Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา > หลักธรรม คำสั่งสอน
Last additions - หลักธรรม คำสั่งสอน
book41.pdf
book41.pdfการบริหารใจเพื่อสร้างจิตสำนึก737 viewsดร.สนอง วรอุไร

จิตสำนึกที่ดีจะนำชีวิตไปในทางที่ดีงาม พบกับความสุขความเจริญ การบริหารใจให้เกิดจิตสำนึกที่ดีเป็นสิ่งที่คนทั่วไปยังละเลย ทั้งที่ทุกคนต้องการความดีงามให้แก่ตนเอง แต่ยังใช้ปัญาญาไอคิวนำพาชีวิตโดยด้านเดียว อาจนำไปสู่ความเห็นผิดเป็นผู้หลงทาง พาชีวิตประสบทุกข์ได้ หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีการบริหารจิตใจให้เกิดปัญาญาเห็นแจ้ง เพื่อนำจิตให้เกิดสำนึกที่ดี เพื่อความเจริญและงอกงามของชีวิตอย่างแท้จริง
Oct 01, 2013
book45.pdf
book45.pdfคนดี ที่โลกต้องการ730 viewsดร.สนอง วรอุไร

คนดีที่โลกต้องการ จะเป็นแบบไหน อยู่ที่มุมมองของแต่ละคน หนังสือเล่มนี้จะได้บอกกล่าวถึงตัวอย่างของพฤติกรรมที่บุคคลได้กระทำแล้ว เก็บสั่งสมไว้ในดวงจิต กลายเป็นหลักฐานให้บุคคลได้รับผลแห่งการกระทำนั้นๆ มีทั้งดีและชั่ว เป็นกฎแห่งกรรม เป็นเหตุผลักดันชีวิตไปสู่ภพต่างๆ ซึ่งผู้อ่านจะได้ใช้เป็นบทเรียน นำไปคิดพิจารณาบริหารจัดการชีวิตให้เป็นไปตามที่เราต้องการ
Oct 01, 2013
Sustainable_Development.pdf
Sustainable_Development.pdfการพัฒนาที่ยั่งยืน4577 viewsโดยพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

หนังสือ "การพัฒนาที่ยั่งยืน" เล่มนี้ เป็นการเรียบเรียงจากปาฐกถาของพระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) เนื่องในงานฉลองอายุครบ ๕ รอบนักษัตรของอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และในโอกาสอาจารย์สุลักษณ์กลับมาจากการรับรางวัลสัมมาชีพ (Right Livelihood) ณ ประเทศสวีเดน
Apr 28, 2011
Human_manual.pdf
Human_manual.pdfคู่มือมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์4476 viewsโดย พุทธทาสภิกขุ

ธรรมบรรยายเล่มนี้ มุ่งแสดงหลักพุทธศาสนา สำหรับบุคคลผู้มีปกติเพ่งพินิจหาเหตุผล จึงเป็นข้อธรรมะที่กล่าวเจาะจงถึงเนื้อแท้ อย่างเข้าใจง่าย และค่อยสูงขึ้นตามลำดับ
Apr 18, 2011
ThaiSocial_look.pdf
ThaiSocial_look.pdfมองสังคมไทย863 viewsโดยพระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเป็นเล่ม จากคอลัมน์ "วัดมองบ้าน" ในมาตุภูมิรายสัปดาห์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา บทความเหล่านี้ มุ่งสะท้อนโลกทัศน์แบบชาวพุทธที่เสนอการนำธรรมมาประยุกต์ใช้วิเคราะห์และแก้ปัญหาของสังคมไทยในโลกปัจจุบัน
Apr 14, 2011
Suppa.pdf
Suppa.pdfโทษที่สับปลับเป็นพิเศษของตัวตน และอัตตาที่ท่านยังไม่รู้จัก918 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนังสือเล่มนี้ เป็นการชี้ให้เห็นโทษ ส่วนที่สับปลับเป็นพิเศษของความยิดถึงว่ามีตัวมีตน ว่าเป็นตัวเป็นตน --ของตน
Apr 14, 2011
Sati_dailylife.pdf
Sati_dailylife.pdfสติในชีวิตประจำวัน คติธรรมสอนใจเพื่อใช้เตือนตน1309 viewsโดยพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ปัญญาที่มีสมาธิเป็นพื้นฐานนั้นจะมีพลังมาก มีอานิสงค์มาก พระพุทธเจ้าต้องเจริญสติบำเพ็ญสมาธิ

เพราะฉะนั้น ฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันอย่าใจลอง ใจต้องอยู่กับเรื่องเฉพาะหน้าที่ต้องทำ ท่านจะมีสมาธิแล้วสมาธินั้นทำให้เกิดปัญญา ปัญญาที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเรียกว่า สัมปชัญญะ
Apr 14, 2011
Friend.pdf
Friend.pdfเพื่อน904 viewsโดยพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากธรรมบรรยายเนื่องในพิธีบำเพ็จกุศลฉลองอายุครบ ๔ รอบของคณะเพื่อนชาวัฒนาวิทยาลัย ที่บ้านของ ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๐
Apr 14, 2011
Dream_true.pdf
Dream_true.pdfสร้างผันให้เป็นจริง872 viewsโดยพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากปกฐกถาธรรมแสดง ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘
Apr 14, 2011
dhamma_extra.pdf
dhamma_extra.pdfพระธรรมเทศนากัณฑ์พิเศษ882 viewsโดยพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์เพื่อเป็นเครื่องแสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทีตาธรรมสถายเป็นมุทิตาสักการะ และยกย่องเชิดชูพระเดชพระคุณผู้ทรงภูมิธรรมและภูมิปัญญา โดยเนื่องในมงคลสมัยงานทำบุญวันคล้ายวันเกิด พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
Apr 14, 2011
49 files on 5 page(s) 2