Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกฺขุ) > งานประพันธ์โดยท่านพุทธทาสภิกขุ
Aesthetics_Spirit.pdf
Aesthetics_Spirit.pdfสรรนิพนธ์พุทธทาสภิกขุว่าด้วย ศิลปะและสุนทรียภาพทางจิตวิญญาณ1122 viewsพุทธทาสภิกขุ

ศิลปะและสุนทรียภาพ ทางจิตวิญญาณ กวีวงศ รวบรวม
Arahanta_footprint.pdf
Arahanta_footprint.pdfตามรอยพระอรหันต์1392 viewsพุทธทาสภิกขุ

แม้ จะไม่เป็นการแน่นอนว่า เราจะเป็นพระอรหันต์กันได้ในบัดนี้ทุกคนก็จริง แต่เป็นการแน่นอนที่สุดว่า เราทุกคนควรพยายามเป็นพระอรหันต์เท่าที่สามารถ หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องเดินตามรอยท่าน, มิฉะนั้นชีวิตจะไม่ราบรื่น ตามธรรมดาของสัตว์โลกที่เต็มไปด้วยความชั่วและไม่ได้รับสุขในพุทธสาสนาที่มี อยู่พิเศษจากสาสนาอื่นๆ สุขพิเศษอันนั้น ไม่จำกัดว่าจะต้องได้รับหลังจากเป็นพระอรหันต์แล้ว เพราะแม้เพียงย่างเข้ารอยของท่านก็ได้รับผลคุ้มเหนื่อยทันที และได้รับมากขึ้นตามลำดับแห่งการพยายาม, เป็นสุขชนิดที่การศึกษาอย่างใหม่
Ariyasiladham01.pdf
Ariyasiladham01.pdfอริยศีลธรรม ๑: ศีลธรรม1060 viewsพุทธทาสภิกขุ

...นี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า การมีศีลธรรม กับการเจริญทางร่างกาย ทางเนื้อหนังนี้ ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน สามารถจะแยกจากกันได้, หรือสามารถจะทำให้มีพร้อมๆ กันก็ได้ แต่ต้องระวังในข้อที่ว่า ถ้ามีความหลงไหลในทางวัตถุแล้ว ศีลธรรมมันก็ค่อยๆ หายไปเอง ถ้าจะเจริญกันในทางวัตถุแล้ว ก็จะต้องระวังให้มากสักหน่อย อย่างให้ถึงกับทำลายเรื่องทางนามธรรม หรือทางจิตใจ...
Ariyasiladham02.pdf
Ariyasiladham02.pdfอริยศีลธรรม ๒: มนุษย์กับศีลธรรม873 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ระบบศีลธรรมมันบังคับมนุษย์ ให้แต่างตั้งกันขึ้นมา เมื่ออยู่ไม่เป็นผาสุก คนก็ดิ้นรนที่จะแก้ไข, พบระบบที่ถูกต้อง ก็ตั้งขึ้นได้ ตั้งขึ้นไว้แล้วรักษากันไว้ เป็นระบบหนึ่ง...
Ariyasiladham03.pdf
Ariyasiladham03.pdfอริยศีลธรรม ๓: ปัญหาและทางออกของศีลธรรม878 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ปัญหาในโลกทั้งโลก ก็คือความไม่อยู่กันเป็นปกติสุข เพราะขาดศีลธรรม ในระดับไหนก็ตาม เรียกได้ว่าขาดศีลธรรมทั้งนั้น...
MandaKhongLok.pdf
MandaKhongLok.pdfสรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วย สตรี ในฐานะมารดาของโลก894 viewsกรกวี รวบรวม

สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วย : สตรี ในฐานะมารดาของโลก
- ชาย - หญิง
- โสเภณีทางวิญญาณ
- สิทธิ และหน้าที่
- ผู้อยู่ในทิศเบื้องหน้า
Samanchan_Lae_SantiWithi.pdf
Samanchan_Lae_SantiWithi.pdfสรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยสมานฉันท์และสันติวิธี1425 viewsโดยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กวีวงศ์

...ความเจริญ การพัฒนาในโลก มันเป็นไปในทางผิด ผิดคือไปเป็นทาสของกิเลส ไปตามใจตัวเอง เห็นแก่ตัวกูของกู ถ้ายิ่งเจริญในแบบนี้แล้วก็ยิ่งไม่มีสันติภาพ การค้นคว้า ก็ก้าวหน้า คิดดูซิ การศึกษาก็ก้าวหน้า การค้นคว้าก็ก้าวหน้า การประดิษฐ์ของใหม่ๆก็ก้าวหน้า การผลิตขึ้นมาเป็นภูเขาเลากา ด้วยอำนาจเครื่องจักรนี้มันก็ก้าวหน้า แต่ก้าวหน้ามาอย่างไร มาเท่าไร มันก็ก้าวไป เป็นทาสของกิเลส...
tao.pdf
tao.pdfสารนิพนธ์พุทธทาสภิกขุ ว่าด้วย "เต๋า"984 viewsกรกวี รวบรวม

เต๋า เป็นสัจจะสากลซึ่งมีอยู่ในลัทธิศาสนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพุทธ คริสต์ ฮินดู เพียงแต่ว่าในศาสนานั้นๆ อาจจะพูดหรือเอ่ยชื่อต่างกัน เรียกว่า นิพพาน พระเจ้าปรมาตมัน เต๋า หรือที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเรียกรวมๆว่า ไกวัลยธรรม ก็ตาม เพราะแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้ ไม่ว่าจะมีชื่ออย่างไร ก็เป็นธรรมชาติ เป็นกฎธรรมชาติ ศาสดาทั้งหลายเป็นผู้ค้นพบแล้วนำมาเปิดเผย
WithiPrachathippatai.pdf
WithiPrachathippatai.pdfสรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยวิถีประชาธิปไตยและหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง955 viewsโดยพุทธทาสภิกขุ
กวีวงศ์ รวบรวมเรียบเรียง

...สิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั้น คือ ระบบการจัดหรือการกระทำ เพื่อคนจำนวนมากจะอยู่กันโดยปราศจากปัญหา โดยไม่ต้องใช้อาชญา แต่ความสำคัญมันก็อยู่ที่ว่า มันเป็นระบบ ที่ต้องจัดต้องทำขึ้น นี้อย่างหนึ่ง แล้วก็เพื่อคนจำนวนมาก หรือคนนั้นหมดจะอยู่กันโดยปราศจากปัญหาแล้วก็เพื่อคนจำนวนมาก หรือคนนั้หมดจะอยู่กันโดยปราศจากปัญหา ไม่ใช่เพื่อคน 2-3 คน แล้วก็อยู่กันโดยปราศจากปัญหา...
9 files on 1 page(s)