Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
BuddhaSolutionBi.pdf
BuddhaSolutionBi.pdfพุทธวิธีแก้ปัญหา เพื่อศตวรรษที่ ๒๑1243 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นมา ได้เป็นไปในแนวทางของการสนองโลภะและโทสะเสียเป็นส่วนใหญ่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งความเจริญของเทคโนโลยีทางด้านข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร ได้ถูกใช้ในการนำมากล่อมมนุษย์ให้เพลิดเพลินลุ่มหลงอยู่ในความมัวเมาต่างๆ มากกว่าจะใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาตัวมนุษย์เอง...
ChakDaiKhapdanYukIT.pdf
ChakDaiKhapdanYukIT.pdfจักรใดขับดันยุคไอที874 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

ธรรมกถาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ในงานทำบุญเข้าพรรษา และเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เดิมตั้งชื่อเรื่องว่า "เอาวงกลมมาหมุนพาเราไป แต่อย่าให้ตัวหมุนติดอยู่ในวงกลม"
CharikBun_CharuekTham.pdf
CharikBun_CharuekTham.pdfจาริกบุญ จารึกธรรม1085 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

หนังสือ "จาริกบุญ จารึกธรรม" นี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการเดินทางและแสดงธรรมกถา ในการจาริกนมัสการสังเวชนียสถานในแดนพุทธภูมิ ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบุญจริยาในการจาริกนมัสการพระรัตนตรัย ณ สังเวชนียสถานและพุทธเจดีย์ทั้งหลายในชมพูทวีป ช่วยเพิ่มพูนความรู้เข้าใจในพระพุทธศาสนาและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอันพึงรู้ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี
ChiwitKhu_ThiMiKhunkha.pdf
ChiwitKhu_ThiMiKhunkha.pdfชีวิตคู่ที่มีคุณค่า1028 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

ชีวิตสมรสนี้ต้องมีความรักให้ครบสองประเภท
๑. ความรักประเภทที่หนึ่ง.....คื่อความถูกใจ พอใจ อยากได้เขามาเพื่อให้เราเป็นสุข
๒. ความรักประเภทที่สอง.....คื่อความรักที่อยากให้เขามีความสุข และอยากทำให้เขาเป็นสุข ซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่
การเข้าสู่ชีวิตสมรสนั้น ในความหมายหนึ่งก็คือ การที่จะฝึกหรือพัฒนาตัวเราให้ก้าวหน้าไปในความรักที่สูงขึ้นด้วย
Chiwit_Thi_Sangsan.pdf
Chiwit_Thi_Sangsan.pdfชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใสและสุขสันต์834 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

เนื้อหาของหนังสือ เป็นการรวบรวมธรรมนิพนธ์หลากเรื่อง นำมารวมเป็นเล่มเดียว เพื่อแนะแนวทางการดำเนินชีวิตทีสร้างสรรค์ สดใส และสุขสันต์รวมเล่มมาจาก :- ชีวิตจะงาม สังคมจะดี ต้องมีการศึกษาที่ไม่ผิด- ชีวิต...
Chiwit_Thi_Sombun.pdf
Chiwit_Thi_Sombun.pdfชีวิตที่สมบุรณ์943 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

เมื่อเรามีชีวิตและอยู่ในโลก ก็ต้องรู้จักชีวิตและรู้จักโลกนั้นให้ชัดเจนตามเป็นจริง อย่างที่ว่ารู้เท่าทันโลกและชีวิตนั้น เราจะได้ปฏิบัติต่อมันได้ถูกต้องจริงๆ ทั้งทางจิตใจและในการดำเนินชีวิต เมื่อได้สร้างสรรค์วัตถุและทำ ความดีกันมาแล้ว ก็ควรเข้าถึงความจริงกันให้จริงๆ ด้วย จึงจะได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์ แล้วก็จะทำ ให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ โดยมีจิตใจที่เป็นอิสระเหนือโลกธรรมทั้งปวงด้วยปัญญาที่สมบูรณ์ และมีความสุขที่สมบูรณ์
Choerkram.pdf
Choerkram.pdfเชื่อกรรม รู้กรรม แก้กรรม1062 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

กรรมตามความหมายที่แท้จริงในพุทธศาสนาคืออะไร ? หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้พยายามเสนอมุมมองในการเข้าใจเรื่องของกรรม ให้ตรงกับความเป็นจริงในพุทธศาสนา อีกทั้งยังได้นำความเชื่อเรื่องกรรมหรือการกระทำนี้ มาปรับใช้ในสังคมยุคปัจจุบัน โดยผ่านการนำเสนอด้วยถ้อยคำที่ง่ายต่อการเข้าใจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจเรื่องกรรม และการปรับเปลี่ยนของกรรมตามบริบทของสังคมในปัจจุบัน
Choetchu_PhrakhunMae.pdf
Choetchu_PhrakhunMae.pdfถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นหวัง796 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...สังคมของเรามีวัฒนธรรมที่ได้ปลูกฝังเรื่องพระคุณแม่มาลึกซึ้งมาก จึงช่วยป้องกันปัญหาได้มาก แต่เวลานี้ ความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีงามนี้กำลังลดน้อยลงหรือจะหมดไป จึงน่าเป็นห่วงความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างแม่กับลูกที่ซาบซึ้งนั้นฝังลึกลงไปในใจ ทำให้พระคุณแม่มีความหมายอย่างยิ่ง และกำลังมีอิทธิพลมาก จนกระทั่งเมื่อพูดขึ้นมาว่า "แม่" จะสามารถบันดาลจิตใจให้เกิดมีความรู้สึกนึกคิดในทางที่เป็นคุณธรรมทันที และทำลายความรู้สึกในทางไม่ดี เช่น ความโกรธ ให้หมดไป...
ChoHaKhwamching.pdf
ChoHaKhwamching.pdfเจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ936 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

"เจาะหาความจริงเรื่อง ศาสนาประจำชาติ" เป็นคำบรรยายพิเศษ ของพระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต) ในการประชุมสัมมนาเรื่อง "จิตสำนึกของชาวพุทธเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ" จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๗ ชื่อเรื่องเดิมตามอาราธนาว่า "พุทธศ่าสนา ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติไทย" แต่ในการพิมพ์เผยแพร่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อุดมธรรมนำจิตสำนึกของคนไทย"
ChuanKhunPho_khunMae_Pai_WaiPhra.pdf
ChuanKhunPho_khunMae_Pai_WaiPhra.pdfชวนคุณพ่อคุณแม่ไปไหว้พระ821 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

หนังสือเล่มนี้ ถูกทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธรูป ซึ่งเป็นวัตถุที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา โดยที่คุณชาคริต อาชวอำรุง เป็นผู้รวบรวม
43 files on 5 page(s) 1