Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา > หลักธรรม คำสั่งสอน
Most viewed - หลักธรรม คำสั่งสอน
Dead.pdf
Dead.pdfดับไม่เหลือ: ตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวที857 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากธรรมบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔
Dream_true.pdf
Dream_true.pdfสร้างผันให้เป็นจริง856 viewsโดยพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากปกฐกถาธรรมแสดง ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘
ThaiSocial_look.pdf
ThaiSocial_look.pdfมองสังคมไทย853 viewsโดยพระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเป็นเล่ม จากคอลัมน์ "วัดมองบ้าน" ในมาตุภูมิรายสัปดาห์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา บทความเหล่านี้ มุ่งสะท้อนโลกทัศน์แบบชาวพุทธที่เสนอการนำธรรมมาประยุกต์ใช้วิเคราะห์และแก้ปัญหาของสังคมไทยในโลกปัจจุบัน
Two_Buffaloes.pdf
Two_Buffaloes.pdfLife Should Be Harnessed by Two Buffaloes838 viewsBy Buddhadasa Bhikkhu

The content of this book was delivered about thirty years ago in the front of a group of university students who joined the monastic life for only a temporary period of time. It was a time when western culture and modern technology and even political ideological concepts were beginning to exert their respective influences on the Thai thinking and way of life, causing some young people to become western-orientated and seemed to pay no need to the traditional concepts of values...
Dhamma_newlife.pdf
Dhamma_newlife.pdfธรรมะเพื่อชีวิตใหม่822 viewsโดยพระเมธีะรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เป็นธรรมบรรยายที่ท่านได้แสดงไว้ในวาระโอกาสที่ต่างกันโดยมีธรรมะเพื่อชีวิตใหม่เป็นปฐมกัณฑ์ ซึ่งเป็นการจัดพิมพ์ในศุภวาระดิถีขึ้นปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
wellmaking.pdf
wellmaking.pdfทำความดีมีความสุข816 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือ "ทำความดีมีความสุข" ประพันธ์พระเทพโสภณ(สมณศักดิ์ในขณะนั้น) โดยหนังสือเล่นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชุด "พระเทพโสภณเทศนา"

หนังสือเล่นนี้ เป็นการเรียบเรียงขึ้นจากที่ผู้ประพันธ์ได้บรรยายที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๖ ในวโรกาส ที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ทำบุญต้อนรับปีใหญ่ โดยเป็นการอธิบายคำว่า "บุญ" เพื่อความเข้าใจที่ทุกต้อง
dhamma_emperor.pdf
dhamma_emperor.pdfจักรพรรดิธรรม802 viewsโดยพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากปาฐกถาธรรม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
jittapawana.pdf
jittapawana.pdfจิตตภาวนา772 viewsพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

หนังสือเล่นนี้ เกิดเป็นรูปเล่มให้สมบูรณ์ขึ้นได้นั้นเนื่องจากคณะศรัทธาญาติธรรมได้ไปฟังเทศน์ที่วัด เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเทศน์กัณฑ์นี้ แม้จะเป็นการเทศน์เพียงย่อๆ แต่เนื้อหาอธิบายให้เข้าใจได้ดีในการนำเอาปฏิบัติภาวนาสำหรับบุคคลผู้สนใจในการปฏิบัติและเริ่มต้นฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบเป็นสมาธิ
book_40.pdf
book_40.pdfมหัศจรรย์แห่งจิต714 viewsดร.สนอง วรอุไร

จิต คือ ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ เมื่อฝึกจิตให้นิ่งจะมีระดับของจิตเป็นขั้นๆ จนถึงฌานต่างๆ เมื่อจิตตั้งมั่นจนมีพลังแล้วจะพบความรู้สูงสุดทางโลกคือ โลกิยอภิญญา ๕ ซึ่งถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ เช่น หูทิพย์ ตาทิพย์ ฯลฯ และเมื่อฝึกจิตจนถึงขั้นที่เหนือกว่านั้นคือการมีสัมมาทิฏฐิขั้นโลกุตตระ จิตจะเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวง นั่นคือที่สุดของความมหัศจรรย์แห่งจิต
book41.pdf
book41.pdfการบริหารใจเพื่อสร้างจิตสำนึก712 viewsดร.สนอง วรอุไร

จิตสำนึกที่ดีจะนำชีวิตไปในทางที่ดีงาม พบกับความสุขความเจริญ การบริหารใจให้เกิดจิตสำนึกที่ดีเป็นสิ่งที่คนทั่วไปยังละเลย ทั้งที่ทุกคนต้องการความดีงามให้แก่ตนเอง แต่ยังใช้ปัญาญาไอคิวนำพาชีวิตโดยด้านเดียว อาจนำไปสู่ความเห็นผิดเป็นผู้หลงทาง พาชีวิตประสบทุกข์ได้ หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีการบริหารจิตใจให้เกิดปัญาญาเห็นแจ้ง เพื่อนำจิตให้เกิดสำนึกที่ดี เพื่อความเจริญและงอกงามของชีวิตอย่างแท้จริง
49 files on 5 page(s) 4