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของผู้นั้น พลังสติ พลังสมาธิ และพลังปัญหาเห็นแจ้ง เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การพัฒนาให้เกิดมีขึ้น และรักษาไว้ให้คงอยู่ เพราะพลังสมาธิเมื่อนำมาใช้ในหนทางที่ชอบธรรม รวมถึงใชัพลังสติสัมปชัญญะมาส่องนำทางให้กับชีวิตแล้ว จะเป็นเห
Oct 01, 2013
book_41.pdf
book_41.pdfการพัฒนาศักยภาพในวัยศึกษา726 viewsดร.สนอง วรอุไร

ศักยภาพภายในตัวเป็นอำนาจที่แฝงอยู่ หากสามารถพัฒนาให้เกิดกับตัวเองได้แล้วจะผลักดันให้ประสบความสำเร็จในการเรียน และทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า ศักยภาพดังกล่าวคือ พัฒนาจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเพื่อนำสู่การพัฒนาไอคิว และ การพัฒนาศักยภาพทางคุณธรรม หนังสือนี้กล่าวถึงการเรียนอย่างไรถึงจะมีศักยภาพ การหางานอย่างไรให้ได้งานทำ ทำงานอย่างไรจึงจะมีความสุข เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและทำงานได้อย่างมีความสุข
Oct 01, 2013
book_40.pdf
book_40.pdfมหัศจรรย์แห่งจิต803 viewsดร.สนอง วรอุไร

จิต คือ ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ เมื่อฝึกจิตให้นิ่งจะมีระดับของจิตเป็นขั้นๆ จนถึงฌานต่างๆ เมื่อจิตตั้งมั่นจนมีพลังแล้วจะพบความรู้สูงสุดทางโลกคือ โลกิยอภิญญา ๕ ซึ่งถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ เช่น หูทิพย์ ตาทิพย์ ฯลฯ และเมื่อฝึกจิตจนถึงขั้นที่เหนือกว่านั้นคือการมีสัมมาทิฏฐิขั้นโลกุตตระ จิตจะเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวง นั่นคือที่สุดของความมหัศจรรย์แห่งจิต
Oct 01, 2013
book_36.pdf
book_36.pdfดูรู้...หนึ่งพรรษา 726 viewsพระศุภกิจ สุภกิจโจ

บันทึกประสบการณ์การปฏิบัติของพระกรรมฐานระยะเวลา ๑ พรรษา ในการเฝ้าสังเกตจิต
ถ่ายทอดด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ทำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงแนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อเดินตามเส้นทางแห่งปัญญา รอยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์
Oct 01, 2013
49 files on 5 page(s) 1