Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
KaoPaiNaiBun.pdf
KaoPaiNaiBun.pdfก้าวไปในบุญ890 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

หนังสือ ก้าวไปในบุญ ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายถึง ความหมายของบุญ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ทำความเห็นให้ถูกในการทำบุญ และท่านเจ้าคุณได้อธิบายถึงวิธีการทำบุญให้ได้บุญและมีผลสมบูรณ์ โดยการทำบุญนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในวัดเท่านั้น ท่านเจ้าคุณได้อธิบายถึงหนทางในการทำบุญซึ่งสามารถทำได้ถึง 10 วิธี ที่เรียกว่า “บุญกิริยาวัตถุ 10” และทำที่ไหนก็ได้ ซึ่งท่านเจ้าคุณได้บอกไว้ว่า “ทำบุญ ทำที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าทำอะไร ถ้าทำเป็นก็เป็นบุญ”
KhonThaiYukIT.pdf
KhonThaiYukIT.pdfคนไทย ยุคไอที674 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

เนื้อหาของหนังสือมาจาก การนำเอาปาฐกถาธรรมและคำบรรยายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ๓ เรื่อง ต่างวาระกัน ได้แก่
1. ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี
2. ไอที : ภายใต้วัฒธรรมแห่งปัญญา
3. คนไทยกับเทคโนโลยี
นำมารวมเป็นเล่มเดียว โดยมีการปรับปรุงให้อ่านง่ายขึ้น และแทรกเสริมเนื้อความบางแห่ง รวมทั้งเพิ่มคำกำกับภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้า เนื่องด้วยทั้งสามเรื่องเข้ากันได้ โดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี จึงนำมาจัดพิมพ์รวมกันในชื่อ "คนไทย สู่ยุคไอที"
Khrongruean_KhrongRak.pdf
Khrongruean_KhrongRak.pdfครองเรือน-ครองรัก จักเลิศแท้ ด้วยครองธรรม804 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

ฆราวาสธรรม แปลว่า หลักธรรมสำคัญสำหรับการครองเรือนหรือหลักธรรมสำหรับฆราวาสนั่นเอง ตรงไปตรงมา ฆราวาสธรรม ก็คือธรรมสำหรับฆราวาส ที่จริง ฆราวาสในที่นี้ไม่ได้หมายถึงบุคคล แต่แปลว่าการครองเรือน ธรรมะสำหรับการครองเรือน และไม่ใช่เฉพาะคู่ครอง ชาวบ้านทุกคนต้องใช้ทั้งนั้น โดยเฉพาะก็เริ่มจากผู้ที่มามีชีวิตร่วมกัน
KhumueChiwit.pdf
KhumueChiwit.pdfคู่มือชีวิต1212 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ส่วนที่ท่านที่ประจักษ์แจ้งสมบูรณ์ในการมองชีวิต จะมีท่านทีต่อชีวิตและความตาย ตายนัยแห่งธรรมภาษิตที่ว่า "จะมีชีวิตอยู่ ก็ไม่เดือนร้อน ถึงจะตายก็ไม่เศร้าสร้อย ถ้าเป็นปราชญ์ มองเห็นที่หมายแล้ว ถึงอยู่ท่ามกลางความเศร้าโศก ก็หาโศกเศร้าไม่"...
khunbida.pdf
khunbida.pdfคุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล617 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

.. ความรักของพ่อแม่ คืออยากทำให้ลูกมีความสุข และมีความสุขเมื่อเห็นลูกเป็นสุข เมื่ออยากเห็นลูกมีความสุข พ่อแม่ก็หาทางทำทุกอย่างให้ลูกมีความสุข วิธีที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกมีความสุข ก็คือการให้แก่ลูก เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะมีความสุขในการให้แก่ลูก เพราะการให้นั้นเป็นการทำให้ลูกมีความสุข...
KhwamchingHaengChiwit.pdf
KhwamchingHaengChiwit.pdfความจริงแห่งชีวิต644 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

ความจริงแห่งชีวิต พร้อมปาฐกถาธรรม พินัยกรรมชีวิต ผลต่อศาสนา เรื่องช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับสัจธรรม และความตายที่มีความไพเราะงดงาม ประดุจดังวรรณคดี มีความเทียบอุปมาอุปมัยที่ทำให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน
Khwamrunraeng_KoetChak_KhwamOn-ae.pdf
Khwamrunraeng_KoetChak_KhwamOn-ae.pdfความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ และวินัยไม่มี เสรีภาพก็หายไป570 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ เชื่อไหม? อ่อนแออย่างไร? ก็เขายึดหลักไว้ไม่ได้ จับหลักเอาไว้ไม่อยู่ ตั้งหลักไม่ติด กระแสอะไรมาก็ไหลไปด้วย อย่างน้อยก็กระแสความชอบใจ-ไม่ชอบใจ ของตัวเอง แค่เกิดชอบใจ-ไม่ชอบใจขึ้นมา ก็ไปแล้ว ยืนหลักไม่อยู่ เหตุผลก็ไม่เอา เอาแต่ที่ชอบใจ อย่างที่เรียกว่า เอาแต่ใจตัว...

...ความไม่มีวินัยทำให้เสียโอกาส และเป็นตัวปิดกั้นเสรีภาพ วินัยมีไว้เพื่อจัดสรรโอกาส วินัยมีขึ้นเพื่อให้เกิดโอกาสทั้งนั้น แล้วเสรีภาพก็จะได้มาใช้โอกาสที่เกิดขึ้นจากวินัย
Laksana_Phraphutthasatsana.pdf
Laksana_Phraphutthasatsana.pdfลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา729 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัยนี้ เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเองได้ตรัสไว้แก่พระนางปชาบดีโคตมี มีอยู่ ๘ ประการด้วยกัน...
Laorian_Thamngan_KanPai.pdf
Laorian_Thamngan_KanPai.pdfเล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร575 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ที่พูดว่าดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตน หรือเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้น ที่จริงสาระของมันก็อยู่ที่งานนี่เอง ที่เป็นตัวพัฒนา งานนี้แหละเป็นสิ่งที่พัฒนาชีวิตของเรา พัฒนาให้เรามีความสามารถ ทำให้เรามีความชี่ยวชาญ มีความเก่งกาจในทางใดทางหนึ่ง แม้ในด้านการฝึกฝนทางจิตใจหรือในทางคุณธรรม งานก็เป็นเครื่องมือฝึกฝนคน ทำให้เรามีความขยัน มีความอดทน ทำให้มีระเบียบวินัย มีใจเข้มแข็ง ทำให้รู้จักสัมพันธ์กับเพื่อนพ้อง ผู้ร่วมงานและคนทั่วไป สิ่งเหล่านี้ล้วนอาศัยงานเป็นเครื่องฝึก ถ้าคนรู้จักทำงาน คือทำงานเป็
Mong_SantiphapLok.pdf
Mong_SantiphapLok.pdfมองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์652 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...เมื่อโลกเจริญมาถึงยุคที่เรียกว่า เป็นโลกาภิวัตน์แล้ว ถ้ามนุษย์เป็นผู้ถือตัวว่ามีอารยธรรม ยังไม่ยอมพัฒนาระบบวิธีคิดและแก้ไขระบบคุณค่าที่ยึดถือเกี่ยวกับปัญหาการแบ่งแยกกลุ่มพวก เนื่องจากลัทธินิยมทางศาสนาและพงศ์เผ่าเหล่ากอ เพื่อปรับระบบพฤติกรรมเสียใหม่ มนุษยชาติก็ปราศจากความหวังที่จะมีสังคมแห่งสันติสุข...
43 files on 5 page(s) 2