Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา > หลักธรรม คำสั่งสอน
Most viewed - หลักธรรม คำสั่งสอน
Rightlylives.pdf
Rightlylives.pdfการดำรงชีวิตที่ถูกต้อง939 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากการบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ชุดธรรมะโดยหลักพื้นฐาน ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๘
Knowyourself.pdf
Knowyourself.pdfตัวเองที่ทุกคนควรรู้จัก และ มิตรสหาย ที่ทุกคนควรรู้จัก911 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนังสือเล่มนี้ เป็นการเรียบเรียงจากที่หลวงพ่อพุทธทาส ได้บรรยายให้แก่พระนิสิตของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๑๗
Buddhist_App.pdf
Buddhist_App.pdfพุทธวิธีสร้างสันติภาพ911 viewsโดยพระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากปาฐกถาธรรมที่แสดง ณ ที่ประชุทสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๖ ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และที่ประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๗ ขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ซึ่งจัดขึ้นที่วัดชีไล นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๑
Dharmma_life.pdf
Dharmma_life.pdfธรรมมงคลแห่งชีวิต904 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือ "ธรรมมงคลแห่งชีวิต" เล่นนี้ ประพันธ์โดยพระเมธีธรรมาภรณ์ (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) เมื่อ กันยายน ๒๕๓๙ ซึ่งจัดพิมพ์โดยมูลนิธิพุทธธรรม

โดยที่หนังสือเล่นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชุด "พระเมธีธรรมาภรณ์เทศนา" เป็นหนังสือธรรมะที่มีความลึกซึ้ง พร้อมทั้งอ่านเข้าใจง่าย และประกอบด้วยะรรมหรรษา รวมทั้งเป็นแหล่งแห่งความรู้และความเพลิดเพลิน
Suppa.pdf
Suppa.pdfโทษที่สับปลับเป็นพิเศษของตัวตน และอัตตาที่ท่านยังไม่รู้จัก893 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนังสือเล่มนี้ เป็นการชี้ให้เห็นโทษ ส่วนที่สับปลับเป็นพิเศษของความยิดถึงว่ามีตัวมีตน ว่าเป็นตัวเป็นตน --ของตน
Dhamma_365.pdf
Dhamma_365.pdfหนังสืออนุทินธรรมะ871 viewsโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสืออนุทินธรรมะ จัดทำขึ้นโดย พระราชวรมุนี(สมณศักดิ์ในขณะนั้น)(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) โดยท่านได้ปรารถว่า ธรรมะสำหรับ ๓๖๕ วัน เล่นนี้ เป็นผลจากความดำริริเริ่มและกุศลฉันทะของท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ผู้มอบหมายให้ ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียนมาอาราธนาให้ช่วยจัดทำเพื่อจะได้พิมพ์เผยแพร่เป็นอนุสรณ์งานเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช และหนังสือนี้ ได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในงานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
MotherI.pdf
MotherI.pdfแม่: ปรมัตถวิจารณ์เกี่ยวกับพระคุณของแม่867 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

หนังสือเล่มนี้ เป็นการเรียบเรียงจากการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
dhamma_extra.pdf
dhamma_extra.pdfพระธรรมเทศนากัณฑ์พิเศษ859 viewsโดยพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์เพื่อเป็นเครื่องแสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทีตาธรรมสถายเป็นมุทิตาสักการะ และยกย่องเชิดชูพระเดชพระคุณผู้ทรงภูมิธรรมและภูมิปัญญา โดยเนื่องในมงคลสมัยงานทำบุญวันคล้ายวันเกิด พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
Friend.pdf
Friend.pdfเพื่อน854 viewsโดยพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากธรรมบรรยายเนื่องในพิธีบำเพ็จกุศลฉลองอายุครบ ๔ รอบของคณะเพื่อนชาวัฒนาวิทยาลัย ที่บ้านของ ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๐
Dead.pdf
Dead.pdfดับไม่เหลือ: ตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวที847 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากธรรมบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔
49 files on 5 page(s) 3