Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Salai_Khwamkhatyaeng.pdf
Salai_Khwamkhatyaeng.pdfสลายความขัดแย้ง: สังคมศาสตร์ที่หยั่งถึงธรรมชาติ669 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...วิธีแก้ปัญหาให้เกิดความประสานสอดคล้องก็คือ ต้องให้ทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่ายมองเห็นจุดหมายใหญ่เหนือขึ้นไปซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกัน...
SamTrai.pdf
SamTrai.pdfสามไตร666 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง ถ้าเรารู้จักพัฒนาตัวเอง เราก็พัฒนาประโยชน์ส่วนรวมไปด้วย หน้าที่สองอย่างนี้ เป็นสิ่งที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติอยู่เสมอ...
SangWatna_PhoemKhaHaiAyu.pdf
SangWatna_PhoemKhaHaiAyu.pdfสร้างวาสนา เพิ่มค่าให้อายุ561 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ธรรมกถาพรวันเกิด ในหัวข้อวาสนาสร้างเองได้ นำมาผนวกกับเรื่อง อายุยืนอย่างมีคุณค่า ตีพิมพ์รวมเล่ม เพื่อเป็นพรวันเกิดที่มีคุณค่า ก้าวหน้าด้วยการพัฒนาตน เข้าถึงธรรมที่ทำให้มีอายุยืน และสร้างความดีงามให้ชีวิตมีคุณค่า ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท...
Sinlapasat_Naeo_Phut.pdf
Sinlapasat_Naeo_Phut.pdfศิลปศาสตร์แนวพุทธ599 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...วิชาศิลปศาสตร์นั้นเป็นวิชาการสำหรับสร้างคนให้เป็นนักศึกษา คือ ให้เป็นผู้มีความพร้อม และมีท่าทีที่ถูกต้องในการที่จะศึกษาเล่าเรียน เมื่อเขามีความพร้อมและมีท่าทีที่ถูกต้อง แล้วเขาก็จะสามารถไปเล่าเรียนวิชาเฉพาะต่างๆ อย่างได้ผลดี...
Thammanun_Chiwit.pdf
Thammanun_Chiwit.pdfธรรมนูญชีวิต703 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

เนื้อหาในหนังสือนี้ได้รวบรวมจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาทั้งหลาย ซึ่งเป็นคัมภีร์ของพระพุทธศาสนา (ยุคแรก) สายเถรวาท ที่ทุกวันนี้ยังใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และถือปฏิบัติกันอยู่ ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คำสอนนี้มีอายุเกินกว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้ว
Thammathippatai.pdf
Thammathippatai.pdfธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ598 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

... เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้าย แม้จะเป็นความขัดแย้งที่รุนแรง ถึงขั้นวิกฤต นักบริหารที่มุ่งธรรม ก็จะมองเป็นโอกาสที่จะก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ในการเข้าถึงบูรณภาพแห่งธรรม เพราะจะทำให้สามารถสำรวจตรวจสอบมองเห็นจุดเห็นแง่ที่ยังขาดยังพร่องที่จะได้แก้ไข จัดปรับให้สมบูรณ์ เขาจึงไม่ปฏิบัติการเชิงลบที่จะสูญเสีย หรือทำลายพลังงานด้วยการวิวาทต่อกรพยายามเอาชนะภายนอก...
ThamYangrai_ChaHaiKrot.pdf
ThamYangrai_ChaHaiKrot.pdfทำอย่างไรจะหายโกรธ654 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ความโกรธเป็นศัตรูที่คอยขัดขวางไม่ให้เมตตาเกิดขึ้น คนบางคนเป็นผู้มักโกรธ พอโกรธขึ้นมาแล้วก็ต้องทำอะไรรุนแรงออกไป ทำให้เกิดความเสียหาย ถ้าทำอะไรไม่ได้ ก็หงุดหงิดงุ่นง่านทรมานใจตัวเองในเวลานั้นเมตตาหลบหาย ไม่รู้ว่าไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหน ไม่ยอมปรากฏให้เห็น ส่วนความโกรธ ทั้งที่ไม่ต้องการแต่ก็ไม่ยอมหนีไป บางทีจนปัญญาไม่รู้จะขับไล่หรือกำจัดให้หมดไปได้อย่างไร...
ThukSamrapHen.pdf
ThukSamrapHen.pdfทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา678 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

หนังสือเล่มนี้เดิมใช้ชื่อเรื่องว่า แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) บรรยายแก่ผู้บริหารระดับสูง ของกรมการศาสนา ที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยบทความในหนังสือแบ่งเป็น ๓ ตอนคือ หัวใจพุทธศาสนา แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา และแก่นธรรมเพื่อชีวิต.
Tripidok.pdf
Tripidok.pdfพระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้1746 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...พระไตรปิฎกบาลีของพระพุทธ-ศาสนาฝ่ายเถรวาท เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ที่สุด ดั้งเดิมที่สุด สมบูรณ์ที่สุด และถูกต้องแม่นยำที่สุด ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ในฐานะที่เป็นแหล่งอ้างอิงขั้นสุดท้ายสูงสุด พระไตรปิฎกใช้เป็นมาตรฐานหรือเกณฑ์ตัดสินว่าคำสอนหรือวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นของพระพุทธ-ศาสนาจริงหรือไม่...
Winai.pdf
Winai.pdfวินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด875 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ในหมู่มนุษย์ที่พัฒนาแล้ว การปฏิบัติตามวินัย ก็คือ การเอาประโยชน์จากธรรมชาติใช้ได้นั่นเอง เมื่อเราปฏิบัติตามวินัยได้อย่างดี บนพื้นฐานแห่งธรรมแล้ว ก็จะทำให้สังคมมนุษย์เป็นไปด้วยดี...
43 files on 5 page(s) 4