Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พุทธศาสตร์ศึกษา > ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพุทธ
Top rated - ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพุทธ
history_sangka_education.pdf
history_sangka_education.pdfประวัติการศึกษาของสงฆ์1307 viewsโดยกรมการศาสนา

หนังสือประวัติการศึกษาของสงฆ์ กรมการศาสนาได้มอบหมายให้นายพิทูร มลิวัลย์ และนายไสว มาลาทอง เป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียง เกี่ยวกับประวัติการศึกษาพระปริยัติธรรม การเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษาพระปริยัติธรรม รวมทั้งประกาศ ระเบียบต่างๆ ที่ควรทราบ
55555
(6 votes)
history_Aphidharma.pdf
history_Aphidharma.pdfตำนานพระอภิธรรม1386 viewsเรียบเรียง ธนิต อยู่โพธิ์

พระอภิธรรม เป็นธรรมละเอียดอ่อน ผ่องใส บริสุทธิ์สูงส่ง ผู้มีจักษุแปดเปื้อนขุ่นมัวด้วยละอองธุลี ยากจะหยั่งเห็น
44444
(7 votes)
Buddhism_Asia.pdf
Buddhism_Asia.pdfพระพุทธศาสนาในอาเซีย2168 viewsโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

... ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า พระพุทธศาสนาไม่สูญสิ้นไปจากประเทศอินเดีย เพราะสิ่งที่พระพุทธศาสนาสร้างขึ้นแล้วในประเทศอินเดีย ก็ยังคงอยู่ในประเทศอินเดีย ในรูปศิลปะ, โบราณคดี วัฒนธรรมต่างๆ ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนในด้านหลักธรรมก็เป็นเครื่องปรับปรุงขัดเกลา และเป็นแบบอย่างที่ทำให้ศาสนาฮินดูิซึ่งเจริญมาถึงปัจจุบันกลายรูปไปในทางที่ประณีตขึ้น เช่น เลิกการบูชายัญ มีหลักศีลธรรมเด่นชัดขึ้น มีหลักปรัชญาที่ลึกซึ้งขึ้น ด้วยวิธีดึงเอามาจากพุทธศาสนาเท่าที่เป็นประโยชน์แก่ตน ดังนี้เป็นต้น
44444
(14 votes)
Buddhism_Thai_King.pdf
Buddhism_Thai_King.pdfพระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย1588 viewsโดย เสทื้อน ศุภโสภณ

หนังสือเล่มนี้ ผู้ประพันธ์ ได้ใช้เวลาค้นคว้าสอบสวนจากเอกสารประวัติศาสตร์ เริ่มต้นแต่ พุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทย และองค์พระมหากษิตริย์ของไทยทรงเสื่อมใส ทะนุบำรุงพุทธศาสนา โดยแบ่งเป็น 4 สมัย คือ สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ต่อมา สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
44444
(8 votes)
Rituals_traditions.pdf
Rituals_traditions.pdfพิธีกรรม และ ประเพณี1309 viewsโดย แปลก สนธิรักษ์

ประเพณีเป็นเรื่องเก่า แต่ปัจจุบันก็ยังถือและยังทำกันอยู่ เพราะถือว่าประเพณีเป็นของขลังศักดิ์สิทธ์ สามารถเหนี่ยวจิตใจคนให้ยึดมั่นได้ตลอดเวลา แม้วิทยากรสมัยใหม่จะเจริญกว้าหน้าไป แต่ความเชื่อถือเป็นเรื่องเก่าที่ยังฝังแน่นตลอดเวลา เพราะเป็นของขลังศักดิ์สิทธิ์
33333
(6 votes)
lutthijapan1_4.pdf
lutthijapan1_4.pdfบ่อเกิดลัทธิประเพณีญีปุ่น 1-41215 viewsProf. Chamnong Tongpraset

Source of Japanese Tradition
33333
(6 votes)
lutthichian1_3.pdf
lutthichian1_3.pdfบ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน ภาค ๑ - ๓1621 viewsProf. Chamnong Tongpraset

"Sources of Chinese Tradition"
33333
(8 votes)
Mahabundit.pdf
Mahabundit.pdfมหาบัณฑิตสัมมนา880 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ

หนังสือ "มหาบัณฑิตสัมมนา" เป็นหนังสือวิชาการที่พิมพ์ในโอกาสครบรอง ๑๒ ปี ของบัณฑิตวิทยาลัย เนื้อหาประกอบด้วยปาฐกถาที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาประจำสัปดาห์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย และรายงานดีเด่นของนิสิต ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้มอบให้อาจารย์ผู้บรรยายคัดจากรายงานที่นิสิตส่งประกอบการศึกษาวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งที่เป็นพระนิสิตและนิสิตคฤหัสถ์ ในปีการศึกษา ๒๕๔๑-๒๕๔๓
33333
(4 votes)
lutthijapan4_5.pdf
lutthijapan4_5.pdfบ่อเกิดประเพณีญีปุ่น 4-51236 viewsProf. Chamnong Tongpraset

Source of Japanese Tradition
33333
(7 votes)
Mahachula.pdf
Mahachula.pdfมหาจุฬาฯ ในอดีต996 viewsโดย จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

หนังสือนี้ จัดพิมพ์เ็ป็นอนุสรณ์ในงานฉลองที่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้สถาปนามาครบ ๑๐๐ ปี ซึ่งนายจำนงค์ ทองประเสริฐ นิสิตรุ่นแรก ได้เขียน มหาจุฬาฯ ในอดีต ที่เป็นเหมือน บันทึกประวัติศาสตร์ เท่ากับเป็น การฟื้นความหลัง และเป็นการบันทึกข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฏหลักฐาน และที่ผู้เขียนมีประสบการณ์
22222
(5 votes)
14 files on 2 page(s) 1